Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie do Studenckiego Koła Naukowego funkcjonującego w Katedrze Mikrobiologii

Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków CM UMK chętnych do dołączenia do Studenckiego Koła Naukowego funkcjonującego w Katedrze Mikrobiologii na jedno ze spotkań organizacyjnych zaplanowanych w dniach 01.12.2022 r. i 09.12.2022 r. o godz. 15:00, w sali seminaryjnej Katedry Mikrobiologii.

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach, a chęci dołączenia do pracy naukowej, prosimy o kontakt z opiekunem Koła Naukowego na adres t.bogiel@cm.umk.pl

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków, chętnych i zdeterminowanych do realizacji zarówno doświadczalnej pracy naukowej, jak i pisania publikacji naukowych z dziedziny mikrobiologii.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Kierownik
Katedry Mikrobiologii

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Program skierowany jest do  doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni  w Collegium Medicum.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF), który zostanie otwarty 1 grudnia 2022 r.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. do Działu Nauki  i Projektów CM  pokój nr 59. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności ostateczną wersję wniosku będzie można wygenerować w systemie OSF i przesłać  do  Działu Nauki i Projektów CM w celu uzyskania podpisu elektronicznego JM Rektora.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata), a maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

W przypadku chęci aplikowania w ramach niniejszego konkursu, uprzejmie proszę o kontakt z p. Karoliną Kamińską (Dział Nauki i Projektów CM  tel. 33-79; e-mail: Karolina.Kaminska@cm.umk.pl ) do 15 grudnia 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego - zdjęcia

Dyplomatorium WL, odbyło się 10.11.2022 r. o godz. 10.00 w Filharmonii Pomorskiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przychodzi wena do lekarza - Ogólnopolski Konkurs Literacki

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Jan Styczyński w Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został powołany przez Ministra Zdrowia do Krajowej Rady Transplantacyjnej na lata 2022-2026.

Krajowa Rada Transplantacyjna (KRT) doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Jeśli na przykład szpital chce uzyskać pozwolenie na czynności transplantacyjne, jego wniosek musi najpierw ocenić rada.

Krajowa Rada Transplantacyjna opiniuje:

 • wnioski podmiotów, które ubiegają się o pozwolenie ministra zdrowia na czynności transplantacyjne;
 • program z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • działalność transplantologiczną jednostek podległych;
 • projekty aktów prawnych dotyczące transplantologii.

 

Rada prowadzi też działalność informacyjną na temat pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, które mogą posłużyć do ratowania życia i zdrowia. Opracowuje także dla ministra zdrowia roczny raport z wynikami przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyjazd do Getyngi dla studentów kierunku lekarskiego

Ogłaszamy kolejną turę rekrutacji na wyjazd na semestr studiów do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.

Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 10 listopada 2022 r. składać komplet dokumentów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życiodajna moc transplantologii

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Życiodajna moc transplantologii (autor: Marcin Behrendt)

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Konkursy IDUB

Trwają nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

 

 • Mobilności dla pracowników

W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:

- Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,

- Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,

- Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,

- Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.

Nabór trwa od 24.10 do 21.11.2022r.

Szczegóły na stronie.

 

 • Szkolenia Hyperion

Zapraszamy nauczycieli akademickich do wzięcia udziału w unikatowych, prowadzonych w języku angielskim warsztatach poświęconych metodologii zdobywania środków finansowych z programu Horyzont Europa. Szkolenia prowadzone są na żywo, w formie zdalnej przez Sean’a McCarthy’ego, wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat:

 • How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe,
 • Presentation Skills for Researchers.

Szczegóły na stronie.

 • Mobilności dla doktorantów

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.

Nabór trwa od 3.10. do 31.10.2022r.

Szczegóły na stronie.

 • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział
w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Nabór trwa od 10.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

Szczegóły na stronie.

 

 

Konkursy z naborem ciągłym

 • Granty na granty europejskie

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły.

Szczegóły na stronie.

 

 • Konkurs publikacyjny na pracowników

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

 1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
 2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
 3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły.

Szczegóły na stronie.

 

 • Expert

Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły.

Szczegóły na stronie.

 

 • Konkurs publikacyjny dla doktorantów

Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich,
z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:

 • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu
  w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
 • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
 • dofinansowanie druku monografii.

Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu.

Nabór do konkursu ma charakter ciągły.

Szczegóły na stronie.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

Wejdź na nową stronę UOWIRO i skorzystaj ze stałej oferty przygotowanej dla studentów UMK. Oferujemy:

 • Wsparcie edukacyjne - Nie radzisz sobie na zajęciach? Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem? Zgłoś się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Strefę relaksu i profilaktyki zdrowotnej – skorzystaj z nagrań, które zostały przygotowane specjalnie dla społeczności UMK.

Serdecznie zapraszamy

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM  SOCJALNE

Wydrukowane wnioski o  przyznanie stypendium socjalnego należy składać według dyżurów komisji stypendialnej:

Będą przyjmowane tylko kompletne wnioski!!

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!

 

(W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 4 listopada br.)

Wtorek

08.11.

godz. 08.30-11.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13; 

 

godz. 17.00-19.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13; 

 

Środa

09.11. godz. 08.00-11.00 w budynku F, pokój nr 41, 1 piętro, ul. Jagiellońska 15;

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza Absolwentka UMK

Tytułem Najlepszej Absolwentki UMK została uhonorowana nasza zeszłoroczna studentka kierunku lekarskiego, lek. Klaudyna Grzelakowska. Ukończyła ona studia ze średnią 4,63 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów. Tytuły Najlepszej Absolwentki UMK oraz Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca zostały przyznane w trakcie Inauguracji nowego roku akademickiego.

Lek. Klaudyna Grzelakowska, poza sukcesem ukończenia studiów ze średnią 4,63 może się pochwalić trzykrotnym stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022. Ponadto jest ona współautorką ponad 15 artykułów naukowych, również jako pierwszy autor, oraz rozdziałów monografii naukowych z punktacją IF 11,764 oraz 1170 pkt. MEiN. Publikowała w prestiżowych czasopismach z listy ministerialnej, spośród których warto wymienić takie pozycje jak "Atherosclerosis", "ESC Heart Failure", "Cardiology Journal" oraz "Reviews in Cardiovascular Medicine". Uczestniczyła w licznych konferencjach, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, przedstawiając wyniki prac naukowych, m.in. podczas XIV International Cardiovascular Research Meeting, gdzie zaprezentowała referat pt. "Predictors of in-hospital clinical outcomein COVID-19 patients".

Przez 2 lata pełniła funkcję koordynatora lokalnego projektów w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju oraz Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, organizując m.in. kurs interpretacji EKG dla studentów.

Aktywnie działała w licznych kołach naukowych, m.in. w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Geriatrii w latach 2019-2021, w ramach którego angażowała się w projekty edukacyjne i wydarzenia kierowane do seniorów. Pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii w latach 2020-2022.

Od początku funkcjonowania europejskiego konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) uczestniczyła w jego inicjatywach. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce brała udział w zajęciach w ramach programu YUFE Introduction Offer, a następnie w dwuletnim programie YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chorwacji czy w Niemczech, uzyskując bardzo dobre wyniki z takich przedmiotów jak: Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data (University of Eastern Finland), Introduction to Computer Assisted Medical Decision (University of Rijeka), Pandemics: Lessons from History (University of Essex). W latach 2020-2022 reprezentowała UMK na arenie międzynarodowej jako studencka przedstawicielka  w YUFE Student Forum, a jako członkini zespołu YUFE na UMK brała czynny udział we współtworzeniu konsorcjum.

Przez cały okres trwania studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych w Polsce i za granicą. Ukończyła dwuletni program Institut Pasteur Online Diploma of Infectious Diseases. Wzięła udział w szkole letniej Cardiovascular Summer School: Clinical and Experimental na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech. Ukończyła wiele certyfikowanych kursów oferowanych przez uczelnie zagraniczne w formie zdalnej, m.in. przez Harvard University (Prescription Drug Regulation, Cost, and Access: Current Controversies in Context) czy University of Toronto (Death 101: Shaping the Future of Global Health).

W ramach działań społecznych i służących zmniejszaniu nierówności opanowała Polski Język Migowy (PJM), zdając w 2020 r. egzamin na poziomie zaawansowanym (PJM-3) na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Podczas pandemii COVID-19 realizowała wolontariat na Oddziale Izolacyjnym nr 3 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta YUFE - Moduły semestralne

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w niezwykłej przygodzie, jaką jest MODUŁ YUFE.

