Katedra Histologii i Embriologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 25
fax: +48 52 585 37 34
e-mail: kizhistol@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Granty

 1. Grant UMK nr 27/2006, grant promotorski pt.: “Ekspresja cykliny A w komórkach linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562 po indukcji apoptozy wybranymi cytostatykami”.
 2. Grant UMK nr 4/2007, grant promotorski pt.: “Ekspresja cykliny A i B1 oraz organizacja β-tubuliny w komórkach linii zdrowej (fibroblasty chomika CHO AA8) i zmiennej nowotworowo (komórki C6 glejaka szczura) po indukcji śmierci komórki taksolem oraz szokiem termicznym”.
 3. Grant UMK nr 37/2008, badania własne, pt.: “Wpływ leków (Neupogen, Trisenox) na lokalizację białka rodziny Rho (Cdc42) zaangażowanego w tworzenie sieci mikrofilamentów w komórkach i wyizolowanych jądrach komórkowych linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562”.
 4. Grant UMK nr 46/2008, grant promotorski pt.: “Analiza zmian białek cytoszkieletu towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kurkuminą oraz cisplatiną w wybranych liniach komórek nowotworowych”.
 5. Grant UMK nr 33/2008, grant promotorski pt.: “Ocena organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek nowotworowych”.
 6. Grant UMK nr 17/2009 pt.: “Ocena ekspresji wybranych białek cyklu komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek linii A549”.
 7. Grant UMK nr 11/2010 pt.”Analiza zmian organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji śmierci komórki z użyciem izotiocyjanianów i mitoksantronów liniach niedrobno komórkowego raka płuc”.
 8. Grant MNiSzW (2008-2010) nr 401224534 pt.: “Ocena organizacji puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych”.
 9. Grant Rektora UMK nr 07/CM pt.: “Zastosowanie nanocząsteczek w celu lokalizacji filamentów aktynowych z uzyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej po indukcji śmierci linii HL-60 i CHO AA8”.
 10. Projekt badawczy własny N N401 596140 pt.: “Ocena wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację międzykomórkowych i adhezyjnych połączeń komórek ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych”.
 11. Grant NCN 2015/17/D/NZ7/00809: “Wykorzystanie możliwości systemu CRISPR/ dCas9 oraz peptydów penetrujących komórkę w celu zapobiegania restenozie i zakrzepicy tętnic wieńcowych – badania in vitro”
 12. Grant NCN 2016/21/B/NZ7/01121: “Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności – badania in vitro”