Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla doktorantów

Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta należy składać do dnia 20 października 2017 r. 

Podobnie należy składać wnioski o pozostałe stypendia, jednak w przypadku niezłożenia wniosku we wspomnianym terminie, wniosek o przyznanie styp. socjalnego, specjalnego, zapomogi może być złozony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na I roku studiów, który uzyskał 70 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium dla najlepszych doktorantów na II i kolejnych latach (w tym na przedłużeniu studiów doktoranckich) może być przyznane doktorantowi, który uzyskał średnią z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, co najmniej 4,0, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb. 

Wygenerowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów.

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów w budynku KIS pokój nr 3: 
12.10.2017 r. w godz. 15.00-16.00
13.10.2017 r. w godz. 17.00-18.30
16.10.2017 r. w godz. 15.00-16.00
19.10.2017 r. w godz. 15.00-16.00

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wygenerowane w systemie USOS!!!