Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 32-56-781
tel.: +48 52 32-56-780
tel.: +48 52 32-56-777
e-mail: kikchpluc@cm.umk.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii

Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Kierownik Katedry
dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski

w skład Katedry wchodzi:

Zakład Genoterapii

Informacje dla studentów

Regulamin dydaktyczny z przedmiotu „CHOROBY PŁUC”
dla studentów V roku WL Collegium Medicum UMK

 1. Prowadzący zajęcia jest obowiązany podać – na początku semestru – do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu.
 2. Egzamin z przedmiotu CHOROBY PŁUC kończy się wystawieniem oceny oceniane są wyłącznie w następującej skali ocen:
  a. bardzo dobry (5),
  b.dobry plus (4,5),
  c. dobry (4),
  d. dostateczny plus (3,5),
  e. dostateczny (3),
  f. niedostateczny (2).
 3. Uzyskanie oceny niedostatecznej oznacza niezdanie egzaminu.
 4. Dla podkreślenia szczególnie głębokiej wiedzy studenta, zaliczający przedmiot może wpisać słownie zamiast oceny “bardzo dobry” ocenę
  “celujący” (5).
 5. Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach uzgodnionych z egzaminatorami, zatwierdzonych i podanych do wiadomości przez dziekana co najmniej na 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym roku lub semestrze, określonym w ogólnej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 5 ust. 1.
 6. Student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie i termin nie został mu przywrócony, traci termin egzaminu.
 7. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.

Program zajęć dla studentów V roku
Przedmiot: Choroby płuc

Rodzaj zajęć i liczba godzin:
Seminaria: 15 godzin
Ćwiczenia: 25 godz.

Forma zaliczenia:
Egzamin w formie testu.

Do przystąpienia do egzaminu należy zaliczyć:
– ćwiczenia w formie zaliczenia historii choroby oraz umiejętności praktyczno-teoretycznych
– seminarium w formie przedstawienia prezentacji multimedialnej tematu z pulmonologii

Prowadzący:
– Dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

 • w przypadku opuszczenia całego bloku odrobienie z inną grupą
 • do 2 dni nieobecności usprawiedliwionej odrobienie zajęć do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia
 • do 2 spóźnień odrobienie ćwiczenia do uzgodnienia z prowadzącym

Szczegółowe przepisy BHP:

 • Obowiązkowy fartuch i zmiana obuwia
 • Zalecana maseczka w zetknięciu z chorymi zakaźnymi
 • Informacja na temat stanu chorych dotyczące zakaźności

Wymagana wiedza z zakresu:

 1. Symptomatologia chorób układu oddechowego.
 2. Badania diagnostyczne w chorobach płuc.
 3. Diagnostyka bakteriologiczna w pneumonologii – bakteriologia swoista i nieswoista.
 4. Fizjopatologia oddychania. Niewydolność oddechowa.
 5. Wykrywanie, etiologia, patogeneza, diagnostyka płynów opłucnowych.
  – zapalenia opłucnej
  – międzybłoniak opłucnej
 6. Gruźlica
  – epidemiologia
  – mikrobiologia
  – klasyfikacja kliniczna gruźlicy
  – leki p/prątkowe
  – podstawowe zasady leczenia gruźlicy
 7. Zapalenia płuc
  – zapalenia płuc szpitalne
  – zapalenia płuc pozaszpitalne
  – zachłystowe zapalenie płuc
 8. Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  Obturacyjny bezdech senny
 9. Sarkoidoza i wybrane choroby śródmiąższowe płuc
  – samoistne włóknienie płuc
  – ziarniniak Wegenera
  – alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
  – pylice
 10. Rak płuca
  – epidemiologia i czynniki ryzyka
  – typy histopatologiczne
  – objawy choroby
  – rozpoznanie
  – leczenie
 11. Grzybice układu oddechowego i mykobakteriozy.

Cele ćwiczeń:

 1. Zapoznanie studentów z metodami diagnostycznymi stosowanymi w schorzeniach układu oddechowego.
 2. Doskonalenie umiejętności zbierania wywiadu oraz badania fizykalnego u chorych ze schorzeniami układu oddechowego.
 3. Zapoznanie z zasadami rozpoznawania chorób na podstawie wywiadu.
 4. Omówienie zasad leczenia chorób u chorych hospitalizowanych dobranych do programu nauczania.

Treść ćwiczeń:

 1. Badania chorych z ustalonym rozpoznaniem chorób układu oddechowego, omówienie diagnostyki i metod leczenia.
 2. Prowadzenie dokumentacji chorych.
 3. Zajęcia na sali zabiegowej i bronchoskopowej.
 4. Zajęcia w Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.

Literatura:

 1. Choroby układu oddechowego – pod red. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. Wyd. Lek. PZWL, 2004
 2. Rowińska-Zakrzewska E. – Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd. Lek. PZWL, 2004
 3. Khan G. – Choroby Płuc: Diagnostyka i terapia. Wyd. Urban & Partner, 2000
 4. Zgliszczyński L. – Radiologia.
 5. J. Corne – Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej, Wyd. CZELEJ, 2000
 6. Choroby wewnętrzne pod redakcją Johna Oxforda, Tom 2, Wyd. Urban & Partner, 1999
 7. Zakażenia układu oddechowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne praca zbiorowa pod red. R. Chazan, Wyd. Alfa-Medica Press, 1998.
 8. Pneumonologia i Alergologia Praktyczna – wybrane jednostki chorobowe. Wyd. Alfa-Medica Press, 2001
 9. Pneumonologia i Alergologia Praktyczna – badanie diagnostyczne i terapia. Wyd. Alfa-Medica Press, 2001
 10. Chemioterapia zakażeń – poradnik. PZWL, 1995
 11. J. Zieliński – Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Wydawnictwo Górnicki, 2001
 12. J. Zieliński, D. Górecka, P. Śliwiński – Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Wyd. Lekarskie PZWL, 1998

Czasopisma:

 1. Pneumonologia i Alergologia Polska – miesięcznik
 2. Medycyna Praktyczna – miesięcznik
 3. Medycyna po Dyplomie – miesięcznik