c

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Historia Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Zespół Kliniki Otolaryngologii w 1975 roku

Zespół Kliniki Otolaryngologii w 1975 roku

Najdłuższą historię akademicką w Bydgoszczy ma otolaryngologia. W 1954 roku na bazie Oddziału Laryngologii powstał Zakład Laryngologii jako jednostka Warszawskiego Stiudium Doskonalenia Lekarzy, a jego kierownikiem został doc. dr Aleksander Radzimiński, późniejszy Kierownik Kliniki Laryngologii AM w Łodzi i jej późniejszy rektor, autor pierwszego podręcznika otolaryngologii operacyjnej.

Kilka lat później zastępuje go na stanowisku Kierownika prof. dr hab. Jan Szymański, późniejszy Kierownik Kliniki Otolaryngologii w Warszawie. Prof. Jan Szymański jest również autorem podręcznika otorynolaryngologii.

W kolejnych latach 1962-1971 powołana została II Klinika Laryngologii Studium Doskonalenia w Warszawie, a obowiązki Kierwonika pełnił prof. dr hab. Jan Małecki – uczeń Alfreda Laskiewicza przedwojennego Kierownika Poznańskiej Kliniki Otolaryngologii. W okresie tym prof. Jan Małecki wraz ze swoimi współpracownikiem doc. dr Zygmuntem Ukleją rozwinął najlepszy w Polsce ośrodek badań labiryntologicznych. Powstała teoria mechanizmu oczopląsu położniowego, wykryto struktury wydzielnicze w obrębie grzebieni bańkowych. Prof. Jan Małecki prowadził badania nad odczynami błony slzuowej zatok przynosowych, wprowadził pierwszy w Polsce operacjie zatok metodą Pietrantoniego i Pietrantoniego de Limy. W Klinice przeszkolono na kursach ogólnopolskich 600 lekarzy.

W 1971 roku Kierownikiem Kliniki został doc. dr hab. Zygmunt Ukleja, a Klinika w 1973 roku stała się jednostką Gdańskiej Filii Akademii Medycznej, a potem Kliniką Otolaryngologii II Wydziału Lekarskiego AMG. Doc. dr Z. Ukleja – doskonały diagnosta i operator pierwszy w Polsce wprowadził rynochirurgiczne leczenie ślepoty pourazowej nerwu wzrokowego; wraz z prof. J. Małeckim, dr W. Malukieowczem – neurochirurgiem opracowali metody rynochirurgicznego leczenia płynotoku pourazowego. Doc. dr Z. Ukleja prowadził jako pierwszy w Polsce badania błony śluzowej ucha środkowego u chorych z tympanosklerozą, był też wybitnym badaczem w zakresie labiryntologii eksperymentalnej. Prace histologiczne nad błoną śluzową ucha środkowego i perlakiem prowadził razem z dr K. Lipowską-Pawlak. W owym czasie pracująca z prof. J. Małeckim dr J. Kubiczkowa – późniejszy profesor otolaryngologii – przeniosła się do Warszawy i objęła kierownictwo Kliniki Laryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Po nagłej śmierci doc. dr Z. Uklei Kierownikiem Kliniki został docent, późniejszy prof. dr hab. Stanisław Betlejewski przybyły z Gdańska. W okresie jego kierowania Kliniką wprowadzono operacje wad wrodzonych ucha zewnętrznego, operacje korekcyjne nosa zewnętzrnego, septoplastyki, chirurgię laserową krtani, powstała sekcja rynologii PTORL. Doc dr hab. Henryk Kaźmierczak wraz z dr K. Pawlak-Osińską. We współpracy z dr P. Osińskim – neurochirurgiem kontynuowali badania nad patofizjologią błędnika i narządu słuchu. Opracowali patomechanizm i metody diagnostyki zawrotu szyjnego, diagnostykę zaburzeń ukrwienia przedsionkowych ośrodków pniowych, kaloryczną metodę oceny czynności pnia mózgu, metody wykrywania subklinicznych uszkodzeń narządu przedsionkowego. Porwadzili badania nad habituacją bodźcem kalorycznym, zjawliskiem wyrównania przedsionkowego, stanem błednika u chorych z cukrzycą, rolą neuroprzekaźników w mechanizmie habituacji eksprymentalnych. Zoragnizowali siedem międzynarodowych konferencji neurootologicznych.

W 2004 roku kierownictwo Katedry i Kliniki Otolaryngologii objął prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak – siódmy profesor kierujący bydgsokim ośrodkiem laryngologii klinicznej. Zespół Kliniki w szeroki zakresie zajął się leczeniem chorób zatok przynosowych metodami endoskopowymi, nowtworami kości skroniowej, funkcjonalnymi operacjami raka krtani, leczeniem nowtworów gardła środkowego, języka, dna jamy ustnej wraz z rekonstrukcją tkanek przy udziale chirurgów palstycznych z Kliniki Chirurgii Plastycznej, operacjami zmian nowotworowych i nienowtworowych z użyciem noża obrotowego. Wykonywane są operacje ucha środkowego poprawiające słuch, wykonuje się leczenie guzów wewnątrzskroniowych, guzów przestrzeni przygardłowej, guzów naczyniowych szyi, ucha środkowego, jam nosa i zatok przynosowych, leczenie nowotworów pogranicza twarzo- i mózgoczaszki drogą reskecji twarzowo-czaszkowych. W utworzonym Zakładzie Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi wprowadzono nowowczesne metody diagnostyki i leczenia chorób ucha wewnętrznego, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi oraz szumów usznych. Dysponując najnowocześniejszymi metodami diagnostyki aparaturowej takimi jak VEMP, CCG, stabilometria, ENG, VNG, ABR, badanie wywołanych potencjałów wzrokowych Zakład jest placówką, do której kierowani są na badania i leczenie chorzy z całej Polski, jak również na konsultacje z innych ośrodków laryngologicznych. Opracowano nowoczesne metody rehabilitacji schorzeń narządu przedsionkowego, prowadzi się diagnostykę i leczenie szumów usznych.

Od października 2022 nowym kierownikiem Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej został dr hab. n. med. Maciej Wróbel, prof. UMK.