Czym jest Moduł YUFE (YUFE Minor)?
Jest to blok przedmiotów, oferowany przez uczelnie należące do YUFE i skierowany do osób na II i III roku studiów licencjackich lub na I lub II roku studiów uzupełniających, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS w ramach specjalnych bloków programowych dotyczących problematyki miejskiej, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Moduł YUFE to międzynarodowy bonus do Twoich studiów.

YUFE Minor możesz ukończyć w Toruniu, jeśli wybierzesz program Urban Health &Wellbeing oferowany przez UMK. Możesz jednak również wyjechać w semestrze letnim do Maastricht, Antwerpii lub Rijeki, jeśli wybierzesz jeden z Modułów oferowanych przez te uniwersytety.

Wyjeżdżając na studia w Antwerpii, Maastricht lub Rijece otrzymasz nie tylko stypendium Erasmusa+, ale dodatkowe środki z UMK.

Udział w Module YUFE może być dla Ciebie wyjątkowym doświadczeniem, które zaowocuje nowymi umiejętnościami wyróżniającymi Cię na tle osób kończących Twój kierunek, co może się okazać istotną przewagą na rynku pracy.

Na etapie pilotażowym YUFE proponuje cztery Moduły. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim; część zajęć oferowana jest online. Rekrutacja trwa do 15 października 2022.

>>>Moduł YUFE (broszura informacyjna)

Minor in Urban Heritage (Uniwersytet w Antwerpii)
Tematem tego Modułu jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp. W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.
Więcej informacji

Minor in Urban Sustainable Development (Uniwersytet w Maastricht)
Program jest inspirowany ekonomią obwarzanka autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny pułap zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. To doskonałe połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.
Więcej informacji

Minor in Urban Ecology (Uniwersytet w Rijece)
Zestaw kursów poszerzający wiedzę o relacji ludzi z naturą w zurbanizowanym środowisku. Gdy myślimy o miastach albo terenach zabudowanych, to bierzemy pod uwagę potrzeby ludzi. Natomiast nie tylko ludzie zamieszkują miasta i właśnie powiązania z innymi organizmami będą przedmiotem Modułu. Poruszone zostaną również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zużyciem naturalnych surowców, zanieczyszczeniem, rolą roślin w miastach i ekologicznych metodach produkcji żywności oraz konsumpcji.
Więcej informacji

Minor in Urban Health & Wellbeing (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Moduł adresowany jest do osób studiujących różne dyscypliny, a tematy szeroko związane z dobrostanem społeczności i zdrowiem publicznym analizowane będą pod różnym kątem. Program oparty na tezie Lalonde porusza zagadnienia stylu życia, wpływów środowiskowych (z uwzględnieniem czynników socjoekonomicznych), warunków biologicznych i ochrony zdrowia.
Więcej informacji

Masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, chcesz aplikować?
Skontaktuj się z YUFE Admission Officer na UMK:
Mateusz Magalski (Dział Kształcenia, Rektorat, p. 411)
admission_yufe@umk.pl
https://www.umk.pl/yufe/studia/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Tomasz Drewa prezesem PTU

prof. dr hab. med.Tomasz Drewa 200x280

Profesor Tomasz Drewa, kierownik Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK, został prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nowy zarząd PTU na kadencję 2022 – 2026 powołano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w trakcie 52. Kongresu Naukowego PTU.

Profesor Tomasz Drewa jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1996 roku. Zdobywał szerokie doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej CO w Bydgoszczy (2010-2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii CO w Kielcach (2012).

Od 1996 pracuje w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem Prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 w utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej w CM UMK. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzsytwa Urologicznego oraz prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl".

W 2013 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora medycyny w dziedzinie urologii.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie psychologiczne dla studentów

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria naukowa B+

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Lekarskiego,

Uprzejmie informuję, że decyzją  NR 473/302/2022 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 na  podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki medyczne.

Kategorię B+ otrzymało 16 dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w tym wszystkie pochodzące z Collegium Medicum.

Obecnie jesteśmy na etapie analizy decyzji i przygotowujemy się do odwołania w obszarach,
które naszym zdaniem powinny nam przynieść wyższy dorobek punktowy.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces parametryczny na Wydziale Lekarskim,  a w szczególności Panu dr hab. Maciejowi Gagatowi, prof. UMK, który koordynował nasze działania i przygotowywał raport.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Decyzja o przyznaniu kategorii B+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla prof. Jana Styczyńskiego za współtworzenie idei ratującej życie!

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został uhonorowany statuetką „za współtworzenie idei ratującej życie” przez Fundację DKMS  z okazji 10-tysięcznego przeszczepu szpiku od dawcy Fundacji.

Prof. Jan Styczyński jest dawcą komórek krwiotwórczych, prawdopodobnie jako jedyny transplantolog w Polsce. Prof. Styczyński od wielu lat współpracuje z Fundacją DKMS i jako ekspert uczestniczy w programach edukacyjnych dla dawców komórek krwiotwórczych i dla ośrodków pobierających komórki.

Fundacja DKMS działa w Polsce od roku 2008. Od tego czasu liczba dawców w Polsce zwiększyła się 70-krotnie. Od czasu pierwszego udanego przeszczepienia szpiku na świecie w roku 1957, do roku 2019 wykonano w sumie ponad 1,5 miliona przeszczepień, a każdego roku ta liczba zwiększa się o ponad 80 tysięcy.

 

W ostatnich tygodniach na świecie zarejestrowano 40-milionowego potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych (w tym 800 tysięcy to dawcy komórek krwi pępowinowej). W Polsce ponad 2 miliony osób zadeklarowało chęć bycia dawcą komórek. Zarówno pod względem liczby dawców, jak i odsetka dawców w całej populacji, Polska jest na piątym miejscu na świecie. Efektem tego jest ewidentna korzyść dla polskich pacjentów, gdyż obecnie 65% przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce jest przeprowadzanych od polskich dawców.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmarł prof. Czesław Kłyszejko

 

 

 

Non omnis moriar!

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Czesława Kłyszejko

związanego z naszą Uczelnią przez większość życia zawodowego, 
 Dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy przez dwie kadencje
w latach 1996 - 2002,

Żegnamy wybitnego Klinicystę, Uczonego, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł olbrzymi wkład w rozwój ginekologii i położnictwa
oraz w kształcenie kadr medycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Kolegium Dziekańskie,
Studenci i cała Społeczność akademicka
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Msza pogrzebowa 06.06.2022 o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Śliwicach

Życiorys

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trzej przedstawiciele Wydziału Lekarskiego w składzie Rady ds. Chorób Rzadkich

Minister Zdrowia, Zarządzeniem z dnia 26 maja 2022,  powołał Radę ds. Chorób Rzadkich. Celem jej ustanowienia jest wsparcie merytoryczne Ministra przy realizacji Planu dla Chorób Rzadkich. W skład Rady weszło troje naukowców z Collegium Medicum UMK.

Przedstawicielami naszej uczelni są:

prof. dr hab. Olga Haus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK,

prof. dr hab. Sylwia Kołtan – konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

prof. dr hab. Jan Styczyński – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

Do zadań Rady należy:

 • inicjowanie oraz monitorowanie pod względem merytorycznym realizacji poszczególnych etapów realizacji Planu dla Chorób Rzadkich,
 • powoływanie zespołów eksperckich realizujących poszczególne obszary Planu dla Chorób Rzadkich,
 • koordynacja współpracy pomiędzy Ośrodkami Eksperckimi Chorób Rzadkich (OECR),
 • opracowanie modelu i zasad współpracy OECR z ośrodkami genetyki klinicznej lub medycznej oraz z poradniami genetycznymi,
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli OECR w zakresie stosowania wielkoskalowych badań genomowych,
 • opracowanie rekomendacji tworzenia i zasad działania specjalistycznych konsultacyjnych zespołów medycznych w zakresie wielkoskalowej diagnostyki genomowej chorób rzadkich w OECR;
 • nadzorowanie prac Rady Naukowej do spraw Rejestrów Chorób Rzadkich oraz Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profilaktyka ratuje życie!

Profilaktyka ratuje życie to hasło przewodnie wystawy czarno-białych fotografii portretowych, którą będzie można oglądać w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu od 13 do 29 kwietnia (III piętro).

