Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

Siedziba i struktura organizacyjna Katedry

Katedra o profilu alergologiczno-immunologicznym i internistycznym, mieści się na I piętrze Pawilonu C Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.

Katedra jest jedynym ośrodkiem o profilu alergologiczno-immunologicznym na obszarze Polski Północnej. Liczy 20 łóżek internistycznych oraz 15 łóżek o profilu alergologiczno-immunologicznym.

Ośrodek uznawany jest w kraju jako referencyjny w zakresie diagnostyki i leczenia chorych z nadwrażliwością alergiczną na pokarm. Ponadto prowadzi działalność leczniczo-diagnostyczną dla pacjentów z zaburzeniami alergicznymi dotyczącymi układu oddechowego, skóry, przewodu pokarmowego i innych narządów, zaburzeniami immunologicznymi w tym wrodzonymi i nabytymi niedoborami immunologicznymi. Jest jednym z najprężniej działających w Polsce ośrodków zajmującym się swoistą immunoterapią chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.

Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych utworzona została 1 października 1971r., a jej historia łączy się ściśle z nazwiskiem prof. dr hab. med. Bogdana Romańskiego, który objął funkcję kierownika Zespołu Nauczania Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy. Prof. B. Romański miał świadomość znaczenia chorób alergicznych na świecie oraz roli procesów immunologicznych w zjawiskach chorobowych u człowieka. Powołał więc ośrodek alergologii na bazie I Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Ogólnego Nr 1, przekształconego w Oddział Kliniczny.

W październiku 1971 r. zainaugurowano zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego AMG, a już w 1972 r. powstały warunki do działalności badawczej. Z początkiem września 1975 r. Oddział Kliniczny przemianowano na I Klinikę Chorób Wewnętrznych i Alergicznych.

W lipcu 1980 r. Klinika rozpoczęła kolejny etap działalności w Szpitalu XXX-lecia (obecny Szpital Uniwersytecki nr 2 Im. Dr J. Biziela) jako jednostka licząca 80 łóżek z pracowniami: immunologiczną, badań czynnościowych układu oddechowego i krążenia, endoskopową, salą intensywnego nadzoru, salą rehabilitacyjną, biblioteką, dwiema salami seminaryjnymi dla studentów i przykliniczną Przychodnią Alergologiczną.

W latach 1983-1984 Klinika organizowała liczne, lokalne i wyjazdowe konferencje naukowe oraz wspólny Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego i PTA w Bydgoszczy. Na jej terenie odbywały się egzaminy specjalizacyjne z zakresu alergologii. Wraz z powołaniem w Bydgoszczy samodzielnej Akademii Medycznej w 1984 r. Klinikę przemianowano na Katedrę i Klinikę Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

Pracownicy Kliniki czynnie uczestniczyli i nadal uczestniczą w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Również sama Klinika była organizatorem międzynarodowych i krajowych zjazdów naukowych oraz kilkudziesięciu lokalnych konferencji naukowych miejscowych i wyjazdowych.

Za tak aktywną działalność naukową i organizacyjną pracownikom Kliniki przyznano nagrody: zespołową nagrodę Wojewody za badania nad patomechanizmem i leczeniem alergicznych chorób dróg oddechowych (1976), nagrody za wyróżniające się prace pracowników (Gdańsk 1979, Łódź 1981), nagrodę Zakładów Chemicznych “Zachem” za badania nad kontrolowaniem skutków ekspozycji zawodowej na izocyjaniany (1988), nagrodę pacjentów dla zespołu Kliniki Złoty Stetoskop “Expressu Bydgoskiego” (1999), figurkę bydgoskiej “Łuczniczki” i dyplom uznania dla najlepszej i najżyczliwszej dla ludzi chorych placówki lecznictwa zamkniętego województwa kujawsko-pomorskiego.

