Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przeniesienia studentów z innych uczelni

Zasady przyjęć studentów z innych uczelni w drodze przeniesienia na rok akademicki 2023/2024

  1. Przeniesienie studenta może nastąpić wyłącznie na zwolnione w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia miejsca na poszczególnych kierunkach i latach studiów.
  2. Warunkiem przeniesienia, w przypadku:

a/ „nowej matury w Polsce” jest uzyskanie wyniku egzaminu maturalnego umożliwiającego rozpoczęcie studiów w CM w roku poprzedzającym przeniesienie.
b/ „starej matury w Polsce” jest uzyskanie z dotychczasowego przebiegu studiów na uczelni macierzystej średniej ocen co najmniej 4,5.

3. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Lekarski na ten sam kierunek studiów, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

4. Decyzję podejmuje Dziekan, w oparciu o złożony wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami. Wniosek o przeniesienie należy złożyć w dziekanacie w terminie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

5. Przeniesienie może nastąpić wyłącznie w ramach tego samego trybu studiowania.

6. Dziekan wydając decyzję o przeniesieniu określa różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego. Z tytułu różnic programowych student studiów niestacjonarnych ponosi odpłatność.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie do Dziekana z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu),
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości,
  3. dotychczasowy przebieg studiów w oryginale, sporządzony przez uczelnię, w której student studiuje (nazwa przedmiotu, liczba godzin wykładów-ćwiczeń, forma zakończenia egzamin-zaliczenie, uzyskana ocena, punkty ECTS, poświadczenie o zaliczeniu danego roku),
  4. w przypadku osób legitymujących się „starą maturą” zaświadczenie ze średnią ocen wyliczoną z dotychczasowego przebiegu studiów, poświadczone przez dziekana uczelni macierzystej,
  5. studenci uczelni zagranicznych – tłumaczenie przebiegu studiów w oryginale, dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą mailową (w tytule proszę wpisać PRZENIESIENIE) lub pocztą zwykłą na adres dziekanatu.

 *Zasady obliczania punktów:

 

Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu
1. Biologia albo matematyka rozszerzony p1 = 0,55
2  Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka rozszerzony p2 = 0,45

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2 W2

gdzie: W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego
z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p1 – przelicznik dla wyniku maturalnego z biologii albo matematyki

p2 – przelicznik dla wyniku maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki.

W roku akademickim 2022/2023 wymaganych było: w przypadku studiów stacjonarnych 74,50 punktów, w przypadku studiów niestacjonarnych 54,15 punktów.

Dane kontaktowe:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
budynek A, pokój nr 6
tel.: +48 52 585 34 97+48 52 585 33 97+48 52 585 37 96

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl