Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2020/2021

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2020/2021 została zawarta z firmą Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl  

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 295), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.