Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zasady w postępowaniach doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.

Uchwała 115/2020 RDNM z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad postępowań o nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne w trybie eksternistycznym, oraz procedury weryfikacji 8-go PRK (146 KB)
Załącznik do Uchwały RDNM 115/2020 (24 KB)

Kolejność procedur w postępowaniu doktorskim:

Uczestników studiów doktoranckich obowiązują powyższe przepisy.

Wymogi dla doktorantów (111 KB)

 

8PRK – egzamin I – zagadnienia:
problemy etyki w trzech różnych perspektywach:
– Pierwszy, autorstwa młodego dynamicznego doktora przedstawia ją w perspektywie najszerszej jako specyficzny rodzaj filozoficznej refleksji. Tomasz Siwiec, Etyka filozoficzna jako normatywna refleksja krytyczna (Kultura i wartości, Nr 1 (2012)
– Drugi napisany przez profesora średniego pokolenia ukazuje etykę jako filozofię praktyczną poprzez jej skutki (oddziaływanie) – prawo i państwo. Mirosław Sadowski, Godność człowieka -aksjologiczna podstawa państwa i prawa.
– Trzeci jest autorstwa nestorki polskiej etyki i dotyczy problemu obecności etyki w nauce (poczynając od medycyny) w szczególnym kontekście pojawiających się w ostatnim stuleciu nowych dylematów związanych z jej (nauki) dynamicznym rozwojem. Halina Promieńska, Etyka w nauce. Nowe wyzwania i nowe dylematy. (Nauka, 3/2010).
zagadnienia z zakresu prawa: 
1. ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.
3. deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy. Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi.

Dokumenty do wszczęcia (lista):
a) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne (załącznik nr 3)
b) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego
c) dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
d) dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
e) posiadany dorobek w postaci co najmniej (aktualny wykaz publikacji wraz z wybranymi wydrukami publikacji):
A) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
B) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii – W przypadku, gdy powyższy dorobek stanowi publikacja wieloautorska, kandydat dokonuje merytorycznego opisu swojego udziału w publikacji. Weryfikacji przedłożonego dorobku dokonuje rada dyscypliny naukowej albo komisja doktorska, biorąc pod uwagę udział kandydata oraz wykonany przez niego zakres pracy.
f) oświadczenia współautorów publikacji (jeżeli rozprawa doktorska jest cyklem publikacji), że udostępnienie utworów nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich
g) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów w wersji papierowej (5 szt.) i elektronicznej (płyta CD 5 szt.)
h) streszczenia w języku polskim i języku angielskim – osobne pliki (płyta CD 1 szt.)
i) W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie określające merytoryczny opis swojego udziału w publikacji oraz oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny merytoryczny (nie procentowy) wkład każdego z nich w jej powstanie. Gdy praca zbiorowa ma więcej niż czterech współautorów, kandydat przedkłada oświadczenia co najmniej trzech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego, jego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia innych udokumentowanych i potwierdzonych przez promotora okoliczności uniemożliwiających uzyskanie wymaganego oświadczenia.
j) Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, sprawdza się ją z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Sprawdzenia dokonuje promotor, który przedkłada raport ze sprawdzenia wraz z opinią dotyczącą raportu

Jednolity System Antyplagiatowy

 

Wymogi redakcyjne rozprawy doktorskiej (15 KB)
rozprawa doktorska – strona 1 (96 KB)
rozprawa doktorska – strona 2 (44 KB)

 

Przepisy stosowane do postępowań doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.