Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Wolontariat

Bydgoszcz, 12.11.2020
Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gwałtowność drugiej fali epidemii zaskoczyła nas wszystkich. Zmusiła nie tylko do ograniczenia, a potem zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach i klinikach szpitalnych, ale obciążyła służbę zdrowia zadaniami niejednokrotnie przekraczającymi możliwości sprzętowe, a zwłaszcza personalne.
Nie wiemy, jak daleko i z jakim nasileniem epidemia będzie się rozwijała. Wiemy niestety, że służba zdrowia jest na skraju wydolności. Władze administracyjne przygotowały podstawy prawne do powołania do służby nie tylko kwalifikowanych pracowników medycznych, ale również studentów kierunków lekarskich, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, analityki, farmacji.
Wierzę, że moment, w którym to będzie konieczne, nigdy nie nastąpi, ale warto przygotować się na najtrudniejsze scenariusze.
Proszę Państwa – tym razem studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego - o rozważenie możliwości podjęcia się działań wspomagających na zasadzie wolontariatu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku. Zgłoszenie Państwa będzie wyrazem gotowości do podjęcia takich działań, a rzeczywiste wykorzystanie Państwa ofiarności i zakres działań zależeć będzie od bieżących potrzeb jednostek służby zdrowia.
Pragnę również przypomnieć, że czynności wykonywane w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako część lub całość praktyk lub umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

więcej informacji

zdjęcie

Wolontariat - zgłoszenia dla jednostek

Wszystkie jednostki medyczne, które potrzebują wolontariuszy mogą zgłosić to Dziekanowi Wydziału Lekarskiego poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku: https://wolontariat.cm.umk.pl/jednostki/

więcej informacji

zdjęcie

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji funkcjonującego od niemal trzech dekad tzw. kompromisu aborcyjnego. Wiemy, że w protestach tych uczestniczą także studentki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a wielu innych publicznie wyraża swoje opinie w sprawie sytuacji, do której wspomniany wyrok doprowadził.

Działania zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego miały miejsce w sytuacji głębokich podziałów społecznych i frustracji wynikających z poważnych ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. Każdy, kto miał swój udział w powrocie do dyskusji na ten temat – w tej właśnie chwili, musiał mieć świadomość reakcji, jaką to wywoła i ponosi odpowiedzialność za rozwój wypadków.

Uniwersytet jest instytucją publiczną, co oznacza, że członkowie jego społeczności, niezależnie od różnic poglądów i ocen, powinni angażować się w życie publiczne. Rozumiemy reakcję tych wszystkich, którzy w decyzji o likwidacji kompromisu aborcyjnego, a zwłaszcza w sposobie, w jaki została podjęta, dostrzegli nie tylko świadomie przeprowadzoną próbę skłócenia społeczeństwa, ale także nadmierną ingerencję państwa w życie i decyzje jego obywateli.

Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu, którzy zdecydowali się publicznie demonstrować swoje poglądy gorąco prosimy, by dbali o zdrowie i bezpieczeństwo związane zarówno z zagrożeniem epidemicznym, jak i zaostrzeniem form protestu. Prosimy także, by wyrażanie własnych opinii odbywało się w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują nas wszystkich jako członków wspólnoty akademickiej. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla wszystkich Pań i Panów należących do społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, których dotkną jakiekolwiek konsekwencje związane z udziałem w protestach.

 

Rektor UMK w imieniu Kolegium Rektorskiego

 

więcej informacji

zdjęcie

Tryb zajęć na Wydziale Lekarskim

PT
Studenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Szanowni Państwo
Dramatyczna i dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas ciężar decyzji i działań, które zmniejszają ryzyko transmisji zakażenia, ale jednocześnie nie demolują procesu dydaktycznego, zwłaszcza w jego aspekcie praktycznym, tak istotnym w zawodach medycznych.
Po uzgodnieniach z zespołem kolegium dziekańskiego Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, oraz po uzyskaniu akceptacji Pani Prorektor ds. Collegium Medicum wprowadzamy aż do odwołania następujące zasady prowadzenia zajęć

