Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Jakość Kształcenia

Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Księga jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Lekarskim ukonstytuowany został w oparciu o uwarunkowania formalno – prawne:

W aspekcie prawnym – szczególnie również należy uwzględnić Uchwałę Nr 105 Senatu UMK w Toruniu z dnia 27. 11. 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Z powyższego dokumentu wynikają przede wszystkim cele WSZJK, instrumenty, zakres WSZJK, wskaźniki oraz kryteria oceny. Podstawowym celem systemu jest stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, a także gromadzenie i upowszechnianie wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów. Cele te tożsame są z Misją Wydziału Lekarskiego i zawartymi w niej celami strategicznymi ukierunkowanymi na jakość kształcenia oraz ustawiczny rozwój poprzez dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, badań naukowych w zakresie nauk medycznych, oparte na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych
Integralnymi elementami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

Cele i zadania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia
Cele:

Zadania:

Narzędzia służące do realizacji wyżej wymienionych zadań:

Zasady funkcjonowania Rady:

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Cele działalności wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia:
1. Koordynacja działań zapewniających efektywne funkcjonowanie systemu oceny jakości kształcenia na poziomie wydziału.
2. Koordynacja działań doskonalących jakość kształcenia. Szczegółowe zadania wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia:
1. Zapewnienie skutecznego działania Systemu Doskonałości Akademickiej na poziomie wydziału poprzez nadzór i koordynację działań niezbędnych do jego efektywnego funkcjonowania.
2. Współpraca z prorektorem właściwym ds. kształcenia, uczelnianą radą ds. jakości kształcenia, wydziałową radą ds. jakości kształcenia, analitykiem oraz osobami reprezentującymi Uczelniane Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania przy realizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości.
3. Nadzór nad przepływem informacji dotyczących Systemu Doskonałości Akademickiej, a w szczególności przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie komunikatów i informacji dla pracowników uczestniczących w jego realizacji zaangażowanych w poszczególne działania związane z SDA oraz zatwierdzonych harmonogramów działań.
4. Wskazywanie i inicjowanie możliwości doskonalenia jakości.
5. Współpraca z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
6. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Doskonałości Akademickiej uregulowanych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie raportów z pomiarów – analiza wstępnych raportów z badań, przygotowanych przez analityka w formie zestawień zbiorczych, opracowanie raportu i utworzenie wspólnie z wydziałową radą ds. jakości kształcenia rekomendacji dotyczących działań doskonalących,
b) wyznaczanie celów w zakresie doskonalenia jakości oraz zatwierdzanie działań, wynikających z funkcjonowania Systemu Doskonałości Akademickiej – wdrożenie działań doskonalących w oparciu o rekomendacje wydziałowej rady ds. jakości kształcenia, zatwierdzenie najbardziej adekwatnych działań, przygotowanie harmonogramu realizacji oraz wyznaczenie zakresu działań doskonalących,
c) nadzór nad realizacją działań doskonalących,
d) weryfikacja poziomu realizacji działań doskonalących,
e) przygotowywanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej.

Raporty odnoszące się do systemu jakości kształcenia

Działania doskonalące:

Efekty działań doskonalających (388 KB)

Akty prawne odnoszące się do wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości kształcenia

Struktura systemu

Identyfikacja oczekiwań studentów

Ocena zajęć przez studentów

Hospitacje zajęć

Badanie losów absolwentów

Działania doskonalące

Akty prawne odnoszące się do procesu kształcenia

Akty prawne zewnętrzne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842) 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz 64)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1515) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) 

Akty prawne wewnętrzne

Uchwała Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Uchwały zmieniające uchwałę nr 32 Senatu UMK z 24.04.2012 r.

Uchwała Nr 118 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim

Uchwała Nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia 

Zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie liczby godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów stacjonarnych 

Uchwała Nr 107 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 

Zarządzenie Nr 17 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS 

Uchwała Nr 208 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Uchwała Nr 159 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2016-2020 (z późn. zmianami)

Uchwała Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich 

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Procedura potwierdzania efektów uczenia się

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim (453 KB)

Rozwój i doskonalenie kadry

Różne informacje