Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Informacja Prorektora ds. Studenckich i Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie przepisywania ocen

Student może ubiegać się o przepisanie ocen z zaliczenia lub z egzaminu uzyskanych na innym kierunku studiów.

Zgodę na przepisanie oceny wyraża dziekan na wniosek studenta złożony na piśmie nie później niż 7 dni roboczych po rozpoczęciu semestru, po uzyskaniu pozytywnej opinii prowadzącego zajęcia z przedmiotu, o którego zaliczenie student się ubiega.

Dziekan wyraża zgodę na przepisanie zaliczenia szkolenia bibliotecznego, szkoleń BHP, ocen uzyskanych z informatyki oraz wychowania fizycznego.

W przypadku lektoratów języków obcych dziekan może wyrazić zgodę na przepisanie oceny w przypadku, gdy lektorat obowiązujący na którymkolwiek ze studiowanych przez ubiegającego się o przepisanie oceny kierunku nie jest lektoratem specjalistycznym.

Dziekan anuluje wszystkie wpisy stwierdzające przepisanie oceny, na których dokonanie nie wyraził zgody.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą zaliczania przedmiotów oraz wpisywania przez dziekana ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych podjętych w ramach programu „Sokrates/Erasmus”.