Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wydziałowa komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji

Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji:

Zadania Komisji: przyjmowanie i niezwłoczne rozpatrywanie zgłoszeń studentów w sprawach molestowania seksualnego, mobbingu i dyskryminacji.

Studenci składają zgłoszenia w/wym. Spraw w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, do przewodniczącego, z-cy przewodniczącego Komisji, lub w Dziekanacie WL.

Tryb odwoławczy: od decyzji Dziekana w ww. sprawach przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.