Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przeniesienia studentów z innych uczelni

Zasady przyjęć studentów z innych uczelni w drodze przeniesienia
na rok akademicki 2019/2020

 

 1. Przeniesienie studenta może nastąpić wyłącznie na zwolnione w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia miejsca na poszczególnych kierunkach i latach studiów.
 2. Warunkiem przeniesienia, w przypadku:
  a/ „nowej matury w Polsce” jest uzyskanie wyniku egzaminu maturalnego umożliwiającego rozpoczęcie studiów w CM w roku składania wniosku o przeniesienie*.
  b/ „starej matury w Polsce” jest uzyskanie z dotychczasowego przebiegu studiów na uczelni macierzystej średniej ocen co najmniej 4,5.
 3. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Lekarski na ten sam kierunek studiów, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
 4. Decyzję podejmuje Dziekan, w oparciu o złożony wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami. Wniosek o przeniesienie należy złożyć w dziekanacie w terminie od 2.07.2019 r. do 12.08.2019 r.
 5. Przeniesienie może nastąpić wyłącznie w ramach tego samego trybu studiowania.
 6. Dziekan może podjąć w uzasadnionych przypadkach decyzję o przeniesieniu studenta.
 7. Dziekan wydając decyzję o przeniesieniu określa różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego. Z tytułu różnic programowych student studiów niestacjonarnych ponosi odpłatność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do Dziekana z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 3. dotychczasowy przebieg studiów w oryginale, sporządzony przez uczelnię, w której student studiuje (nazwa przedmiotu, liczba godzin wykładów-ćwiczeń, forma zakończenia egzamin-zaliczenie, uzyskana ocena, punkty ECTS, poświadczenie o zaliczeniu danego roku),
 4. w przypadku osób legitymujących się „starą maturą” zaświadczenie ze średnią ocen wyliczoną z dotychczasowego przebiegu studiów, poświadczone przez dziekana uczelni macierzystej,
 5. studenci uczelni zagranicznych – tłumaczenie przebiegu studiów w oryginale, dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

 

Nie będą przyjmowane podania zawierające kserokopie przebiegu studiów i tłumaczeń.

*Zasady obliczania punktów:

Lp. Wymagane przedmioty Poziomy przedmiotu
1. Biologia albo matematyka rozszerzony p1 = 0,55
2. Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka rozszerzony p2 = 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2 W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo matematyki,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,
p1 – przelicznik dla wyniku maturalnego z biologii albo matematyki,
p2 – przelicznik dla wyniku maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki.

W roku akademickim 2018/2019 wymaganych było: w przypadku studiów stacjonarnych 75,00 punktów, w przypadku studiów niestacjonarnych 45,8 punktów.

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
budynek A, pokój nr 6
tel.: +48 52 585 34 97+48 52 585 33 97+48 52 585 37 96