Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

GRANTY

Jednostki zainteresowane współpracą w grancie na badania kliniczne uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, a następnie kontakt z Działem Nauki i Projektów CM. https://www.mikrogranty.com.pl/wykonawcy

 

Nowe konkursy NCN:
OPUS 21>> na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej
PRELUDIUM 20>> na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

Konkursy z Uczelni Badawczej:

 1. Publikacje – konkurs dla doktorantów
  Od dnia 6 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków w konkursie na finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.
  Więcej informacji na stronie Uczelni Badawczej: https://www.umk.pl/idub/konkursy/ 
 2. Konkurs mobilnościowy dla pracowników: dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych, dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, la doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych i dla profesorów wizytujących UMK.
  Zgłoszenia przyjmowane od 22.04.br do 25.05.br. Więcej informacji na stronie: https://www.umk.pl/idub/konkursy/
 3. Konkurs na partnerstwa międzynarodowe (Emerging Fields)
  Celem konkursu jest umożliwienie zespołom naukowym działającym w ramach wyłaniających się pól badawczych nawiązania i rozwijania długofalowej współpracy na poziomie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w szczególności:
  1. budowanie potencjału na arenie międzynarodowej poprzez promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań zmierzających do umiędzynarodowienia i będących przedmiotem programu IDUB;
  2. organizację wymiany, wykładów, wizyt studyjnych w siedzibie Uniwersytetu lub partnerów, w tym osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych o wymiarze międzynarodowym z partnerami zagranicznymi;
  4. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi.
  Konkurs skierowany jest do osób należących do zespołu naukowego danego wyłaniającego się pola badawczego w ramach trzech grup dziedzinowych:
  1. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  2. nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne;
  3. nauki o życiu.
  Do każdego składanego wniosku przez członków zespołu wymagana jest akceptacja
  Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: partnerstwa@umk.pl. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://www.umk.pl/idub/konkursy/
 4. Konkurs „Granty na granty europejskie”
  31 maja 2021 r. rusza nabór wniosków w konkursie „Granty na granty europejskie”. Nabór jest ciągły do momentu wyczerpania środków na ten cel.
  Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.
  Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.
  Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, który zamierza wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.
 5. Konkurs GRASP (Genius-Reward-Accomplishment-Science-Progress)
  Konkurs GRASP organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez Zespół People, Space and Environment (PSE): psychologii społecznej i środowiskowej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, społeczno-przestrzennych aspektów rozwoju zrównoważonego. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowejhttps://imsert.umk.pl/centrum/zespol-pse/. Nabór zostanie zakończony 20.06.br.

Konkurs fundacji Polpharmy:
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Temat tegorocznego konkursu: “Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”. Więcej informacji na stronie: https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy-oglasza-start-xx-edycji-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych-ze-srodkow-fundacji/

Konkurs L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Po raz 21. polskie badaczki mogą zdobyć wyjątkowe stypendia naukowe – startują zgłoszenia do Programu L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Więcej informacji na stronie: https://lorealdlakobietinauki.pl/piekne-umysly-poszukiwane/

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA
Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków odbywa się w dwóch rundach: 1. runda do 30 czerwca 2021r., 2. runda od 1.09. do 30.11.21r.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa. Osoba do kontaktu: pawel.kurzynski@nawa.gov.pl

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finasowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców >>>
Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)