  1. Wszystkie wykłady i seminaria, a także wszystkie formy weryfikacji wiedzy (zaliczenia, egzaminy) dla studentów wszystkich lat Wydziału lekarskiego prowadzone będą w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) – FORMA ZDALNA
  2. Stacjonarne zajęcia kliniczne dla lat 3, 4 i 5, prowadzone w jednostkach szpitalnych i innych jednostkach służby zdrowia pozostają zawieszone do odwołania. Treści dydaktyczne, które miały być realizowane w formie stacjonarnej, będą realizowane w miarę możliwości w formie zdalnej synchronicznej lub w Centrum Symulacji Medycznych, w terminie i zakresie przewidzianym w planie dydaktycznym. – FORMA ZDALNA LUB CSM
  3. Praktyczne zajęcia w jednostkach teoretycznych (ćwiczenia, laboratoria), mogą być kontynuowane w formie stacjonarnej pod warunkiem zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego, jednak zaleca się, aby maksymalnie wykorzystać możliwość formy zdalnej – FORMA HYBRYDOWA
  4. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem utrzymania obowiązującego reżimu epidemiologicznego – FORMA STACJONARNA
  5. Wznowione zostaną stacjonarne zajęcia kliniczne dla studentów VI roku Wydziału lekarskiego – FORMA STACJONARNA
  6. Powyższe zasady obowiązują również studentów kształcących się w Centrum Nauczania w Języku Angielskim CM UMK
  7. Efekty kształcenia (umiejętności praktyczne), które nie mogą być osiągnięte inaczej, niż w formie stacjonarnej, będą realizowane w późniejszym okresie roku akademickiego 2020/2021, lub, jeżeli nie będzie to możliwe, w kolejnych semestrach.
  8. Szczegółową listę przedmiotów wraz z formą zajęć sporządza, ogłasza i aktualizuje Dziekan.


Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

zdjęcie

Odwołanie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Lekarskiego CM UMK

§ 1
W związku z gwałtownie narastającym zagrożeniem epidemicznym oraz kolejnymi ogniskami zakażeń CoVID-19, działając na podstawie §1 pkt.6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, zawieszam od dnia 12.10.2020 do odwołania kliniczne zajęcia stacjonarne studentów Wydziału Lekarskiego prowadzone w jednostkach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1, Nr 2 oraz pozostałych jednostkach szpitalnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 2
Kierowników dydaktycznych i nauczycieli akademickich zobowiązuję do prowadzenia w terminie i czasie wynikającym z planów dydaktycznych, lub - po uzgodnieniu ze starostą grupy - w innym terminie, lecz takim samym czasie dydaktycznym, zamiennych zajęć w formie zdalnej, uwzględniając treści dydaktyczne, które były objęte programem zajęć stacjonarnych.

§ 3
Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarskiego odbywają się zgodnie z dotychczasowymi zasadami i planem.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.10.2020 r.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
11.10.2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich

Szkolenia z zakresu e-learningu

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY EPIDEMICZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ KLINICZNYCH I TEORETYCZNYCH

więcej informacji

zdjęcie

Rozkłady zajęć - sem. zimowy 2020/21

więcej informacji

zdjęcie

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE - Konferencja online

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

zdjęcie

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

zdjęcie

Przygotowanie wniosków grantowych

Przygotowanie wniosków grantowych.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. na adres dzieklek@cm.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

więcej informacji

zdjęcie

Praca Dziekanatu WL od 1.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że interesanci są przyjmowani osobiście w Dziekanacie tylko po uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w Dziekanacie.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza UMK z dnia 27.05.2020 r. - praca administracji

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Kształcenie zdalne - zarządzenie Nr 110 Rektora UMK z 27 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

200 mln zł trafi do polskich naukowców i przedsiębiorców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Co istotne, wypracowane rozwiązania w tym zakresie mają służyć nie tylko bieżącej pomocy, ale wpisywać się w szersze myślenie o bezpiecznej przyszłości.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja, a zakończy 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i zajmie do 90 dni.

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-koronawirusy-ogloszenie-konkursu-nr-51112020-62221/

Zespół prasowy NCBR


Więcej informacji udziela: Monika Ciślak, tel. +48 510 932 299 monika.cislak@ncbr.gov.pl

więcej informacji

zdjęcie

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

zdjęcie

ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora UMK z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

ZARZĄDZENIE Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

Odwołane wszystkie formy zajęć

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora UMK, do 25 marca br. odwołane są WSZYSTKIE formy zajęć dydaktycznych, w tym prowadzone w formie zdalnej. Okres ten proszę przeznaczyć na przygotowanie propozycji i formy zajęć prowadzonych zdalnie, jednak z ich rozpoczęciem proszę oczekiwać na decyzję władz Uczelni.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

zdjęcie

Legitymacje studenckie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Treść rozporządzenia

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

więcej informacji

zdjęcie

Oświadczenie Dziekana WL

Z troską i niepokojem przyjąłem informacje o poselskim projekcie ustawy mającej na celu utworzenie nowej szkoły medycznej w Bydgoszczy – a de facto – rozbicia istniejących struktur Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Głęboko wierzę, że dla całej społeczności akademickiej Wydziału Lekarskiego najważniejszym celem było, jest i pozostanie nauczanie medycyny na jak najwyższym poziomie.

