Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ubezpieczenie OC i NNW studentów

Umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2023/2024 została kontynuowana z firmą Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Roczna składka za ubezpieczenie studenta wynosi 39,00 zł i obejmuje rok akademicki 2023/2024, tj. okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
Wszyscy studenci, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2023 r. będą objęci ochroną od dnia 1 października br.
Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl została już uruchomiona)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail.

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:
– wysokości składki,
– warunków i zakresu ubezpieczenia,
– wysokości świadczeń,
– sposobie zgłaszania szkód,
znajdują się na stronie: cm.mentor.pl.
Nie ma innej możliwości ubezpieczenia się i opłacenia składki niż przez platformę.
Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.