Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zaliczenie roku

ZALICZENIE II ROKU
Aby uzyskać zaliczenie II roku studiów doktoranckich należy do dnia 20.09. złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie ze wzorem wpisu do indeksu),
 2. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udziału w konferencjach itp.), podpisane przez opiekuna naukowego i doktoranta,
 3. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 4. Indywidualny plan studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania (42 KB)), sporządzony na podstawie Ramowego planu studiów doktoranckich – tylko III rok (do pobrania (100 KB))

ZALICZENIE III ROKU
Aby uzyskać zaliczenie III roku studiów doktoranckich należy do dnia 20.09. złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie ze wzorem wpisu do indeksu),
 2. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udziału w konferencjach itp.), podpisane przez opiekuna naukowego i doktoranta,
 3. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 4. Indywidualny plan studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania (42 KB)), sporządzony na podstawie Ramowego planu studiów doktoranckich – tylko IV rok (do pobrania (100 KB))

ZALICZENIE IV ROKU
Aby uzyskać zaliczenie IV roku studiów doktoranckich należy do dnia 20.09. złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie ze wzorem wpisu do indeksu),
 2. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udziału w konferencjach itp.), podpisane przez opiekuna naukowego i doktoranta,
 3. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 4. sprawozdanie z działalności naukowej i dydaktycznej w czasie studiów doktoranckich (i tylko z tego okresu) wg następującego schematu:
  1. Wykaz publikacji za cały okres studiów (należy podać autorstwo, tytuł, źródło, rok wydania):
   • prace opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej
   • prace opublikowane, posiadające punkty MNiSW
   • rozdziały w podręcznikach, skryptach, monografiach
  2. Wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych (należy podać autorstwo plakatu lub prezentacji a także czas i miejsce wystąpienia):
   • udział czynny w konferencjach zagranicznych
   • udział czynny w konferencjach krajowych
  3. Krótką opinię opiekuna naukowego z działalności dydaktycznej doktoranta, z oceną w skali od 0 do 2 punktów
 5. wypełnioną kartę obiegową (do pobrania (37 KB))