Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Preludium Bis I

CANALETTO

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja Wydziału Lekarskiego pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Termin: sobota 20 marca 2021, godziny: 10:00-13:00

Format: on-line, open access (Moodle)

Program:
Prof. Jan Styczyński: Wprowadzenie
Prof. Anna Bajek: Możliwości uzyskania finansowania badań naukowych.
Prof. Marta Pokrywczyńska: Doświadczenia własne w pozyskiwaniu grantów naukowych
Prof. Tomasz Grzybowski: Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki z perspektywy ekspertów i recenzentów
Prof. Maciej Gagat: Jak uzyskałem patent
Prof. Bartłomiej Kałużny: Współpraca naukowa z innym wydziałem uniwersytetu
Prof. Małgorzata Pawłowska: Współpraca naukowa w ramach krajowego towarzystwa naukowego
Prof. Jan Styczyński: Współpraca naukowa w ramach europejskiego towarzystwa naukowego
Dyskusja (pytania pisemnie: chat)

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

zdjęcie

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs Lider XII

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Konkurs EJP RD

więcej informacji

zdjęcie

TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 21 Z DN. 01.02.2021 R.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia     19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, co następuje

§1

Tryb odbywania zajęć na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się na terenie szpitali są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

§3

Lektoraty języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym.

§4

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi Rektor do dnia 15 maja 2021 r.

§5

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne. Prowadzący  zajęcia niezwłocznie  informuje  studentów o wybranej  formie  zdalnego nauczania poprzez  przesłanie  informacji za  pośrednictwem systemu  USOS  na  konto studenta utworzone na serwerze uniwersyteckim.
3) prowadzący  zajęcia  na  bieżąco  przekazuje  studentom  informacje  organizacyjne  oraz zapewnia informację  zwrotną  dotyczącą  ich  postępów  w  nauce. <br/p>4) prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się studentów.

§6

Listę zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed zmianą trybu ich prowadzenia.

§7

W szczególnych przypadkach zmieniony harmonogram zajęć, dyżurów i konsultacji ustala dziekan na wniosek prowadzącego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego 
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Załącznik do Zarządzenia nr 21

więcej informacji

zdjęcie

Komunikaty dotyczące szczepień Covid-19 dla Studentów i Pracowników CM - aktualizacja 12.02.2021 r.

Rozporządzenie_MEiN_-_ograniczenie_działalności_uczelni_i_podmiotów_kształcących_dokRozporządzenie MEiN - ograniczenie działalności uczelni i podmiotów kształcących doktorantów_26022021

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 12.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 03.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 29.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 28.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 27.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników z dnia 24.01.2021 r. >>

Kwestionariusz szczepienia wraz z oświadczeniem >>

Komunikat dotyczący szczepień studentów z dnia 22.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Studentów >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników CM >>

List Koordynatora ds. szczepień do Studentów i Pracowników CM >>

więcej informacji

zdjęcie

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI HORIZON 2020 Z UDZIAŁEM NASZYCH NAUKOWCÓW

Międzywydziałowe konsorcjum naukowe kierowane przez dr hab. Annę Bajek, prof. UMK z Katedry Urologii i Andrologii w składzie: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK (Katedra Urologii i Andrologii, Wydział Lekarski), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK, mgr Oliwia Kowalczyk, dr Remigiusz Tomczyk (Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski) i dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK (Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu) otrzymał jeden z najbardziej prestiżowych grantów w ramach projektu Horizon 2020. Wskaźnik sukcesu w grancie wynosił 2%, a projekt PHENOLEXA „Bening Cascade Extractive Biorefinery For Converting Agri-Food Side Streams Into High-Value Polyphenolic Bioactives And Functional Fibres For Pharma, Cosmeuticals, Nutraceuticals And Food Products” jako jeden z nielicznych otrzymał grant w wysokości 3,902,695 euro. Celem projektu BBI (Bio-based Industries), w ramach którego składano wniosek, jest transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy światem nauki i przemysłu. Ze względu na ochronę własności intelektualnych szczegóły projektu nie mogą zostać upublicznione, warto jednak nadmienić, iż nasi naukowcy będą współtworzyć nowe technologie mające zastosowanie w onkologii i kardiochirurgii. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, składającego się z 12 partnerów, jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, z 9 państw Unii Europejskiej. Gratulujemy liderowi zespołu Pani dr hab. Annie Bajek, prof. UMK oraz wszystkim członkom zespołu. Na prośbę Pani Profesor szczególnie gratulacje i podziękowania dla Pani mgr Oliwii Kowalczyk.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Więcej informacji na temat projektów BBI na stronie www. bbi-europe.eu.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie do oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.
Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego do wyrażenia opinii o zajęciach dydaktycznych.

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Przemysław Nehring

więcej informacji

zdjęcie

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM (https://www.cm.umk.pl/nauka-3/informacje-dzialu-nauki-cm/16-nauka/489-nagrody-i-stypendia.html) oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy  https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/).

