Katedra Histologii i Embriologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 25
fax: +48 52 585 37 34
e-mail: kizhistol@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Histologii i Embriologii

prof. dr hab. n. med. Alina Grzanka
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Alina Grzanka

Osiągnięcia naukowe i nurty badawcze pracowników Katedry Histologii i Embriologii:

  • Analiza zmian w rozmieszczeniu białek cytoszkieletu w powiązaniu z cechami morfologicznymi apoptozy (obecność F-aktyny w pączkach apoptotycznych),
  • Opracowanie i zoptymalizowanie zastosowania nanocząsteczek półprzewodnikowych w celu lokalizacji filamentów aktynowych na poziomie transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
  • Opracowanie Interaktywnego Atlasu Histologicznego dla studentów,
  • Określenie wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację połączeń międzykomórkowych ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych,
  • Ocena udziału F-aktyny oraz innych białek cytoszkieletu w strukturze i funkcji jądra komórkowego,
  • Białka cyklu komórkowego i ich związek z procesem apoptozy,
  • Wpływ związków pochodzenia naturalnego na morfologię i podstawowe procesy życiowe komórek nowotworowych.

W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują następujące pracownie:

– mikroskopii konfokalnej
– mikroskopii fluorescencyjnej
– mikroskopii elektronowej
– immunohistochemiczna
– hodowli komórkowej


Przy Katedrze Histologii i Embriologii działa Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury, którego członkowie aktywnie uczestniczą w licznych projektach studenckich, takich jak IFMSA czy organizowanej przez STN CM UMK współpracy z uczniami szkół średnich.