Wystawa jest jedną z wielu akcji charytatywnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w które angażują się dr Oliwia Kowalczyk, adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii oraz dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z  Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy z Fundacją Kochasz Dopilnuj i jest częścią zbioru fotografii bohaterek kampanii „Pomacaj się”, której celem jest edukacja na temat profilaktyki raka piersi i promowanie regularnego samobadania. Zaprezentowane zostaną portrety oraz historie kobiet, które stanowią swoistą opowieść o doświadczeniu tej choroby onkologicznej. Obrazy te odsłaniają trudy doświadczeń pacjentek, ale jednocześnie pokazują, że życie z tą chorobą oraz pokonanie jej są możliwe. Fotografie, ukazując kobiece ciało z blizną po mastektomii, stanowią również rodzaj walki ze stereotypami na temat postrzegania piękna kobiecego ciała przez pryzmat choroby.

Autorkami zdjęć są Małgorzata Lakowska oraz Anna Szołucha z MOOi Studio. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dziekan wydziału lekarskiego składa najserdeczniejsze życzenia. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant D&I z YUFE dla Wydziału Lekarskiego

Dotację przeznaczoną na działania, narzędzia oraz badania związane z różnorodnością i inkluzywnością otrzymała dr Oliwia Kowalczyk z Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Komunikacji Medycznej w Katedrze Kardiochirurgii.

Projekt "Diversity is our strength. Effective communication in a diverse interdisciplinary team" będzie realizowany w obszarze współpracy w zespole interdyscyplinarnym w opiece medycznej. Uczestnikami będą członkowie Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Informujemy, iż termin rekrutacji dodatkowej (wiosennej): od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista wolnych miejsc:

Wydział Lekarski

Medical University Plovdiv - Plovdiv - Bułgaria - medycyna - BG PLODVIV02 - 2

Medical University of Varna - Varna - Bułgaria - medycyna - BG VARNA03 - 3

Univerzita Palackého v Olomouci - Olomouc - Czechy - medycyna - CZ OLOMOUC01 - 1

Université de Limoges - Limoges - Francja - medycyna - F LIMOGES01 - 2

Goce Delčev University of Štip - Stip - Macedonia - medycyna - MK STIP01 -1

Universidade de Coimbra - Coimbra - Portugalia - medycyna - P COIMBRA01 - 2

Universidade Nova de Lisboa - Lisboa - Portugalia - medycyna - P LISBOA03 - 3

Universidade do Porto - Porto - Portugalia - medycyna - P PORTO02 - 2

Universitatea de Medicina si Farmacie - Craiova - Rumunia - medycyna - RO CRAIOVA02 - 2

Victor Babes University of Medicine and Pharmacy - Timisoara - Rumunia - medycyna - RO TIMISOA02 - 2 - 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Kosice - Słowacja - medycyna - SK KOSICE02 - 2

Univerza v Ljubljani - Ljubljana - Słowenia - medycyna - SI LJUBLJA01 - 1

Univerza v Mariboru - Maribor - Słowenia - medycyna - SI MARIBOR01 - 2

Universitá degli Studi di Cagliari - Cagliari - Włochy - medycyna - I CAGLIAR01 - 4

Università degli Studi di Firenze - Firenze - Włochy - medycyna - I FIRENZE01 - 1


Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych zasadach oraz na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenie Rektora

Od 28 marca 2022 r. traci moc zarządzenie nr 31 rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Ukazało się Zarządzenie nr 61 Rektora UMK z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679) zarządza się, co następuje:

§1

Traci moc zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 57).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenie z Pierwszej Pomocy dla przacowników CM UMK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o możliwości odbycia szkolenia dla pracowników CM UMK z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Symulacji Medycznych.
Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych  i przeprowadzone będzie przez pracowników CSM w następujących terminach:

 • Marzec: 28.03 - godzina 8.00 - 14.00
 • kwiecień: 04.04; 11.04 godzina 8.00-14.00
 • Maj: 09.05; 23.05  godzina 8.00-14.00
 • Czerwiec: 13.06;27.06 godzina 8.00-14.00

Koordynacją szkoleń zajmują się pracownicy Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM.

Imienny wykaz pracowników zainteresowanych szkoleniem w poszczególnych terminach prosimy przesyłać na adres bhp@cm.umk.pl 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce >>>

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat nr 2 Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

KOMUNIKAT NR 2
Prorektora ds. Collegium Medicum
z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia kliniczne

W uzgodnieniu z dyrektorami szpitali informuję, że od dnia 14 marca 2022 r. do odwołania, studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia kliniczne (w kontakcie z pacjentami) obowiązują następujące zasady: 

1) w zajęciach klinicznych (w kontakcie z pacjentami) mogą uczestniczyć jedynie studenci bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy nie został nałożony na nich obowiązek izolacji oraz w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy, posiadający ważny Unijny Certyfikat COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca; 

2) studenci, którzy nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 mogą zostać dopuszczeni do zajęć klinicznych (w kontakcie z pacjentami) po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR. Zasady wykonywania testów określa docxzałącznik nr 1.15.32 KB

3) W przypadku osób, które nie spełniają wymogów określonych w punktach 1 i 2 kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację przedmiotu w porozumieniu z Dziekanem ustali, czy istnieje możliwość realizacji efektów uczenia się w inny sposób. 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Program letni TABMED-IDUB

Pismo przewodnie

Regulamin

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia- The University of Edinburgh

Call for Applications - Short course places sponsored by the Polish School of Medicine Memorial Fund and Bóloz-Kulesza Trust Fund

Scholarships for the academic year 2022/3.

The Polish School of Medicine Memorial Fund and Bóloz-Kulesza Trust Fund support thriving scholarship programmes which enable successful applicants to undertake a period of further study or research at The University of Edinburgh Medical School and related institutions.  

Each year, depending on the funds available, a limited number of places are made available on selected short courses. Scholarships for the current academic year 2022/2023 are listed below:

Edinburgh CT Cardiac imaging short courses. 

The next course will be held from 22-27 May 2022. This course will be delivered both as an Edinburgh-based, face to face taught course and as an online programme. It is fully accredited towards level 2 certification by SCCT and BSCI.

The course fee and accommodation will be provided for the Edinburgh based course on a single room, bed and breakfast (B&B) basis from the day prior to the commencement of the course to the morning after the end of the course.  The course fee will be paid on behalf of those wishing to attend the online course. No subsistence element will be paid to online scholars.

A maximum of 2 scholarships will be available.

Applicants MUST indicate which version of the course they wish to attend. Failure to do so will result in the application being rejected. 

Closing date: 5pm Thursday 31March 2022

Edinburgh Summer School in Clinical Education 2022.

This will be an intensive 3-day Edinburgh based course. The course will be held from 15-17th August 2022. The 7-day version of the course was very popular and received very positive feedback from Polish scholars.  This 3-day version will also be of great interest to those involved in clinical education.  The course fee and accommodation on a single room, bed and breakfast (B&B) basis from the day prior to the commencement of the course to the morning after the end of the course will be provided. Up to 6 scholarships will be available.  

Closing date: 5pm Thursday 28thApril 2022

Edinburgh Clinical Neurology Course 

This two-day course in clinical neurology, which has been running for over 40 years, also received very positive assessments form previous attendees. It attracts applicants from across the globe. The next course will be held on 3rd and 4th October 2022. The course fee and accommodation on a single room, bed and breakfast (B&B) basis will be provided from the day prior to the commencement of the course to the morning after the end of the course.

A total of 4 scholarships will be available.

Closing date: 5pm Thursday 23rd June 2022.

Additional information about the scholarships

The scholarship does not cover travel to and from Poland.

Eligibility

These scholarships are open to Polish medical scientists /clinicians working in the relevant specialty/specialisation or in the case of the Summer School in Clinical Education those who are involved in clinical teaching.

Applicants should normally be in their early careers (usually within ten years of their medical graduation - MBChB equivalent) working in Polish medical academies/universities and research Institutes, committed to the further development of expertise in the relevant field of medicine in Poland and have excellent mastery of English.

Successful applicants are expected to:

 • meet the general criteria for the award of these scholarships
 • attend the full course, not arrive late nor depart early
 • submit a short report of their experience on the course by email to the Scholarships Coordinator within one month of its completion

The expectation and intention of the founders of both The Polish School of Medicine  Memorial Fund and the Bóloz-Kulesza Trust Fund Scholarship programmes are that successful applicants will return to their units/ departments in Poland on completion of their attachment/studies, use their newfound skills to further enhance and develop Polish medicine including medical research, and thus foster academic links between Polish medical universities and research institutes and The University of Edinburgh. 