W Klinice pracowało lub nadal pracuje liczne grono lekarskie z których większość poza zdobyciem tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, alergologii, endokrynologii, gastroenterologii, immunologii klinicznej uzyskało tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Ponadto decyzją Prezydenta RP tytuł profesora zdobyli: prof. Andrzej Dziedziczko, prof. Michał Kurek (obecnie Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz (wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii, obecnie emeryt) ), prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski ( wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii, obecnie emeryt), prof. Zbigniew Bartuzi ( obecny kierownik Kliniki ). Wielu doktorów nauk medycznych wykształconych w Klinice z sukcesem kieruje oddziałami szpitalnymi. Szczególnym wydarzeniem w dziejach Kliniki było zorganizowanie Konferencji Szkoleniowo-Naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności zawodowej i naukowej prof. B. Romańskiego, która odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w 1999 roku. Po śmierci Profesora Romańskiego w latach 2000-2005 Kliniką kierował prof. dr hab. n. med. Andrzej Dziedziczko. Główne zainteresowania Pana Profesora to badania nad etiopatogenezą astmy oskrzelowej zawodowej oraz badania czynnościowe układu oddechowego. Jednym z większych wydarzeń tego okresu było zorganizowanie w 2002 roku Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, z okazji 20-lecia powstania Towarzystwa.

Dynamiczny rozwój Kliniki rozpoczyna się z chwilą objęcia kierownictwa przez Profesora Zbigniewa Bartuzi, który jest uznanym ekspertem w dziedzinie nadwrażliwości alergicznej na pokarmy. Dzięki szerokim kontaktom zagranicznym Profesora, zaangażowaniu i pracy całego personelu zespół Kliniki czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz bierze udział w licznych specjalistycznych pracach badawczych wieloośrodkowych. Klinika była organizatorem w tym okresie w Bydgoszczy dwóch Kongresów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, tj. w 2010 i 2016 roku. W latach 2016-2019 jej kierownik został prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Niezwykłym uznaniem cieszą się organizowane przez Klinikę cyklicznie Międzynarodowe Sympozja Naukowe poświęcone głównie nadwrażliwości na pokarm – w roku 2021 już X edycja. Za działalność organizacyjno-edukacyjną jej kierownik otrzymał nagrodę marszałka województwa i prestiżowy tytuł ambasadora Kongresów Polskich.

Rozszerzenie w tym okresie działalności naukowej i leczniczej W 2006 r. Klinikę przemianowano na Katedrę i Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W Klinice działają:

Przy Klinice działają 2 koła naukowe:

 1. Koło Alergologiczne

Opiekun: dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska

 1. Koło immunologiczne

Opiekunowie: dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran, lek. Tomasz Rosada

 

Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna

Kierownik: dr n. med. Kinga Lis (analityk kliniczny)

Personel:

dr n. przyr. Magdalena Żbikowska-Gotz (starszy asystent)

mgr Wojciech Kowalczyk (diagnosta laboratoryjny)

Pracownia świadczy usługi w zakresie badań immunologicznych w obszarze diagnostyki chorób alergicznych, niedoborów odporności, infekcji i innych procesów immunologicznych zarówno do potrzeb klinicznych jak i badań naukowych, w tym między innymi:

 • całkowite stężenie IgE,

 • swoiste IgE przeciwko alergenom wziewnym, pokarmowym, zawodowym, jadom owadów i lekom oraz molekułom alergenowym (testy ISAC i ALEX)

 • panele wziewne i pokarmowe przeciwko powszechnie występującym alergenom

 • oznaczanie aktywności układu dopełniacza (CH50),

 • oznaczanie cytokin i cząstek przylegania,

 • oznaczanie mediatorów aktywacji komórki tucznej i komórki eozynochłonnej,

 • ocena czynnościowa komórek fagocytujących (granulocytów i monocytów) w tym zdolności do fagocytozy i wybuchu tlenowego oraz immunofenotypowanie limfocytów

 • oznaczanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA i ANCA w chorobach układowych tkanki łącznej oraz autoprzeciwciał w diagnostyce celiakii