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów
i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19. Ci z Państwa, którzy zechcą się jeszcze zarejestrować, proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie
dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres
dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 12.01.2012, godziny 15:00.
Z poważaniem Zbigniew Włodarczyk Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2021 roku

więcej informacji

zdjęcie

III edycja Turnieju Wiedzy Medycznej "TUWIM"

Mimo trwającej pandemii 10 listopada 2020 roku odbyła się III edycja konkursu „TuWiM” – Turnieju Wiedzy Medycznej, skierowanego do studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Jak w latach poprzednich konkurs bazował na formule Lekarskiego Egzaminu Końcowego zawierając 200 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania w zdecydowanej większości zostały ułożone przez pracowników Katedr i Zakładów należących do Collegium Medicum w Bydgoszczy i dotyczyły takich dziedzin jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, położnictwo i ginekologia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i intensywna terapia, bioetyka i prawo medyczne czy zdrowie publiczne.

więcej informacji

zdjęcie

Wolontariat

Bydgoszcz, 12.11.2020
Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gwałtowność drugiej fali epidemii zaskoczyła nas wszystkich. Zmusiła nie tylko do ograniczenia, a potem zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach i klinikach szpitalnych, ale obciążyła służbę zdrowia zadaniami niejednokrotnie przekraczającymi możliwości sprzętowe, a zwłaszcza personalne.
Nie wiemy, jak daleko i z jakim nasileniem epidemia będzie się rozwijała. Wiemy niestety, że służba zdrowia jest na skraju wydolności. Władze administracyjne przygotowały podstawy prawne do powołania do służby nie tylko kwalifikowanych pracowników medycznych, ale również studentów kierunków lekarskich, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, analityki, farmacji.
Wierzę, że moment, w którym to będzie konieczne, nigdy nie nastąpi, ale warto przygotować się na najtrudniejsze scenariusze.
Proszę Państwa – tym razem studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego - o rozważenie możliwości podjęcia się działań wspomagających na zasadzie wolontariatu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku. Zgłoszenie Państwa będzie wyrazem gotowości do podjęcia takich działań, a rzeczywiste wykorzystanie Państwa ofiarności i zakres działań zależeć będzie od bieżących potrzeb jednostek służby zdrowia.
Pragnę również przypomnieć, że czynności wykonywane w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako część lub całość praktyk lub umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

więcej informacji

zdjęcie

Wolontariat - zgłoszenia dla jednostek

Wszystkie jednostki medyczne, które potrzebują wolontariuszy mogą zgłosić to Dziekanowi Wydziału Lekarskiego poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku: https://wolontariat.cm.umk.pl/jednostki/

więcej informacji

zdjęcie

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji funkcjonującego od niemal trzech dekad tzw. kompromisu aborcyjnego. Wiemy, że w protestach tych uczestniczą także studentki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a wielu innych publicznie wyraża swoje opinie w sprawie sytuacji, do której wspomniany wyrok doprowadził.

Działania zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego miały miejsce w sytuacji głębokich podziałów społecznych i frustracji wynikających z poważnych ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. Każdy, kto miał swój udział w powrocie do dyskusji na ten temat – w tej właśnie chwili, musiał mieć świadomość reakcji, jaką to wywoła i ponosi odpowiedzialność za rozwój wypadków.

Uniwersytet jest instytucją publiczną, co oznacza, że członkowie jego społeczności, niezależnie od różnic poglądów i ocen, powinni angażować się w życie publiczne. Rozumiemy reakcję tych wszystkich, którzy w decyzji o likwidacji kompromisu aborcyjnego, a zwłaszcza w sposobie, w jaki została podjęta, dostrzegli nie tylko świadomie przeprowadzoną próbę skłócenia społeczeństwa, ale także nadmierną ingerencję państwa w życie i decyzje jego obywateli.

Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu, którzy zdecydowali się publicznie demonstrować swoje poglądy gorąco prosimy, by dbali o zdrowie i bezpieczeństwo związane zarówno z zagrożeniem epidemicznym, jak i zaostrzeniem form protestu. Prosimy także, by wyrażanie własnych opinii odbywało się w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują nas wszystkich jako członków wspólnoty akademickiej. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla wszystkich Pań i Panów należących do społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, których dotkną jakiekolwiek konsekwencje związane z udziałem w protestach.