Please note: There may be a separate application process for the course itself which applicants should not complete. They should however check to make sure that they meet the relevant course criteria.

How to apply

Applications should be sent electronically to the Scholarship Coordinator, Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE (PSMscourse@ed.ac.uk) by the closing date. Late applications will not be considered

Applicants should ensure that they include the following documents/ letters of support with their applications. These are listed overleaf.

Documents and letters to be included with the Application:

 • an up- to-date CV giving adequate up-to-date information about their expertise and training in the relevant field. A list of dates and posts held will not suffice;
 • a letter of support from their rector or vice-rector;
 • documentary evidence of having an adequate mastery of English. Where no externally validated certificate (for example, IELTS, TOEFL or Cambridge Advanced or Proficiency Certificate or equivalent) is available, applicants will be required to undergo a Skype or telephone interview to establish the level of their English language skills. Applicants must indicate that they agree to this assessment in their scholarship application;
 • a statement (of no more than 500 words) of why they wish to be considered for a scholarship and how they personally and their department are likely to benefit from their participation in the course;
 • a signed statement in which they agree to write a short report of their experience on the course and submit it by email to the scholarship coordinator within one month of completing the course.  

Note: a template for preparing the report is available and will be sent to successful applicants.  Scholars are not obliged to use it.

Enquiries
For enquiries about applying for these scholarships, please contact:
Dr Maria Dlugolecka-Graham MBE
Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh 
College of Medicine and Veterinary Medicine
Room GU 313, Chancellor's Building 
49 Little France Crescent
Edinburgh   
EH16 4SB  
United Kingdom

Email: PSMscourse@ed.ac.uk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty Wydziału Lekarskiego

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na granty indywidualne i zespołowe.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy organizowane w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Nowy konkurs IDUB

7 marca rusza nabór wniosków w konkursie „Ekspert” organizowanym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Do konkursu na wyłonienie zespołu ekspertów ID - Ekspert mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnieni na Uniwersytecie, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU.

Nabór wniosków w konkursie zaplanowano od 7 do 25 marca 2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje:

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdą środę począwszy od 9 marca w godz. 11.00-12.00 dyżur będzie pełnić mgr Natalia Proń-Nowak. Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Zapraszamy!

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/eksperci/

Polub nasz profil na facebooku.

 

Aktualne konkursy i dyżury koordynatorek

Sekretariat IDUB przypomina o trwających konkursach organizowanych w ramach programu IDUB oraz dyżurach koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju.

 • 14 lutego ruszył nabór do konkursu „Debiuty”

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu.

Nabór do konkursu trwa do 13.03.2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek począwszy od 17 lutego w godz. 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić pani mgr Natalia Proń-Nowak. Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

 

 • Konkurs„Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

 

 • Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK

Do zadań koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym działań mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Inicjatywy i konkursy adresowane do wszystkich pracowników Uniwersytetu obejmują m.in. finansowanie kosztów publikacji (konkurs „Publikacje”), staży naukowców w ośrodkach zagranicznych i wizyty badaczy w UMK (konkursy moblinościowe), wsparcie w pisaniu wniosków grantowych (konkurs „Granty na granty” czy Inicjatywa-Ekspert).

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwój części toruńskiej Uniwersytetu - dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu – dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Pytania dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzonych konkursów i możliwości uzyskania finansowania oraz sugestie co do nowych inicjatyw, należy kierować do wskazanych koordynatorek.

Zapraszamy do kontaktu

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM)

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM).

Instrukcja składania wniosków w CM UMK dostępna jest na stronie https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5438-wnioski.html

Obecnie otwarte konkursy dostępne są:
* na stronie Uczelni (informacje ogólne) https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5377-konkursyabm.html * na stronie ABM (informacje szczegółowe) https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1

Dodatkowe informacje dotyczące projektów w CM UMK dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM https://www.cm.umk.pl/projekty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Składanie wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Instrukcja składania wniosków w CM UMK dostępna jest na stronie: https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5438-wnioski.html

Obecnie otwarte konkursy dostępne są:
* na stronie Uczelni (informacje ogólne): https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5383-konkursynawa.html
* na stronie NAWA (informacje szczegółowe): https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Dodatkowe informacje dotyczące projektów w CM UMK dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów https://www.cm.umk.pl/projekty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DZIESIĘCIOMILIONOWY GRANT AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH DLA ZESPOŁU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzyma Zespół Medycyny Regeneracyjnej (REGEN) wchodzący w skład Centrum Doskonałości Naukowej „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” na realizację niekomercyjnego badania klinicznego pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” z Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek oraz Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Katedry Urologii i Andrologii.

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przy pomocy badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Investigational Medicinal Products, ATIMP)- mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSCs). Będzie to bardzo spersonalizowana terapia, jako że komórki MSCs izolowane będą z tkanki tłuszczowej pacjenta poddawanego leczeniu.

Projekt zarządzany będzie przez Komitet Zarządzania Merytorycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Drewa (specjalista urolog), prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska (specjalista inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej), dr hab. Jan Adamowicz (specjalista urolog), dr Arkadiusz Jundziłł (specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej). 

 

 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1275,Rozstrzygniecie-konkursu-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cy.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego

W związku z decyzja JM Rektora UMK z dn. 24.01.2022 r. dotyczącą trybu egzaminów i zajęć informuję, że na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy:

1 - wszystkie egzaminy i zaliczenia końcowe w sesji zimowej bieżącego roku akademickiego mają zostać przeprowadzone w trybie zdalnym (on-line). Formę egzaminu on-line określa prowadzący zajęcia, w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu.

2 - wszystkie zajęcia studentów 1-5 roku kierunku lekarskiego oraz wszyscy studenci pozostałych kierunków wydziału lekarskiego od dnia 26 stycznia do 27 lutego odbywają się w trybie zdalnym (on-line). Formę zajęć on-line określa prowadzący zajęcia, w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego odbywają zajęcia w dotychczasowym trybie, czyli stacjonarnie.

3 - dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia końcowego pomimo braku zaliczenia wszystkich wymaganych umiejętności praktycznych, jeżeli brak możliwości zaliczenia umiejętności praktycznych wynika ze zmiany trybu zajęć na zajęcia zdalne. W takim przypadku zaliczenie brakujących umiejętności praktycznych zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie

4 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ( Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 ), studenci kierunku lekarskiego wykonujący, w trakcie tego roku akademickiego, czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności).

Bydgoszcz, 25.02.2022

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty”

Rusza kolejna edycja konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty” realizowanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza

 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Nabór wniosków w konkursie zaplanowano od 14 lutego do 13 marca 2022 r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić ekspert konkursu oraz panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams (link do spotkania udostępniony zostanie na stronie programu).

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 roku do
  30 czerwca 2022 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.
 3. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu
  a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu włoszczowskiego.
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2022 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 • przyznania stypendium,
 • zasady jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Więcej informacji dostępnych na stronie Starostwa powiatowego we Włoszczowie

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja zajęć

ZARZĄDZENIE Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1
1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2
1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3
1. Konsultacje (dyżury) pracowników, w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4
Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5
Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

R E K T O R
prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Studium Komunikacji Medycznej WUM
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Instytut Języka Polskiego UW
Pracownia Medycyny Społecznej Collegium Medicum UMK
Studium Etyki Lekarskiej WUM

Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny WUM

zapraszają do udziału

w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”.

Konferencja odbędzie się 26-27 listopada 2021 r. (piątek i sobota)
i będzie miała charakter hybrydowy (odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i na MS Teams).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szczepienia dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Gratulacje za dobrze zdany LEK

Studenci i nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarskiego Szanowni Państwo

 Z wielką radością odczytałem wyniki ostatniej, jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 161 naszych studentów zdawało po raz pierwszy, i w tej grupie - co jest niezmiernie cieszące - wszyscy zdali, a średni wynik plasuje nasz wydział na CZWARTYM miejscu w Polsce. Podkreślić też należy stosunkowo niewielkie odchylenie standardowe wyników, co oznacza wyrównany poziom naszej grupy.