 • ocena odpowiedzi poszczepiennej (przeciwciała przeciwko anatoksynie tężcowej w klasie IgG) oraz diagnostyka serologiczna infekcji wirusem SARS-CoV-2 (przeciwciała przeciwko dwóm antygenom wirusa – fosfoproteinie nukleokapsydu (N) i podjednostce S1 białka kolca (S) w klasie IgG)

Pełna oferta badań wykonywanych w Pracowni znajduje się TUTAJ>>

 

Pracownia Endoskopowa i USG.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

dr n. med. Andrzej Kuźmiński

dr n. med. Małgorzata Graczyk

Świadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych układu pokarmowego, specjalizuje się zwłaszcza w alergii pokarmowej i wykonuje:

 • badaniaendoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego – panendoskopia

 • badanieendoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia

 • próby prowokacji śluzówki żołądka w ramach diagnostyki alergii na pokarmy,

 • badania ultrasonograficzne jamy brzusznej,

 • testy skórne na alergeny pokarmowe i wziewne.

 

Pracownia Immunoterapii i badań Czynnościowych Układu Oddechowego,

Kierownik dr hab. n med. Krzysztof Pałgan

dr n.med. Michał Przybyszewski

Świadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych chorób obturacyjnych płuc, w tym zwłaszcza diagnostykę astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), z chorobami zawodowymi włącznie, w oparciu o:

 • immunoterapia i immunodulacja

 • badanie spirometryczne/spirograficzne,

 • badanie pneumotachograficzne,

 • badanie reaktywności oskrzeli,

 • próby rozkurczu oskrzeli,

 • doustne próby prowokacji kwasem acetylosalicylowym,

 • testy prowokacyjne skórne i wziewne z alergenami wziewnymi i zawodowymi,

 • próby wysiłkowe pulmonologiczne,

 • inhalacje lecznicze,

 • FRC,

 • opory dróg oddechowych,

 • podatność (compliance),

 • dyfuzja.

 

Pracownia diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej

Kierownik dr n med. Natalia Ukleja-Sokołowska,

dr n med. Adam Wawrzeńczyk

Pracownia świadczy szeroki zakres usług w zakresie diagnostyki nadwrażliwości na pokarmy. Wykonywane są w niej testy skórne punktowe, testy skórne punktowo-punktowe z zastosowaniem alergenów natywnych, a także testy płatkowe.

Głównym zadaniem pracowni jest wykonywanie prób prowokacyjnych, zarówno otwartych jak i podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo z zachowaniem pełnym standardów bezpieczeństwa (monitorowanie parametrów życiowych, wizualizacja)

Doustne próby prowokacyjne są szczególnie wskazane:

 • -u pacjentów, u których nie jest jasne jaki produkt spowodował wystąpienie reakcji alergicznej
 • – jeżeli chce się określić, czy udało się osiągnąć tolerancję w przypadku alergii, które mogą przykładowo minąć z wiekiem, jak np. alergia na jajko i mleko u dzieci
 • – po zastosowaniu immunoterapii alergenowo swoistej, np. doustnej z zastosowaniem orzeszków ziemnych, gdy chce się ocenić skuteczność interwencji
 • – jeżeli planowane jest rozszerzenie diety u chorego z alergią wieloważną, stosującego dietę eliminacyjną
 • – celem wykluczenia lub potwierdzenia alergii u pacjentów, u których wyniki badań w kierunku alergii są niezgodne z wywiadem dotyczącym przebytych reakcji

W pracowni znajduje się pomieszczenie do przygotowywania i zaślepiania pokarmów, oraz pomieszczenie przystosowane do prowadzenia prób prowokacyjnych w spoczynku oraz z zastosowaniem wysiłku fizycznego. W trakcie próby pacjent jest monitorowany, pozostaje pod stałym nadzorem personelu medycznego. Pracownia spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa dla pacjentów.