Zakład Symulacji Medycznych

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

e-mail: zsm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Zakład Symulacji Medycznych

dr Julita Soczywko
p.o. Kierownika Zakładu: dr Julita Soczywko

Działalność naukowa:

Działalność naukowa jednostki obejmuje następujące obszary:

  • zastosowanie symulacji medycznej w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym,
  • aspekty kliniczne medycyny ratunkowej,
  • patofizjologia stanów zagrożenia zdrowia lub życia,
  • mechanizmy zaburzające funkcje życiowe,
  • nowe techniki monitorowania i stabilizacji wybranych układów oraz narządów,
  • rozwiązania organizacyjne i prawne dotyczące medycyny ratunkowej oraz zintegrowanych z nią służb.

W przyszłości planowane jest podjęcie współpracy z jednostkami Wydziału Lekarskiego, a także pozostałymi Wydziałami Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Przewidywana jest również współpraca z innymi Uczelniami w Polsce oraz ośrodkami międzynarodowymi.

Do istotnych wyznaczonych zadań naukowych Zakładu należy promowanie działalności badawczej w zakresie symulacji medycznej i medycyny ratunkowej poprzez uczestnictwo w kongresach oraz organizację wykładów, seminariów, spotkań oraz konferencji z udziałem naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków akademickich.


Działalność dydaktyczna:

Wybrane techniki zabiegów medycznych w podstawowej opiece nad chorym – studenci kierunku lekarskiego I roku

Pierwsza pomoc medyczna – studenci kierunku lekarskiego I roku

Medycyna ratunkowa – studenci VI roku kierunku lekarskiego

 


The English language version of this website is under construction. It will be available shortly.