W imieniu kolegium dziekańskiego składam braci studenckiej serdeczne gratulacje i podziękowanie za ciężką pracę i świetne przygotowanie do LEK.

Całemu zespołowi nauczycieli akademickich, zaangażowanych w przygotowanie studentów V i VI roku do egzaminu wyrażam głęboką wdzięczność i szacunek za wysiłek wkładany w ostatnim czasie w poprawę jakości dydaktyki. Mam nadzieję, że ta "dobra zmiana" ;) utrwali się w następnych latach

Tabela z wynikami >>

 Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór do YUFE Student Journey

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 29.09.2021

Zaproszenie na FPA

Program FPA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat WL - zmiana siedziby

Szanowni Państwo,
Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego,

Od dnia 06.09.2021 obsługa studentów
kierunku lekarskiego oraz
III kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
będzie się odbywała w budynku F, III piętro, pok. 82.

Obsługa studentów kierunku:
III i IV kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
I i II roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I i II roku kierunku optometria (II stopnia)
będzie się odbywała w budynku KIS (Klub Inicjatyw Studenckich) - parter.

Pozostała obsługa administracyjna będzie realizowana w budynku "E" -  KIS (Klub Inicjatyw Studenckich).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2020

 
prof. dr hab. Jan Styczyński28 lipca w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu nagrodzono laureatów plebiscytu „Osobowość Roku 2020”. Plebiscyt  toczył się w pięciu kategoriach, najpierw na etapie powiatowym, następnie - wojewódzkim.

W kategorii "Nauka" laureatem został 
prof. dr hab. Jan Styczyński kierownik zakładu onkologii klinicznej i eksperymentalnej Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. 

Podczas gali nagrodzono 94 laureatów z każdego powiatu naszego województwa oraz 5 zwycięzców regionalnych. 

 

Dyplom i statuetka dla prof. dr hab. Jana Styczyńskiego

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Osiągnięcia w 2020 roku

Szanowni Państwo,

30 października 2019 nasza Uczelnia jako jedna z 10 w Kraju otrzymała status uczelni badawczej.
Rok 2020 był pierwszym w którym można było skorzystać z dodatkowych środków w ramach programu Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza (w latach 2020-2026 UMK otrzyma subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia).
Pragniemy przedstawić Państwu zestawienie kilku ważnych naszym zdaniem osiągnięć, które wpisują się w budowanie przez nasz Wydział pozycji uczelni badawczej. Jednocześnie prosimy o Państwa opinie i uwagi, jak Państwo oceniacie pierwszy rok, w którym mogliśmy pozyskać dodatkowe środki w ramach IDUB.
Pragniemy również przypomnieć, że zbliża się czas, w którym będziemy musieli poddać się ocenie parametrycznej, która będzie decydowała o wielkości subwencji dla naszego Wydziału.

Z uwagi na powyższe przedstawiamy osiągnięcia pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego za rok 2020.

PUBLIKACJE 2020

     łączna liczba prac   liczba prac z IF   liczba prac z punktacją MNiSW   łączna wartość IF   łączna wartość punktacji MNiSW 
 ogółem   660  282   506   886.220   31334.000 
 Polski, Artykuł   180   57   173   91.199   6129.000 
 Polski, Fragment    83   0   80   0.000   1345.000 
 Polski, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   5.000 
 Polski, List    10   6   6   9.612   420.000 
 Polski, Redakcja    2   0   1   0.000   20.000 
 Polski, Referat Zjazdowy    3   0   2   0.000   10.000 
 Zagraniczny, Artykuł   240   216   237   768.593   22985.000 
 Zagraniczny, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   70.000 
 Zagraniczny, Fragment    2   0   2   0.000   40.000 
 Zagraniczny, List   3   3   3   16.816   310.000 
 Pozostałe prace   135   0   0   0   0 

NADANE STOPNIE I TYTUŁY 2020

Wydział Lekarski w roku 2020 nadał:

 • 39 stopni doktora nauk medycznych
 • 15 stopni doktora habilitowanego
 • przeprowadził 5 postępowań o nadanie tytułu profesora zakończonych nadaniem tytułu


POZYSKANE GRANTY 2020

W roku 2020 pracownicy Wydziału Lekarskiego pozyskali środki finansowe na badania w 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych( 4 z ABM - Program Rozwoju Badań Klinicznych oraz 1 z NCBR - Szpitale jednoimienne).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne. Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Wymagania rekrutacyjne: https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/inzynieria-biomedyczna#charakterystyka

Link do strony rekrutacyjnej: https://rekrutacja.utp.edu.pl/pl/offer/R_I_2021-22_Z/programme/SP-IBI/?from=field:IBI

Opis do kierunku na stronie WIM UTP: https://wim.utp.edu.pl/inzynieria-biomedyczna/

Strona internetowa kierunku: http://www.inzynieriabiomedyczna.edu.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska

W dniu 20.05.2021 w Collegium Medicum UMK odbyła Promocja doktorska.

Galeria zdjęć>>>

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, uroczystość miała charakter symboliczny.

Zebrani na sali to tylko reprezentanci Pań i Panów doktorów, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali na Wydziałach Collegium Medicum stopnie doktora nauk o zdrowiu, doktora nauk farmaceutycznych,  doktora nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych. Rok ubiegły zaowocował w Collegium Medicum: 60 stopniami doktora i 14 stopniami doktorów habilitowanych. W uroczystości wzięli udział:

Promowani doktorzy:

dr Maciej Karolak
dr Agata Magdalena Kosobucka
dr Sebastian Szyper
dr Sławomir Kujawski
dr Ewa Demidowicz
dr Łukasz Kluczyński
dr Natallia Veryho

Promowani doktorzy habilitowani

dr hab. Piotr Adamski
dr hab. Grażyna Gadomska
dr hab. Maciej Gagat
dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska
dr hab. Małgorzata Maj
dr hab.  Arkadiusz Migdalski
dr hab.  Krzysztof Pałgan
dr hab.  Katarzyna Skonieczna
dr hab.   Janusz Tyloch
dr hab.  Marcin Wiśniewski

Jest to wspaniały wkład w umacnianie pozycji uczelni badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja online

Kontynuując tradycję spotkań naukowych, dnia 22 maja 2021 r. odbędzie się Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego  PTK: Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Promocji Zdrowia oraz Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dwa postępowania profesorskie na Wydziale Lekarskim zakończone nominacją !!!!

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarski Collegium Medicum UMK w 2016 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek”. Jest autorem 231 prac naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 223 oraz 3879 punktów MNiSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Poza tym doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyższych nurtów badawczych umożliwiło zaangażowanie się w szereg projektów interdyscyplinarnych we współpracy z jednostkami klinicznymi oraz podstawowymi. Był kierownikiem i wykonawcą grantów MNiSW oraz NCN. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie, wielokrotnie nagradzanego, patentu na ”Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”, którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports.
Za prowadzoną działalność́ naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo- badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny.
Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, Przewodniczącym Zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem Zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania drogę zawodową związał z Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr.1. im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Śniegocki (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1984 a w 1990 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie neurochirurgii.
Rozprawę doktorską pt.: Badania morfologiczne nerwu obwodowego królika po urazie z naciągania w okresie późnym obronił w 1992 roku.
Pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która niebawem przekształciła się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął w 1994 roku
W roku 2002 w oparciu o ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz na podstawie pracy: „Generacja tlenku azotu w okresie okołooperacyjnym w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego medycyny w zakresie neurochirurgii.
Od roku 2011 pełni funkcję Kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy.
W 1993 został członkiem założycielem Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Współorganizował Sympozja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów również wspólnie z Komisją Urazów Układu Nerwowego Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnie współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów , który odbywał się w Bydgoszczy na temat: „Choroby naczyniowe mózgu”.
W roku 2007 został członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.
Odbył staże we Frankfurcie nad Menem , Insbrucku , Lund, Nantes, Genk. Działalność naukowo-badawcza obejmuje kilka dziedzin: urazy czaszkowo-mózgowe i ich powikłania, choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy nerwów obwodowych, choroby naczyniowe mózgu, generacja rodników ponadtlenkowych w różnych schorzeniach układu nerwowego, badania nad układem krzepnięcia u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotokach i z guzami mózgu, leczenie guzów OUN. Dorobek obejmuje łącznie 279 prac.
Jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, 93 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych , 9 postępowaniach doktorskich.
Pełni funkcję Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tryb zajęć od dnia 10 kwietnia 2021 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Do studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego!

