Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Publikacje

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

Kwiatkowski W.: Medicine and technology. Remarks on notion of responsibility in technology – assisted health care, (w:) Medicine Health Care and Philosophie (2017) https://doi.org/10.1007/s11019-017-9788-8

Kwiatkowski W.: Ethologiczne źródła etyki. O filozoficznym ugruntowaniu etyki, (w:) Kultura i Wartości, Nr 22/2017, http://journals.umcs.pl/kw/article/view/4929

Kwiatkowska Alekandra, Kwiatkowski Waldemar, 2016, Życie – choroba na śmierć.

Medycyna i ryzyko –  medycyna ryzyka czy ryzyko medycyny, (w:) Doradztwo – 

poradnictwo – wsparcie, red. Bożena Płonka-Syroka,  Mateusz Dąsal i Wiesław Wójcik,  Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 463-480.

Kwiatkowski Waldemar2014, Czas choroby, miłości i śmierci. W poszukiwaniu

utraconej egzystencji – o osobliwościach górskiego uzdrowiska (na podstawie

Czarodziejskiej góry Tomasza Manna), (w:) Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), red. Bożena Płonka-Syroka, Lidia Czyż, Andrzej Syroka i Katarzyna Sudoł,Quaestio, Wrocław,  s.263-286.

Kwiatkowski Waldemar, 2014, Ethos i medycyna, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/ Torunia – monografia.

Kwiatkowski Waldemar, 2013, Cóż po Hippokratesie w czasie marnym? O tym czy

Możliwa jest jeszcze poezja medycyny, (w:) Etyka w medycynie – wczoraj i dziś, Wybrane zagadnienia, red. K. Basińska i J. Halasz, Gdańsk,  2013.

Kwiatkowski Waldemar, 2010, Fatum i medycyna. Paradygmatyczne spojrzenie na

Medycynę, (w:) Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne, Łódź, 2010.

Kwiatkowski Waldemar, 2009, Wszyscyśmy z Greków…O źródłach europejskiej

jedności z filozoficznej perspektywy, (w:) Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość  

integracji europejskiej, Włocławek.

Kwiatkowski Waldemar, 2009,  O miłości filozoficzną miarą mierzonej , (w:) Miłość

romantyczna jako figura wyobraźni, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, , seria

Antropologia miłości, t. 3, Oficyna Wydawnicza Arboretum,Wrocław.

Kwiatkowski Waldemar, 2009, Retoryka i medycyna. Dyskurs o bioetyce, (w:)

Komunikowanie – wartości – dialog w społeczeństwie obywatelskim, Zeszyty Naukowe

WSHE, t. XXVI, Nauki humanistyczne i społeczne, Włocławek.

Domańska U., Ossowski R., Ciżkowicz B., Psychological and socio-demographic correlates of women`s decision to give birth  at home, „Health Psychology Report”, 2014, 2, nr 3, s. 197-207.

Domańska U. , Narodziny i system opieki położniczej w kulturze lęku, (w:) M. Gałuszka, M. Wieczorkowska (red.), Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego, Wyd. UM, Łódź 2012.

Domańska U., Cierpienie tabu. O doświadczeniach rodziców po wczesnej utracie dziecka, (w:) J. Binnebezsel, J. Błeszyński, Z. Domżała (red.),  Wielowymiarowość cierpienia, Wyd. Nauk. WSEZ, Łódź 2010.

Domańska U., recenzja książki Relacje lekarz- pacjent w procesie medykalizacji choroby, red. A. Syroka, J. Rudnicki, A. K. Agrawal, (w:) “Edukacja zdrowotna”, vol.5, nr1/2008.

Domańska U.: Dyskurs medyczny w dobie globalizacji, (w:)Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, red. K. Homenda, E. Grygorowicz, M. Lesińska-Sawicka, Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.

Domańska U., Modele narodzin i opieki położniczej w kontekście procesu medykalizacji, (w:)“Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 3(16)/2006, s. 51- 55.

Domańska U., Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa, (w:) Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piątkowski, W. Brodniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej, Tyczyn 2005.

Domański A., Zapomniane źródła i inspiracje psychologii tłumu, Arch. Hist. Filoz. Myśli Społ., 2013:Vol .58, s. 173-193.

Domański A., Pozorna epidemia: masowe dolegliwości socjogenne, „Na ratunek”, nr 4/2009, s. 51-55.

Domański A., Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym, (w:) Emocje a kultura i życie społeczne, red. Piotr Binder, Hanna Polska, Wojciech Pawlik, IFIS PAN, Warszawa 2009, s. 19-35.

Domański A., Mit masowej paniki, „Na ratunek”, nr 3/2009, s. 60-63

Domański A., Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy zachowań zbiorowych, (w:) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, red. Elżbieta Hałas, Krzysztof Konecki, SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 345-356.

Domański A., Zbiorowe fascynacje jako efemeryczna kultura, (w:) Aksjotyczne przestrzenie kultury, (red.) Renata Tańczuk, Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 452-464.

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, (w:) „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Domański A., Zbiorowe fascynacje a koncepcja efemerycznej kultury, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4/2004, s.147-159.

Domański A., Aktualność koncepcji zachowań zbiorowych, „Studia Socjologiczne”, nr 4/2003, s. 27-55.

Domański A., Komunikacyjny charakter ubioru współczesnego Polaka, „ZN Politechniki Rzeszowskiej”, nr 144/1996 z. 2 s. 29-48.