Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Granty

Granty Narodowego Centrum Nauki:
1. Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa 2018/29/N/NZ5/00345 (lata 2019-2021). Kierownik: mgr Anna Junkiert-Czarnecka.

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
1. Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce (akronim – PersonALL) – Zadanie 5: Charakterystyka nowych biomarkerów w ALL zidentyfikowanych z zastosowaniem ultranowoczesnych badań molekularnych w kontekście klasycznej cytogenetyki i genetyki molekularnej. Kierownik zadania: prof. dr n. med. Olga Haus. STRATEGMED3 /304586/5/NCBR/2017 (lata 2017-2020). Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szczepański

Granty Młodych Naukowców przyznawane w ramach studiów doktoranckich:
1. Analiza metodą FISH częstości występowania aberracji chromosomowych charakterystycznych dla wtórnej ostrej białaczki szpikowej u osób z nowotworami mieloproliferacyjnymi. (3/WL-SD/2014). Kierownik: dr n.med. Katarzyna Osmańska.
2. Badanie rearanżacji chromosomowych i genomowych u pacjentów z rozpoznaniem mielofibrozy z zastosowaniem metody CGH do mikromacierzy. (SDL-2WL/2015). Kierownik: mgr Katarzyna Osmańska.
3. Weryfikacja techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) aberracji chromosomowych zidentyfikowanych metodą CGH do mikromacierzy (aCGH) w grupie pacjentów z rozpoznaniem nowotworu mieloproliferacyjnego. (MN-SDL-2/WL/2016). Kierownik: mgr Katarzyna Osmańska.
4. Mutacje CEBPA i ich znaczenie u chorych z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej. MN-SDL-3/WL/2016. Kierownik: mgr inż. Karolina Matiakowska
5. Mutacje genu SRSF2, czynnika składającego mRNA, w powiązaniu z ekspresją różnych izoform genu TP53 u chorych z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej. (MN-SDL-4/WL/2017). Kierownik mgr inż. Karolina Matiakowska.
6. Poszukiwanie wrodzonych mutacji w genie CEBPA w grupie pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML – acute myeloid leukemia). (MN-SDL-2/WL/2018). Kierownik: mgr Aneta Bąk.
7. Analiza epigenetycznych implikacji zaburzeń regulacji osi JAK/STAT spowodowanych mutacjami w genie SRSF, czynnika składającego mRNA, u pacjentów bez znanego podłoża molekularnego nowotworów mieloproliferacyjnych oraz współistnienie tych mutacji z wiodącymi mutacjami w genach  JAK2, MPL, CALR i określenie ich wpływu na parametry kliniczne i hematologiczne. (MN-SDL-3/WL/2018). Kierownik: mgr inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak.
8. Analiza mutacji i poziomu ekspresji genu ASXL1 jako istotnego markera klonalnego wzrostu komórek nowotworowych u pacjentów z rozpoznaniem pierwotnego włóknienia szpiku. (MN-SDL-6/WL/2019). Kierownik: mgr inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak.

Granty Koła Naukowego:
1. Studenckie badania naukowe „Grant BIOTECH100” „Poszukiwanie nowych mutacji predysponujących do rozwoju raka piersi w genie ABRA1 wśród pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi BRCA1 ujemnych” (lata 2014-2016). Kierownik: mgr Anna Junkiert-Czarnecka, mgr Aneta Bąk.
2. Studenckie badania naukowe: „Analiza mutacji R249 genu TP53 u kobiet z rakiem piersi” (2015). Kierownik: mgr Aneta Bąk.
3. Studenckie badania naukowe: „Analiza sekwencyjna wybranych fragmentów genu PALB2 u pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi BRCA1 ujemnych” (2016). Kierownik: mgr Anna Junkiert-Czarnecka, mgr Aneta Bąk.
4. Studenckie badania naukowe: „Analiza związku wariantu rs 188140481 zlokalizowanego w regionie 8q24 z rozwojem raka prostaty” (2020). Kierownik: dr n. med. Marta Heise.