PT
Studenci 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,

Minister Zdrowia oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski apelują o zgłaszanie się studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego do pomocy w walce z pandemią (pisma w załączeniu).
Ci z Państwa, którzy taką decyzję podejmą, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - link poniżej https://wolontariat.cm.umk.pl/

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Pismo MZ ws. studentów 5 i 6 roku - Covid
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zarządzenie nr 23 Dziekana WL ws. udziału studentów kierunku lekarskiego w zwalczaniu epidemii SARS CoV-2

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia online z baz ScienceDirect i Scopus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia zdalne do 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem nr 67 Rektora UMK WSZYSTKIE zajęcia prowadzone na Wydziale Lekarskim w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 będą prowadzone w trybie zdalnym.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dn. 19.01.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie szczepień studentów z dnia 10.03.2021

Szanowni Państwo,

Po kolejnych uzgodnieniach ze szpitalami węzłowymi oraz w związku z licznymi problemami z wystawianiem e-skierowań przez POZ:
- przedłużamy rejestracje do szczepień tych studentów, którzy dotychczas nie zgłosili takiej chęci, aż do 18.03.2021, godz. 15:00. Posiadanie e-skierowania nie jest warunkiem rejestracji
- warunkiem rejestracji jest przesłanie danych: Nazwisko, Imię, nr indeksu (albumu), nr telefonu, na adres: dydaktyka@cm.umk.pl
- skierowania będą wystawiane przez szpital węzłowy 
- z dotychczasowych informacji wynika, że będzie to szczepionka AstraZeneca, ale będzie to zależało od ostatecznej dostępności szczepionek w Agencji rezerw Materiałowych
- o terminie i miejscu szczepień osoby zainteresowane będą powiadamiane przez szpital węzłowy

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kolejne cztery postępowania profesorskie na Wydziale Lekarskim zakończone nominacją !!!!

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. Marzena Anna Lewandowska (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) jako stypendystka (okres 36 miesięcy) międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), założonego przez ONZ, w 2006 r. ukończyła studia doktoranckie w zakresie Patologii Molekularnej i Genetyki Molekularnej Człowieka we Włoszech i z afiliacją w Department of Life Sciences, The Open University w Wielkiej Brytanii. Temat jej rozprawy: "Functional Studies on the Intronic Splicing Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene", promotor – prof. Francisco Baralle. Studia doktoranckie, egzamin oraz praca zawodowa - w języku angielskim. W 2011 roku odbyła się nostryfikacja brytyjskiego doktoratu w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (równoważność dyplomu z 2006 r. z polskim dyplomem doktora nauk medycznych); a w 2014 r. na Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: medycyna, dyscyplina biologia medyczna na podstawie osiągnięcia "Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe". W 2019 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Collegium Medicum UMK. Po doktoracie kontynuowała pracę naukową w zagranicznych instytutach naukowych (łącznie 48 miesięcy stażu podoktorskiego). Podczas pracy zawodowej w Lurie Children's Research Center i Northwestern University Feinberg School of Medicie w Chicago dodatkowo ukończyła podyplomowe studia menadżerskie, otrzymując tytuł Master of Business Administration (MBA) na uczelni National Louis University – Chicago. Najdłuższy stażu podoktorski (2007-2009) odbyła w Katedrze Genetyki Molekularnej Człowieka kierowanej przez prof. Ann Harris w Lurie Children's Research Center Chicago, USA. W tym czasie brała udział w różnych projektach badawczych, głównie związanych z poznaniem mechanizmów regulujących ekspresję genu CFTR oraz funkcję Kolagenu XV. Podjęcie się tych projektów znacząco wzbogaciło jej warsztat naukowy, zwłaszcza o metody związane ze zmienną konformacją chromatyny, opracowane na Uniwersytecie Harvard przez Joe Dekkera. To właśnie tę pionierską metodologię w późniejszych latach wdrożyła w swoim zespole w Polsce. Staż podoktorski związany z onkologią prof. Marzena Lewandowska odbyła na Wydziale Biologii Molekularnej i Komórki na Northwestern University Feinberg School of Medicine, (Chicago, IL, USA) w zespole prof. Sui Huang. Brała udział w projektach badawczych związanych z testowaniem potencjalnych chemioterapeutyków czy interakcją białek i RNA z chromatyną (DamID, ChIP-Seq) w komórkach nowotworowych. Wyniki tej pracy były prezentowane zarówno podczas prestiżowych konferencji (Cold Spring Harbour), jak i weszły w skład publikacji w "Science Translational Medicine" w 2018 r. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych objęła stanowisko najpierw kierownika Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, a następnie kierownika Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. W tym samym czasie rozpoczęła prace z Katedrą Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK. Jej najważniejsze osiągniecia naukowe to: charakterystyka mutacji splicingowych (przeprowadzanie badań funkcjonalnych); wykrywanie i charakterystyka zmian somatycznych w tkance nowotworowej i/lub krwi obwodowej; charakterystyka epigenetycznych czynników prognostycznych i predykcyjnych możliwych do zastosowania w onkologii związanych z nieprawidłową metylacją, modyfikacją histonów, mutacjami lub zmienną ekspresją genów wpływających na kompleks przebudowy chromatyny, przestrzenną organizacja chromatyny, zmienną ekspresją miRNA i zmienną liczbą kopii miRNA; zidentyfikowanie zmiennej konformacji chromatyny jako mechanizmu regulującego ekspresję genu PTB3(ROD1), którego produkt wchodzi w skład struktury PNC. Główne osiągnięcia organizacyjne i działalność w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym są związane z Innowacyjnym Forum Medycznym w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (kierowniczy udział przy tworzeniu projektu, nadzór podczas budowy i wyposażania Innowacyjnego Forum Medycznego oraz stworzenie i kierowanie nowo powstałym diagnostycznym laboratorium genetycznym dla pacjentów onkologicznych). Stworzone i kierowane przez prof. Marzenę Lewandowską laboratorium genetyczne jest certyfikowane zarówno przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, jak i międzynarodowe gremia podczas oceny jakości badań genetycznych w guzach litych technikami molekularnymi, techniką FISH oraz innowacyjnym sekwencjonowaniem nowej generacji. Prof. Marzena Lewandowska była wielokrotnie nagradzana (przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa czy Prezydenta Miasta); za najważniejsze uznaje: wyróżnienie za zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia pacjentów (nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorób) oraz dwukrotne wyróżnienie Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw w 2019 za wdrożenie badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1/2 w tkance nowotworowej piersi i/lub jajnika z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS), a w 2020 roku za opracowanie i wdrożenie analiz krążącego DNA nowotworowego u chorych na raka płuca.

 

Prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) od października 2011 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Collegium Medicum UMK oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. Jest autorem 227 publikacji naukowych łącznie, w tym 89 recenzowanych publikacji punktowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (36 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: morfologii i zastosowania komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej oraz zabiegów rekonstrukcyjnych po wycięciu guzów nowotworowych twarzoczaszki. W latach 1987-1988 odbył staż naukowy w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej, Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy; w latach 1989-1992 - staż kliniczno-naukowy w Sapporo Hokuyu Bioin (Artificial Organ and Transplantation Hospital) w Japonii, w latach 1992-1993 - staż w prywatnym Centrum Dializy (Rolf Bambauer) w Homburgu/Saar w Niemczech, a w roku 2010 krótki staż w zakresie rekonstrukcji piersi w Bad Saarow, Niemcy. W roku 2011 przebywał na szkoleniu dotyczącym wykorzystania Integry w zabiegach rekonstrukcyjnych (prof. Casoli, Centre Hospitalo Universitaire de Bordeaux, Francja), a w roku 2016 na szkoleniu dotyczącym zastosowania klejów tkankowych w zabiegach abdominoplastyki (prof. Giorgio de Santis, University of Modena and Reggio Emilia, Włochy). Jest promotorem 4 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 12 prac doktorskich, uczestniczył w 4 postępowaniach habilitacyjnych oraz 60 przewodach doktorskich. Był i jest kierownikiem 6 specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej. Jest członkiem rad naukowych czasopisma z listy Journal Citation Reports ("Postępy Dermatologii i Alergologii") oraz - w przeszłości - czasopisma "Annals of Agricultural and Environmental Medicine". Jest także recenzentem 4 czasopism z listy Journal Citation Reports. W latach 2011-2013 był redaktorem naukowym czasopisma "Forum Stomatologii Praktycznej". W 2019 roku został powołany w skład zespołu ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej. W latach 2010-2018 był członkiem Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej oraz w latach 2012-2019 roku członkiem Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. chirurgii estetycznej. Za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia: indywidualną nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 1999/2000, zespołową nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 2000/2001, indywidualną dydaktyczną nagrodę Rektora w roku akademickim 2001/2002, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora w roku akademickim 2002/2003, indywidualną nagrodę dydaktyczną PWSZ   w roku akademickim 2011, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora drugiego stopnia w roku 2019/2020. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i plastycznej. W praktyce lekarskiej zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną i estetyczną. Prof. dr hab. Henryk Witmanowski jest kierownikiem naukowym cyklu kursów do specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej – 6 tematów (w roku 2020: chirurgia piersi oraz plastyka korekcyjna powiek górnych, pozostałe kursy w 2021 i 2022 r.). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Jest współautorem podręcznika dla studentów pt. "Medycyna estetyczna" wydanego przez PZWL w roku 2017 oraz redaktorem naukowym podręcznika dla studentów i lekarzy rezydentów pt. "Chirurgia plastyczna", wydanego przez PZWL w roku 2019. Podręcznik służy studentom wydziału lekarskiego i farmacji w realizacji programu nauczania chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii, laryngologii, dermatologii, onkologii i okulistyki. Jest źródłem aktualnej wiedzy na temat podstaw chirurgii plastycznej i pierwszym takim podręcznikiem w języku polskim. Autorami są wyłącznie osoby ściśle związane z Katedrą Chirurgii Plastycznej (pracownicy, studenci i stażyści) z Bydgoskiego środowiska medycznego. Podręcznik zebrał dobre recenzje i jest zalecany we wszystkich Uniwersytetach Medycznych i Akademiach Wychowania Fizycznego w kraju.  

 

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski (pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK) – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: "Analiza produktów reperacji tlenowych uszkodzeń DNA w moczu pacjentów chorych na nowotwory poddanych radioterapii". Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r. za osiągnięcie pt.: "Możliwości zastosowania w praktyce klinicznej markerów oksydacyjnych uszkodzeń DNA". Od roku 2015 pracuje w Collegium Medicum UMK. Jest autorem 76 publikacji naukowych o łącznym Impact Factorze 128. Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Journal of Hematology and Oncology Research", a także członkiem rady naukowej 10 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Recenzent ponad stu publikacji naukowych w czasopismach z IF. Recenzent merytoryczny kilkunastu wniosków grantowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu LIDER). Członek zespołu eksperckiego do zadań związanych z realizacją zleceń Ministra Zdrowia. Ekspert w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Krzysztofa Roszkowskiego koncentrują się wokół poszukiwania molekularnych markerów skuteczności leczenia onkologicznego. Aktualnie prowadzi projekty badawcze w międzynarodowych zespołach badawczych z Department of Translational Hematology and Oncology Research, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, USA, Departments of Dermatology and Pathology, University of Alabama at Birmingham, USA oraz Department of Chemical Engineering (DEQ), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z zakresie radioterapii onkologicznej. Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kierownikiem Katedry Onkologii Collegium Medicum UMK.

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mikołaj Kozera (pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – urodzony w 29.10.1973 w Gdańsku, ukończył tamtejszą Akademię Medyczną w 1998, w latach 1999 - 2015 asystent Kliniki Neurologii Dorosłych AM w Gdańsku, specjalizację z neurologii uzyskał w 2005. W 2006 otrzymał stopień naukowy doktora medycyny, broniąc rozprawy p.t.” „Ocena reaktywności naczyń mózgowych u osób z cukrzycą typu 1 za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej”, której promotorem był prof. Walenty Nyka. W 2011 roku Polskie Towarzystwo Neurologiczne nagrodziło publikację wyników rozprawy nagrodą naukowa im. Józefa Babińskiego. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt.: Czynnościowa ocena mikrokrążenia mózgowego u pacjentów z cukrzycą typu 1 za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej oraz testu infuzji L-argininy, a prezentacja aspektów ultrasonograficznych otrzymała nagrodę European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH) w Wenecji. W okresie pracy w gdańskiej klinice współtworzył program leczenia trombolitycznego i monitorowania udaru mózgu w województwie pomorskim, zorganizował a następnie prowadził Pracownię Neurosonologii Kliniki Neurologii, a w 2007 roku jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodowy certyfikat European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH).
W latach 2015 -2019 pełnił funkcję kierownika Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W tym okresie w Klinice wdrożono procedurę leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej (we współpracy z Katedrą i Zakładem Radiologii oraz Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK) oraz nowe formy terapii krwotoków mózgowych. Ponadto uruchomiono przykliniczną poradnię dla pacjentów po udarze mózgu, prowadząc m.in. opiekę i diagnostykę przyczyn udaru u młodych chorych oraz diagnostykę i kwalifikację do leczenia (we współpracy z Katedrą i Kliniką Kardiologii CM UMK) zatorowości mózgowej spowodowanej przetrwałym otworem owalnym (PFO). W tym okresie Klinika była współorganizatorem licznych sympozjów i konferencji naukowych, w tym Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu w 2018 roku, w latach 2018 i 2018 roku została wyróżniona przez studentów medycyny English Division jako najlepsza jednostka Kliniczna, a studenci koła naukowego przy Klinice Neurologii zainicjowali i prowadzili program edukacji szkolnej nt. rozpoznawania objawów udaru mózgu.
W 2019 roku został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, w którym prowadzi zajęcia dla studentów medycyny oraz słuchaczy studiów podyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu (pełni funkcję prezesa od 2014), przewodniczącym Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH), komitetu sterującego inicjatywy Angels. Ponadto jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologii oraz ekspertem AOIT i NCBiR.  

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. szczepień z dn. 5 marca

Szanowni Państwo,
od wczoraj zaledwie pojedyncze osoby zgłaszają chęć szczepienia. Pozostało nadal ponad 500 wolnych miejsc (szczepionka AstraZeneca), a pozostawienie niewykorzystanych szczepionek byłoby nie do przyjęcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. szczepień - wolne miejsca

Szanowni Państwo
Studenci CM UMK

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szczepienia przeciwko COVID-19. Zasady rejestracji pozostają bez zmian.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie dodatkowej rejestracji studentów CM na szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo
Ministerstwo Zdrowia umożliwiło rejestrację na szczepienia tych studentów kierunków medycznych, którzy dotychczas nie podjęli takiej decyzji.
Warunkiem jest uzyskanie skierowania na szczepienie od lekarza POZ. Po uzyskaniu skierowania prosimy o przesłanie danych: Nazwisko, Imię, nr telefonu, nr indeksu (albumu), na adres: dydaktyka@cm.umk.pl, w treści: dodatkowe szczepienie

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs Lider XII

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Konkurs EJP RD

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 21 Z DN. 01.02.2021 R.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia     19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, co następuje

§1

Tryb odbywania zajęć na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się na terenie szpitali są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

§3

Lektoraty języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym.

§4

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi Rektor do dnia 15 maja 2021 r.

§5

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne. Prowadzący  zajęcia niezwłocznie  informuje  studentów o wybranej  formie  zdalnego nauczania poprzez  przesłanie  informacji za  pośrednictwem systemu  USOS  na  konto studenta utworzone na serwerze uniwersyteckim.
3) prowadzący  zajęcia  na  bieżąco  przekazuje  studentom  informacje  organizacyjne  oraz zapewnia informację  zwrotną  dotyczącą  ich  postępów  w  nauce. <br/p>4) prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się studentów.

§6

Listę zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed zmianą trybu ich prowadzenia.

§7

W szczególnych przypadkach zmieniony harmonogram zajęć, dyżurów i konsultacji ustala dziekan na wniosek prowadzącego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego 
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Załącznik do Zarządzenia nr 21

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikaty dotyczące szczepień Covid-19 dla Studentów i Pracowników CM - aktualizacja 12.02.2021 r.

