Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tworzonych na Wydziale Lekarskim CM UMK „Interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiach doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".

Na utworzenie i realizację studiów nasz Wydział otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 (konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16; liczba doktorantów objętych projektem: 15; kwota dofinansowania: 1.483.800 zł; okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 30.06.2023 r.).

Studia rozpoczną się z początkiem roku akademickiego 2018/2019 i są kierowane do osób, które posiadają status absolwenta studiów II stopnia lub równoważnych bądź są zdobywcami „Diamentowego Grantu”.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie łączące dyscypliny kliniczne z naukami podstawowymi są w pełni anglojęzyczne - rekrutacja i wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w j. angielskim. Dodatkowo, co najmniej połowa rozpraw doktorskich będzie napisana i obroniona w języku angielskim.

Wielką zaletą projektu jest koncepcja zespołowej opieki nad doktorantem: klinicysty i przedstawiciela nauk podstawowych. Oprócz promotora, co najmniej połowa doktorantów pozyska drugiego promotora; także u co najmniej połowy doktorantów promotora wspomagać będzie promotor pomocniczy.

Dodatkowe walory studiów to ciekawy program oraz finansowanie ze środków projektu:
1) staży zagranicznych
2) udziału w konferencjach
3) grantów na badania naukowe doktorantów.

Jednak największym atutem projektu jest finansowe stypendium dla każdego uczestnika, co pozwoli skupić się na pracy naukowej, bez troski o zabezpieczenie bytu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji tematów badawczych dla kandydatów na studia wraz z danymi promotora. Zagadnienia mogą być sformułowane szeroko; mile widziane jest podanie kilku tematów.
Termin zgłoszeń niniejszych propozycji na adres i2pse@cm.umk.pl upływa 30 maja 2018 r.

Mamy nadzieję na zainteresowanie taką formą studiów doktoranckich nie tylko absolwentów CM UMK, ale także kandydatów z całej Polski i zza granicy.

Egzaminy wstępne na studia doktoranckie zaplanowano na początek września 2018 r.
W załączeniu, do wglądu program i warunki rekrutacji.
Ewentualne zapytania proszę przesyłać na w/w adres e-mailowy lub kontraktować się bezpośrednio z prodziekanem WL CM UMK prof. dr. hab. Markiem Kozińskim.

pozostałe wiadomości