Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Nowoczesnych Metod Nauczania w Medycynie

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

e-mail: zsm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Nowoczesnych Metod Nauczania w Medycynie

dr Julita Soczywko
p.o. Kierownika Zespołu: dr Julita Soczywko

Działalność naukowa:

Działalność naukowa jednostki obejmuje następujące obszary:

  • zastosowanie symulacji medycznej w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym,
  • aspekty kliniczne medycyny ratunkowej,
  • patofizjologia stanów zagrożenia zdrowia lub życia,
  • mechanizmy zaburzające funkcje życiowe,
  • nowe techniki monitorowania i stabilizacji wybranych układów oraz narządów,
  • rozwiązania organizacyjne i prawne dotyczące medycyny ratunkowej oraz zintegrowanych z nią służb.

W przyszłości planowane jest podjęcie współpracy z jednostkami Wydziału Lekarskiego, a także pozostałymi Wydziałami Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Przewidywana jest również współpraca z innymi Uczelniami w Polsce oraz ośrodkami międzynarodowymi.

Do istotnych wyznaczonych zadań naukowych Zakładu należy promowanie działalności badawczej w zakresie symulacji medycznej i medycyny ratunkowej poprzez uczestnictwo w kongresach oraz organizację wykładów, seminariów, spotkań oraz konferencji z udziałem naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków akademickich.


Działalność dydaktyczna:

Warunkowe kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: wybrane techniki zabiegów medycznych w podstawowej opiece nad chorym dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia w języku polskim) odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku w sali 30, budynek Bibliotek Collegium Medicum w Bydgoszczy przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy, godzina 19:15.

Conditional final test on the course: Selected Techniques of Medical Procedures in Primary Heath Care for first year students, Faculty of Medicine, Program in English will take place on the 12th of November, 2019 in room no. 30, Collegium Medicum Library Building (address: 9 M. Curie – Skłodowskiej Street, Bydgoszcz) at 6:30 pm.

Kolokwium zaliczeniowe poprawkowe z modułu: Przygotowanie do praktyk w ośrodkach medycznych dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia w języku polskim) – obejmujące część pisemną wszystkich części (całość lub jeden z przedmiotów) odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku w sali 58, budynek F przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bydgoszczy, godzina 18.45.

Retake of the final module test: Preparation for Work Placement in Healthcare Centres (written test including all parts – from both subjects) for first year students, Faculty of Medicine, Program in English will take place on the 12th of September, 2019 in room no. 31, Collegium Medicum Library Building (address: 9 M. Curie – Skłodowskiej Street, Bydgoszcz) at 4:40 pm.

Wybrane techniki zabiegów medycznych w podstawowej opiece nad chorym – studenci kierunku lekarskiego I roku

Pierwsza pomoc medyczna – studenci kierunku lekarskiego I roku

Medycyna ratunkowa – studenci VI roku kierunku lekarskiego


KONSULTACJE

UWAGA! Ze względu na zmiany w systemie organizacji jednostki, proszę o umawianie się na konsultację z nauczycielami akademickimi: dr Julitą Soczywko oraz lek. Dorotą Rutkowską w sposób mailowy.

Adresy mailowe:
dr Julita Soczywko  –  soczywko@cm.umk.pl
lek. Dorota Rutkowska  –  dorota.rutkowska@cm.umk.pl


Informacja o kolokwium zaliczeniowym pierwsza pomoc medyczna (14 KB)


The Final First Aid Test for the first year medical students (English Division) will take place on the 11th of February, 2020 in A and B Hall, building A, 13-15 Jagiellonska Street in Bydgoszcz at 1pm.

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Pierwsza pomoc medyczna dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 roku w auli A i B, budynek A Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy – w następujących godzinach:

13.00 – osoby studiujące w języku angielskim

14.00 – osoby ze studiów stacjonarnych, zgodnie z alfabetem nazwiska A – Ma

14.50 – osoby ze studiów stacjonarnych, zgodnie z alfabetem nazwiska Mb – Ż

15.40 – osoby ze studiów niestacjonarnych

16.30 – osoby piszące skrócony test (w przypadku wcześniejszego uzyskania zaliczenia z części przedmiotu)The English language version of this website is under construction. It will be available shortly.