Rozporządzenie_MEiN_-_ograniczenie_działalności_uczelni_i_podmiotów_kształcących_dokRozporządzenie MEiN - ograniczenie działalności uczelni i podmiotów kształcących doktorantów_26022021

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 12.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 03.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 29.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 28.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 27.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników z dnia 24.01.2021 r. >>

Kwestionariusz szczepienia wraz z oświadczeniem >>

Komunikat dotyczący szczepień studentów z dnia 22.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Studentów >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników CM >>

List Koordynatora ds. szczepień do Studentów i Pracowników CM >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI HORIZON 2020 Z UDZIAŁEM NASZYCH NAUKOWCÓW

Międzywydziałowe konsorcjum naukowe kierowane przez dr hab. Annę Bajek, prof. UMK z Katedry Urologii i Andrologii w składzie: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK (Katedra Urologii i Andrologii, Wydział Lekarski), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK, mgr Oliwia Kowalczyk, dr Remigiusz Tomczyk (Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski) i dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK (Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu) otrzymał jeden z najbardziej prestiżowych grantów w ramach projektu Horizon 2020. Wskaźnik sukcesu w grancie wynosił 2%, a projekt PHENOLEXA „Bening Cascade Extractive Biorefinery For Converting Agri-Food Side Streams Into High-Value Polyphenolic Bioactives And Functional Fibres For Pharma, Cosmeuticals, Nutraceuticals And Food Products” jako jeden z nielicznych otrzymał grant w wysokości 3,902,695 euro. Celem projektu BBI (Bio-based Industries), w ramach którego składano wniosek, jest transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy światem nauki i przemysłu. Ze względu na ochronę własności intelektualnych szczegóły projektu nie mogą zostać upublicznione, warto jednak nadmienić, iż nasi naukowcy będą współtworzyć nowe technologie mające zastosowanie w onkologii i kardiochirurgii. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, składającego się z 12 partnerów, jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, z 9 państw Unii Europejskiej. Gratulujemy liderowi zespołu Pani dr hab. Annie Bajek, prof. UMK oraz wszystkim członkom zespołu. Na prośbę Pani Profesor szczególnie gratulacje i podziękowania dla Pani mgr Oliwii Kowalczyk.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Więcej informacji na temat projektów BBI na stronie www. bbi-europe.eu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie do oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.
Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego do wyrażenia opinii o zajęciach dydaktycznych.

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Przemysław Nehring

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM (https://www.cm.umk.pl/nauka-3/informacje-dzialu-nauki-cm/16-nauka/489-nagrody-i-stypendia.html) oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy  https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów
i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19. Ci z Państwa, którzy zechcą się jeszcze zarejestrować, proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie
dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres
dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 12.01.2012, godziny 15:00.
Z poważaniem Zbigniew Włodarczyk Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2021 roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

III edycja Turnieju Wiedzy Medycznej "TUWIM"

Mimo trwającej pandemii 10 listopada 2020 roku odbyła się III edycja konkursu „TuWiM” – Turnieju Wiedzy Medycznej, skierowanego do studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Jak w latach poprzednich konkurs bazował na formule Lekarskiego Egzaminu Końcowego zawierając 200 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania w zdecydowanej większości zostały ułożone przez pracowników Katedr i Zakładów należących do Collegium Medicum w Bydgoszczy i dotyczyły takich dziedzin jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, położnictwo i ginekologia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i intensywna terapia, bioetyka i prawo medyczne czy zdrowie publiczne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Bydgoszcz, 12.11.2020
Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gwałtowność drugiej fali epidemii zaskoczyła nas wszystkich. Zmusiła nie tylko do ograniczenia, a potem zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach i klinikach szpitalnych, ale obciążyła służbę zdrowia zadaniami niejednokrotnie przekraczającymi możliwości sprzętowe, a zwłaszcza personalne.
Nie wiemy, jak daleko i z jakim nasileniem epidemia będzie się rozwijała. Wiemy niestety, że służba zdrowia jest na skraju wydolności. Władze administracyjne przygotowały podstawy prawne do powołania do służby nie tylko kwalifikowanych pracowników medycznych, ale również studentów kierunków lekarskich, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, analityki, farmacji.
Wierzę, że moment, w którym to będzie konieczne, nigdy nie nastąpi, ale warto przygotować się na najtrudniejsze scenariusze.
Proszę Państwa – tym razem studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego - o rozważenie możliwości podjęcia się działań wspomagających na zasadzie wolontariatu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku. Zgłoszenie Państwa będzie wyrazem gotowości do podjęcia takich działań, a rzeczywiste wykorzystanie Państwa ofiarności i zakres działań zależeć będzie od bieżących potrzeb jednostek służby zdrowia.
Pragnę również przypomnieć, że czynności wykonywane w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako część lub całość praktyk lub umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat - zgłoszenia dla jednostek

Wszystkie jednostki medyczne, które potrzebują wolontariuszy mogą zgłosić to Dziekanowi Wydziału Lekarskiego poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku: https://wolontariat.cm.umk.pl/jednostki/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji funkcjonującego od niemal trzech dekad tzw. kompromisu aborcyjnego. Wiemy, że w protestach tych uczestniczą także studentki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a wielu innych publicznie wyraża swoje opinie w sprawie sytuacji, do której wspomniany wyrok doprowadził.

Działania zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego miały miejsce w sytuacji głębokich podziałów społecznych i frustracji wynikających z poważnych ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. Każdy, kto miał swój udział w powrocie do dyskusji na ten temat – w tej właśnie chwili, musiał mieć świadomość reakcji, jaką to wywoła i ponosi odpowiedzialność za rozwój wypadków.

Uniwersytet jest instytucją publiczną, co oznacza, że członkowie jego społeczności, niezależnie od różnic poglądów i ocen, powinni angażować się w życie publiczne. Rozumiemy reakcję tych wszystkich, którzy w decyzji o likwidacji kompromisu aborcyjnego, a zwłaszcza w sposobie, w jaki została podjęta, dostrzegli nie tylko świadomie przeprowadzoną próbę skłócenia społeczeństwa, ale także nadmierną ingerencję państwa w życie i decyzje jego obywateli.

Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu, którzy zdecydowali się publicznie demonstrować swoje poglądy gorąco prosimy, by dbali o zdrowie i bezpieczeństwo związane zarówno z zagrożeniem epidemicznym, jak i zaostrzeniem form protestu. Prosimy także, by wyrażanie własnych opinii odbywało się w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują nas wszystkich jako członków wspólnoty akademickiej. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla wszystkich Pań i Panów należących do społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, których dotkną jakiekolwiek konsekwencje związane z udziałem w protestach.

 

Rektor UMK w imieniu Kolegium Rektorskiego

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich

Szkolenia z zakresu e-learningu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZASADY EPIDEMICZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ KLINICZNYCH I TEORETYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE - Konferencja online

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przygotowanie wniosków grantowych

Przygotowanie wniosków grantowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. na adres dzieklek@cm.umk.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019

W dniu 17.11.2019 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Absolwentom gratulujemy.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019 - część oficjalna
Wykład Prodziekana prof. M. Wicińskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2019

W dniu 21.10.2019 r. odbyła się uroczysta Immatykulacja studentów Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA DOKTORSKA 2019

 5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się PROMOCJA DOKTORSKA   Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazki na medal

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z Collegium Medicum UMK  uhonorowani zostali dwoma złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) jeden wynalazek otrzymał srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Poznaj Swoją Specjalizację” z prof. dr hab. Markiem Kozińskim!

29 listopada 2018 roku w ramach projektu „Poznaj Swoją Specjalizację” realizowanego w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, odbyło się spotkanie o tematyce KARDIOLOGII i INTERNY, a poprowadził je prof. dr hab. Marek Koziński, Prodziekan WL ds. Naukowo-Badawczych!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się 41. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Łysomicach.

Bydgoski Oddział IFMSA-Poland w tym roku miał zaszczyt przygotowywać to wyjątkowe wydarzenie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka w Rejsie Niepodległości

Studentka I roku Optyki okularowej z elementami optometrii Beata Witkowska wyruszyła w rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorem Rejsu Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasi studenci „Leczą z Misją”

Dwoje studentów IV roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK - Agnieszka Wojnowska i Wojciech Napiontek uczestniczyło w wolontariacie medycznym w Kenii, organizowanym w ramach stowarzyszenia „Leczymy z Misją”, które zrzesza studentów kierunków medycznych z całej Polski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Patent na wynalazek

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Olga Haus przewodniczącą PTGC

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy została wybrana przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybitna młoda naukowiec

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bydgoskie Autografy

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

anglojęzyczne studia doktoranckie

Od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Złoty wynalazek

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

więcej informacji

Archiwum