 

Rektor UMK w imieniu Kolegium Rektorskiego

 

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich

Szkolenia z zakresu e-learningu

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

zdjęcie

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY EPIDEMICZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ KLINICZNYCH I TEORETYCZNYCH

więcej informacji

zdjęcie

Rozkłady zajęć - sem. zimowy 2020/21

więcej informacji

zdjęcie

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE - Konferencja online

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

zdjęcie

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

zdjęcie

Przygotowanie wniosków grantowych

Przygotowanie wniosków grantowych.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. na adres dzieklek@cm.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

więcej informacji

zdjęcie

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019

W dniu 17.11.2019 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Absolwentom gratulujemy.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019 - część oficjalna
Wykład Prodziekana prof. M. Wicińskiego

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja 2019

W dniu 21.10.2019 r. odbyła się uroczysta Immatykulacja studentów Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

PROMOCJA DOKTORSKA 2019

 5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się PROMOCJA DOKTORSKA   Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

więcej informacji

zdjęcie

Wynalazki na medal

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z Collegium Medicum UMK  uhonorowani zostali dwoma złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) jeden wynalazek otrzymał srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

zdjęcie

„Poznaj Swoją Specjalizację” z prof. dr hab. Markiem Kozińskim!

29 listopada 2018 roku w ramach projektu „Poznaj Swoją Specjalizację” realizowanego w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, odbyło się spotkanie o tematyce KARDIOLOGII i INTERNY, a poprowadził je prof. dr hab. Marek Koziński, Prodziekan WL ds. Naukowo-Badawczych!

więcej informacji

zdjęcie

Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się 41. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Łysomicach.

Bydgoski Oddział IFMSA-Poland w tym roku miał zaszczyt przygotowywać to wyjątkowe wydarzenie.

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium

1 grudnia 2018 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Rektora za publikację

Profesor Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymał z rąk JM Rektora jednorazowe stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową.

więcej informacji

zdjęcie

Studentka w Rejsie Niepodległości

Studentka I roku Optyki okularowej z elementami optometrii Beata Witkowska wyruszyła w rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorem Rejsu Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej informacji

zdjęcie

Nasi studenci „Leczą z Misją”

Dwoje studentów IV roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK - Agnieszka Wojnowska i Wojciech Napiontek uczestniczyło w wolontariacie medycznym w Kenii, organizowanym w ramach stowarzyszenia „Leczymy z Misją”, które zrzesza studentów kierunków medycznych z całej Polski.

więcej informacji

zdjęcie

Z Erasmusem w Lizbonie

Wasza koleżanka z Wydziału – Barbara Smyk przebywa obecnie w Portugalii realizując szósty rok studiów w ramach Programu Erasmus+ w naszej uczelni partnerskiej w Lizbonie. Może jej relacja zachęci Was do przeżycia podobnej przygody…

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja

10 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego. Nowych studentów w murach uczelni w imieniu kadry dydaktycznej Wydziału przywitała Pani Dziekan dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK oraz prodziekani: prof. dr hab. Alina Woźniak, prof. dr hab. Michał Szpinda i prof. dr hab. Marek Koziński.

więcej informacji

zdjęcie

Patent na wynalazek

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Olga Haus przewodniczącą PTGC

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy została wybrana przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022.

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus w Almadzie

Wasz kolega z Wydziału – Oskar Puk niedawno wrócił z dwumiesięcznych praktyk, które odbył w ramach Programu Erasmus+ w Portugalii. Mamy nadzieję, że jego relacja zachęci Was do skorzystania ze wspaniałych możliwości jakie daje ten program.
„Portugalia zapadnie w mojej pamięci nie ze względu na wspaniałe widoki, ale ze względu na jeszcze wspanialszych ludzi. 

więcej informacji

zdjęcie

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

zdjęcie

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

zdjęcie

Wybitna młoda naukowiec

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Bydgoskie Autografy

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski

Alicja Mułyk, studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbywały się w dniach 7-9 września 2018 r. we Wrocławiu. Zawody były organizowane przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

więcej informacji

zdjęcie

1 200 000 zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziewiątą edycję programu LIDER. Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

więcej informacji

zdjęcie

Zacznij aktywnie rok akademicki!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus+ w Heraklionie

Jeśli zastanawiacie się czy skorzystać z możliwości jakie niesie ze sobą Program Erasmus+ przeczytajcie wypowiedź absolwentki Wydziału Lekarskiego – Justyny Władyki, która jest wielokrotną beneficjentką Programu. Poniżej, krótki opis najlepszej z jej przygód.

więcej informacji

zdjęcie

Study Buddy

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym 2018/19 na Wydziale Lekarskim będzie gościło 22 studentów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Rumunii.

więcej informacji

zdjęcie

Biologia Medyczna na Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

W miniony weekend pracownicy Katedry Biologii i Biochemii Medycznej tworząc team „Biologia Medyczna CM UMK” reprezentowali Wydział Lekarski podczas największej triathlonowej imprezy sportowej w Polsce – Enea Bydgoszcz Triathlon 2018.

więcej informacji

zdjęcie

anglojęzyczne studia doktoranckie

Od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Oferta wakacyjna CSM dla nauczycieli i studentów

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zaprasza zarówno nauczycieli jak i studentów Collegium Medicum UMK na wakacyjne zajęcia w CSM.

więcej informacji

zdjęcie

Złoty wynalazek

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

więcej informacji

zdjęcie

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

20 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. A. Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

więcej informacji

zdjęcie

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

więcej informacji

Archiwum