Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

TRYB ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM

Zarządzenie Nr 12 Dziekana Wydziału Lekarskiego (206 KB)

 

Zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Lekarskiego CM UMK
§ 1
W związku z gwałtownie narastającym zagrożeniem epidemicznym oraz kolejnymi ogniskami zakażeń CoVID-19, działając na podstawie §1 pkt.6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z
dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, zawieszam od dnia 12.10.2020 do odwołania kliniczne zajęcia stacjonarne studentów Wydziału Lekarskiego prowadzone w jednostkach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1, Nr 2 oraz pozostałych jednostkach szpitalnych i podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 2
Kierowników dydaktycznych i nauczycieli akademickich zobowiązuję do prowadzenia w terminie i czasie wynikającym z planów dydaktycznych, lub – po uzgodnieniu ze starostą grupy – w innym terminie, lecz takim samym
czasie dydaktycznym, zamiennych zajęć w formie zdalnej, uwzględniając treści dydaktyczne, które były objęte programem zajęć stacjonarnych.
§ 3
Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarskiego odbywają się zgodnie z dotychczasowymi zasadami i planem.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
11.10.2020

 

OBSŁUGA STUDENTÓW W MIESIĄCACH: PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2020 R. (13 KB)

szkolenie BHP dla studentów  (162 KB)

 

Powitanie studentów 1 roku przez Dziekana WL

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzacego zajęcia na sali gim nastycznej i siłowni zapobiegajace rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

UBEZPIECZENIE OC I NNW DLA STUDENTÓW

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana WL ws nowych kryteriów oceny (163 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (14 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


 

Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


Odpowiedzi Dziekana WL na pytania studentów (18 KB)

inf. dla studentów 6 roku 2020/2021
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. deklaruje gotowość przyjęcia 20 studentów 6 roku kierunku lekarskiego na praktyczne nauczanie kliniczne.

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników).


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego (214 KB)

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Internetowa rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS dla I roku na I semestr 2020/2021 zostanie uruchomiona 02.10.2020 godz. 10.00 i będzie otwarta do 13.10.2020 r. godz. 23.59

Stypendium Zarządu Powiatu Sokołowskiego (582 KB)   –  wniosek (14 KB)

STYPENDIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO – POWIAT ŁOWICKI (WOJ. ŁÓDZKIE)

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (357 KB)

 

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II. Zakres pomocy obejmuje min. uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.
pismo (784 KB)
https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl

 

Uwaga studenci I Roku

Studenci, którym zostało wpisane do USOSa niezaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne/Zasady współpracy z biblioteką medyczną, proszeni są o PILNY kontakt z Biblioteką Medyczną CM celem uzgodnienia sposobu zaliczenia go. Kontakt osobisty: Biblioteka Medyczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, amarkowska@cm.umk.pl lub  telefonicznie (52) 585-35-14 od poniedziałku do piątku do godz. 14.30.

 

Obowiązujący ubiór odnośnie zajęć dydaktycznych w warunkach symulowanych (266 KB)

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

 

Egzamin dyplomowy I stopnia 2020 (38 KB)
Oświadczenie (12 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia licencjat (31 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optyka licencjat (31 KB)
ZARZĄDZENIE REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

Egzamin dyplomowy II stopnia 2020 (38 KB)
Oświadczenie (12 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia magister (31 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optometria magister (31 KB)
ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

Dokumenty do dyplomu lekarski 2020 (33 KB)
Oświadczenie (12 KB)
Przyrzeczenie lekarskie (29 KB)
ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)