Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 585 46 80
fax: +48 52 585 40 50
e-mail: kizradiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

prof. dr hab. Zbigniew Serafin
Kierownik Katedry Prof. dr hab. Zbigniew Serafin

 

Tematy badań naukowych:

 1. Porównanie możliwości obrazowania naczyń wewnątrzczaszkowych przy użyciu różnych technik diagnostyki obrazowej.
 2. Ocena ilości zwapnień w tętnicach wieńcowych u chorych z zaburzeniami metabolicznymi.
 3. Analiza zastosowania ultrasonografii kontrastowej w diagnostyce obrazowej.
 4. Kompleksowa diagnostyka nerki przeszczepionej metodą rezonansu magnetycznego.
 5. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) w chorobach śródmiaższowych płuc.

Wyposażenie i zakres wykonywanych badań:

W Katedrze i Zakładzie Radiologii znajdują się 4 pracownie rentgenowskie wyposażone w 2 cyfrowe bezpośrednie aparaty rtg i 2 aparaty typu telekomando. Wykonujemy pełen zakres konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich oraz badania dynamiczne, w tym przewodu pokarmowego i układu moczowego.

W 3 pracowniach ultrasonograficznych przeprowadza się badania ultrasonograficzne i dopplerowskie. Nowością jest wprowadzana obecnie ultrasonografia kontrastowa.

Działa również pracownia ultrasonografii pediatrycznej dla Klinik Szpitala i pacjentów ambulatoryjnych.

Dwie pracownie tomografii komputerowej wyposażone są w aparaty 64-rzędowy i 128-warstwowy. Poza tradycyjną diagnostyką TK wykonujemy również badania perfuzyjne, angiograficzne i wirtualną kolonoskopię.

W Zakładzie mieszczą się 2 pracownie rezonansu magnetycznego z aparatami o polu 1,5 T. Wykonujemy pełen zakres badań MR (również w znieczuleniu ogólnym), w tym angiografie, obrazowanie perfuzyjne i dyfuzyjne i traktografię.

Pracownia radiologii zabiegowej dysponuje dwoma angiografami z płaskim panelem detekcyjnym. Wykonujemy badania angiograficzne, zabiegi embolizacji tętniaków i malformacji wewnątrzczaszkowych, angioplastykę naczyń obwodowych, embolizację i chemioembolizację nowotworów oraz wspólnie z kardiochirurgami i chirurgami naczyniowymi wszczepianie stentgraftów aorty piersiowej i brzusznej.

 

Działalność dydaktyczna:

W Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, specjalność Elekroradiologia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Dla studentów Wydziału Lekarskiego zajęcia odbywają się w systemie blokowym:

   • na IV roku przez 5 dni
   • na V roku przez 12 dni

  w godzinach 8.00 – 13.00 w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

 

Dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Elektroradiologia ćwiczenia odbywają się w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a wykłady w wyznaczonych salach zgodnie z planem zajęć znajdującym się na stronie internetowej CM UMK.

W trakcie zajęć, w ramach ćwiczeń i seminariów studenci Wydziału lekarskiego zapoznają się z:

  • anatomią rentgenowską
  • metodyką wykonywania poszczególnych badań obrazowych
  • wskazaniami i przeciwwskazaniami do badań
  • objawami radiologicznymi schorzeń poszczególnych narządów i układów
  • diagnostyką różnicową
  • algorytmami diagnostycznymi
  • rolą diagnostyki obrazowej w procesie diagnostycznym
  • zagadnieniami ochrony radiologicznej.

 

W trakcie ćwiczeń studenci w 4-5 osobowych grupach uczestniczą w pracy poszczególnych pracowni, asystują przy interpretacji i opisach badań.
Zajęcia dydaktyczne kończą się zaliczeniem ustnym dla studentów IV roku i egzaminem ustnym dla studentów V roku.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, specjalność Elektroradiologia, w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych w poszczególnych pracowniach, zapoznają się z:

 • metodyką wykonywania zdjeć rentgenowskich
 • metodyką wykonywania badań tomografii komputerowej
 • metodyką wykonywania badań rezonansem magnetycznym
 • metodyką wykonywania badań naczyniowych
 • metodyką wykonywania badań USG
 • anatomią rentgenowską
 • symptomatologią schorzeń poszczególnych narządów i układów w badaniach obrazowych
 • zagadnieniami ochrony radiologicznej

Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów nauczania kończą się zaliczeniem lub egzaminem, zgodnie z programem nauczania.

Przy Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej działa Studenckie Koło Naukowe.

Od wielu lat w Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywają się egzaminy specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej dla radiologów z całej Polski.

Prowadzone są kursy specjalizacyjne z zakresu radiologii dla lekarzy medycyny rodzinnej oraz odbywają się staże specjalizacyjne z zakresu radiologii dla lekarzy różnych specjalności.

Katedra i Zakład Radiologii była organizatorem XXXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystawa Radiologicznego, który odbył się w roku 2007 oraz zjazdu Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w roku 2004.

 

 

Galeria zdjęć:

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej [fot. zdjęcia własne Katedry]