ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisja Rady Dyscypliny Nauki Medyczne ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki podstawowe

  1. prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe – przewodnicząca – e-mail: malg@cm.umk.pl
  2. prof. dr hab. Michał Szpinda
  3. prof. dr hab. Olga Haus
  4. dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK
  5. dr hab. Renata Kołodziejska, prof. UMK
  6. prof. dr hab. Alina Woźniak

Zadania: Komisja po przedłożeniu przez doktoranta wydrukowanej rozprawy doktorskiej wyznacza osobę, która  ocenia, czy praca odpowiada wymogom stawianym pracom doktorskim tym samym dopuszczając pracę do dalszych etapów przewodu, bądź w przypadku negatywnej opinii, praca rekomendowana jest do ponownej oceny (dla przewodów wszczętych do dnia 30.04.2019 r.). Komisja przy postępowaniach doktorskich otwartych po 1.10.2019 r. ocenia wniosek o wyznaczenie promotora pod względem merytorycznym.

W postępowaniach habilitacyjnych kandydatów do komisji habilitacyjnej proponuje Wydziałowa Komisja ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki podstawowe, a następnie przedkłada członkom Rady Dyscypliny Nauki Medyczne celem dalszego procedowania.