c

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

 

Spis treści:

 


 

Informacje dla lekarzy specjalistów

W zgodzie ze Statutem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (uchwała nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku) zachęcamy specjalistów z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz neurologii do podjęcia pracy w grupach pracowników naukowo-dydaktycznych. Nawiązanie pracy z nauczycielem akademickim na czas dłuższy niż 3 miesiące i w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Na Uniwersytecie działa Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa cztery lata.

Zasady rekrutacji określa uchwała nr 27 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 28 kwietnia 2020 roku. W Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz powiązanej z nią Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii zatrudnionych jest trzech samodzielnych pracowników nauki z uprawnieniami do zgłaszania projektów doktorskich do postępowania konkursowego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.


 

Informacje dla lekarzy bez specjalizacji

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych od dnia 01 października 2014 Klinika uzyskała możliwość kształcenia specjalizacyjnego w systemie modułowym zarówno w zakresie podstawowym, jak i szczegółowym w dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.

Liczba miejsc akredytacyjnych wynosi 10 dla otorynolaryngologii i 2 dla audiologii i foniatrii.

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wynosi sześć lat (dwa lata zakres podstawowy i cztery lata zakres szczegółowy).

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otorynolaryngologii do wojewody kujawsko-pomorskiego. Złożenie wniosku następuje w formie wniosku elektronicznego generowanego i pobieranego na stronie internetowej wojewody. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe, które przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwa razy w roku. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się, w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury wynik LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego). Lekarz może odbywać w tym samym okresie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, zwanego dalej kierownikiem specjalizacji. Lekarz może składać dokumenty do PES (Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego) do właściwego wojewody po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Klinika zapewnia wszechstronną pomoc dla specjalizujących się w niej lekarzy w przygotowaniu do egzaminu.

Aktualnie liczba wolnych miejsc szkoleniowych dla otorynolaryngologii wynosi  2, dla audiologii i foniatrii wynosi 1.

 


 

Informacje dla rezydentów Kliniki

Klinika posiada sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji; udziela także świadczeń zdrowotnych zdrowotnych w zakresie i liczbie umożliwiającej zrealizowanie programu specjalizacji.

W czasie odbywania specjalizacji rezydent pod opieką kierownika specjalizacji nabywa wiedzę i umiejętności uprawniające do rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób: ucha, kości skroniowej, nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, przełyku, głowy, szyi i przyległych struktur oraz diagnostyki i leczenia chorób narządów zmysłów: słuchu, równowagi, węchu i smaku, a także chorób nerwów czaszkowych: trójdzielnego, twarzowego, przedsionkowo-ślimakowego, językowo-gardłowego, błędnego, dodatkowego i podjęzykowego wraz z diagnostyką i leczeniem zaburzeń połykania i obwodowej postaci zespołu snu z bezdechami.

Lekarz specjalizujący się w otorynolaryngologii zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 3 dyżurów lekarskich w miesiącu. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne Klinika umożliwia także spełnienie pozostałych form samokształcenia wykazanych w programie specjalizacji m.in.: wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowym i przygotowanie przypadków do demonstracji, udział w zjazdach i sympozjach zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne Chirurgów Głowy i Szyi.

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej prowadzi współpracę z wieloma ośrodkami laryngologicznymi na świecie co umożliwia także realizowanie przez rezydentów indywidualnych szkoleń z zakresu naszej specjalności za granicą w formie staży.