Zakład Neuroimmunologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 78
e-mail: zneurimm@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Zakład Neuroimmunologii

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UMK
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UMK

Tematyka badawcza:

 • Rola tlenku azotu w mechanizmach patogenezy gorączki towarzyszącej zapaleniu ogólnemu i miejscowemu.
 • Rola tlenku azotu w powstaniu i utrzymaniu tolerancji endotoksynowej.
 • Wpływ anksjolityków na rozwój gorączki indukowanej stresem emocjonalnym.
 • Chronobiologia:
  • fizjologia rytmów okołodobowych u ssaków ze szczególnym uwzględnieniem roli jądra nadskrzyżowaniowego w generacji i kontroli rytmów
  • elektrofizjologia jądra nadskrzyżowaniowego
  • sezonowe zmiany w fizjologii jądra nadskrzyżowaniowego
  • teoretyczne modele zegarów biologicznych
 • Fizjologia komórek macierzystych mózgu ssaków
  • adaptacyjna i regeneracyjna rola komórek macierzystych w mózgu dorosłych ssaków
  • potencjał neurotransplantologiczny neuronalnych komórek macierzystych

Zakres stosowanych metod badawczych obejmuje:

 • biotelemetryczne pomiary temperatury głębokiej ciała i aktywności lokomotorycznej
 • indukowanie gorączki na modelach zwierzęcych
 • oznaczanie cytokin pirogennych oraz prostaglandyn w płynach ustrojowych zwierząt
 • chirurgia i neurochirurgia małych gryzoni
 • doświadczenia behawioralne
 • neurotransplantacje na modelach zwierzęcych
 • doświadczenia elektrofizjologiczne in vitro
 • immunocytochemię
 • mikroskopię optyczną i elektronową