Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Spis treści:

 • kursy i szkolenia organizowane w Katedrze,
 • informacje dla lekarzy specjalistów,
 • informacje dla lekarzy bez specjalizacji,
 • informacje dla rezydentów Kliniki.

 

Kursy i szkolenia w Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Kurs dla lekarzy specjalizujących się w otorynolaryngologii w 2015 r.

Głowa i szyja – wprowadzenie do diagnostyki i terapii
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w otorynolaryngologii.
Termin: 16.11.2015 – 20.11.2015
Organizator:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza; Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii; ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Miejsce kursu:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza; Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii; ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
Zgłoszenia na kurs: tel.: +48 781 446 740, fax: +48 52 585 40 35, e-mail: orlamb@cm.umk.pl
Płatności: Kurs bezpłatny

 


Informacje dla lekarzy specjalistów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku oraz uchwała nr 98/04/IV NRL z dnia 17 grudnia 2004 roku lekarz ma obowiązek realizowania doskonalenia zawodowego poprzez uzyskanie w okresie rozliczeniowym, co najmniej 400 punktów edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu zespół Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w roku akademickim 2011/2012 przedstawi Państwu propozycje dotyczące uzyskania punktów edukacyjnych poprzez szereg kursów, seminariów i nauki praktycznej w zakresie naszej specjalności. Zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej.


Informacje dla lekarzy bez specjalizacji

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych od dnia 01 października 2014 Klinika uzyskała możliwość kształcenia specjalizacyjnego w systemie modułowym zarówno w zakresie podstawowym, jak i szczegółowym w dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.
Liczba miejsc akredytacyjnych wynosi 10 dla otorynolaryngologii i 2 dla audiologii i foniatrii.
Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wynosi sześć lat (dwa lata zakres podstawowy i cztery lata zakres szczegółowy).
Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otorynolaryngologii do wojewody kujawsko-pomorskiego. Złożenie wniosku następuje w formie wniosku elektronicznego generowanego i pobieranego na stronie internetowej wojewody. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe, które przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwa razy w roku. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się, w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury wynik LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego). Lekarz może odbywać w tym samym okresie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, zwanego dalej „kierownikiem specjalizacji”.
Lekarz może składać dokumenty do PES (Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego) do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
Klinika zapewnia wszechstronną pomoc dla specjalizujących się w niej lekarzy w przygotowaniu do egzaminu.

 

Aktualnie liczba wolnych miejsc szkoleniowych dla otorynolaryngologii wynosi 1, dla audiologii i foniatrii wynosi 0.


Informacje dla rezydentów Kliniki

 

Klinika posiada sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji; udziela także świadczeń zdrowotnych zdrowotnych w zakresie i liczbie umożliwiającej zrealizowanie programu specjalizacji.

W czasie odbywania specjalizacji rezydent pod opieką kierownika specjalizacji nabywa wiedzę i umiejętności uprawniające do rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób: ucha, kości skroniowej, nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli, przełyku, głowy, szyi i przyległych struktur oraz diagnostyki i leczenia chorób narządów zmysłów: słuchu, równowagi, węchu i smaku, a także chorób nerwów czaszkowych: trójdzielnego, twarzowego, przedsionkowo-ślimakowego, językowo-gardłowego, błędnego, dodatkowego i podjęzykowego wraz z diagnostyką i leczeniem zaburzeń połykania i obwodowej postaci zespołu snu z bezdechami.

Otorynolaryngologia to chirurgia głowy i szyi. Wśród wielu procedur zabiegowych jakie ma obowiązek opanować specjalista otorynolaryngolog i których uczymy w Klinice znajdują się:

 • tracheotomia, konikotomia.
 • usuwanie ciał obcych z krtani, tchawicy i oskrzeli.
 • biopsja mikrolaryngoskopowa.
 • adenotomia.
 • tonsillektomia i tonsillotomia.
 • nacięcie ropnia okołomigdałkowego.
 • usuwanie ciał obcych gardła dolnego i przełyku.
 • pobranie węzła chłonnego i tkanki z szyi.
 • usuwanie kamieni gruczołów ślinowych z dojścia przez jamę ustną.
 • repozycja złamania kości nosa.
 • naprawa uszkodzeń tkanek miękkich twarzy.
 • radykalna antrostomia.
 • polipektomia.
 • hamowanie krwawień z nosa.
 • septoplastyka.
 • usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego.
 • myringotomia, zakładanie drenów wentylacyjnych.

W czasie specjalizacji nasi rezydenci mają możliwość samodzielnego wykonania (pod nadzorem doświadczonego lekarza specjalisty) kilkuset zabiegów w ciągu pięciu lat trwania specjalizacji.

Lekarz specjalizujący się w otorynolaryngologii zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 3 dyżurów lekarskich w miesiącu. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne

Klinika umożliwia także spełnienie pozostałych form samokształcenia wykazanych w programie specjalizacji m.in.: wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowym i przygotowanie przypadków do demonstracji, udział w zjazdach i sympozjach zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne Chirurgów Głowy i Szyi.

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej prowadzi współpracę z wieloma ośrodkami laryngologicznymi na świecie co umożliwia także realizowanie przez rezydentów indywidualnych szkoleń z zakresu naszej specjalności za granicą w formie staży.

Zakład Patofizjologii Słuchu i Narządu Równowagi oferuje Państwu możliwość zapoznania się ze specyfiką badania elektronystagmograficznego i posturograficznego narządu równowagi. Stażysta samodzielnie ocenia wyniki badań audiologicznych i radiologicznych u pacjentów z jednostkami chorobowymi z dziedziny otoneurologii. Ma możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami leczenia w/w jednostek chorobowych, także przeprowadzanej w Zakładzie Rehabilitacji.