Jako lekarz klinicysta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem doskonale wiem, że medycyna nie powinna mieć granic dzielnicy lub miasta, a jej rozwój i doskonalenie nie może wynikać z być może szczerych, ale partykularnych interesów środowisk lokalnych lub partyjnych. Współczesna medycyna nie będzie się rozwijać bez współpracy, bazującej na silnych ośrodkach uniwersyteckich.
O sile i znaczeniu Wydziału Lekarskiego i Collegium Medicum w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika decydujemy my – nauczyciele akademiccy, lekarze klinicyści, pracownicy Collegium Medicum, i studenci. To od nas zależy, czy badania naukowe prowadzone przez jednostki Collegium Medicum będą na najwyższym poziomie. To od nas zależy, czy nauczanie medycyny będzie odpowiadało najwyższym standardom współczesnej dydaktyki. To również od nas zależy, czy w pełni wykorzystamy możliwości, które daje nam działanie w strukturach jednego z dziesięciu uniwersytetów badawczych.

Apeluję do Państwa, aby – z poszanowaniem dla indywidualnych opinii i różnic w ocenie drogi, jaką powinniśmy kroczyć – mieć na względzie przede wszystkim dobro, jakim jest integralność Collegium Medicum i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019

W dniu 17.11.2019 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Absolwentom gratulujemy.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019 - część oficjalna
Wykład Prodziekana prof. M. Wicińskiego

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja 2019

W dniu 21.10.2019 r. odbyła się uroczysta Immatykulacja studentów Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie

Prof. dr hab. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii w dniach 27-28 września uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Kijowie na zaproszenie lekarzy ze szpitala Kijowskiego Instytutu Matki i Dziecka „Ochmatdyt”.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Miasto Bydgoszcz 

zapraszają na konferencję naukową

pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz (19-20 września 2019 r.)

więcej informacji

zdjęcie

Bank został rozbity na XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Scapula aurea” i „Golden scapula”

więcej informacji

zdjęcie

Rada Dyscypliny Naukowej - Oświadczenia lustracyjne

Szanowni Państwo,

w związku z wyborami do Rad Dyscyplin Naukowych, na wniosek Pełnomocnika Rektora UMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych przypominam, że obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego podlegają osoby urodzone przed 1.08.1972 roku.

Podstawa prawna: Art. 4. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Uprzejmie proszę o doprowadzenie treści komunikatu do zainteresowanych

 

Z poważaniem

Zbigniew Grzegorczyk
Główny specjalista
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Koordynator realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w CM
mail:zbigniew.grzegorczyk@cm.umk.pl

(52) 585 37 77, (52) 585 33 78 fax: (52) 585 33 08

więcej informacji

zdjęcie

I edycja warsztatów w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

więcej informacji

zdjęcie

Autonomia CM w 13 postulatach

więcej informacji

zdjęcie

Sukces studenta kierunku lekarskiego

    

więcej informacji

zdjęcie

Nie jesteśmy osamotnieni w naszym postrzeganiu demokracji na Uczelni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsgIl8JfcC2SCay245k69p-Pef3VzApNQaiVk9I7GxRWqwfw/viewform?fbclid=IwAR2-2tq7Ext1JY5LeBSjtUyJPzbJTtRYY5xcpl1tTZ9vV-ASrDKdKC-d-PQ&sfns=mo

więcej informacji

zdjęcie

BÓJ TO JEST NASZ OSTATNI... o prawy Statut, Collegium Medicum oraz spuściznę naszych poprzedników

więcej informacji

zdjęcie

Z Erasmusem po Europie

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/20 trwa tylko do 8 marca. Jeśli macie wątpliwości co do miejsca wyjazdu, może relacja Waszych koleżanek z Wydziału – Magdaleny Banaś oraz Hanny Finke pomoże Wam w podjęciu decyzji?

więcej informacji

zdjęcie

Dyskusja wokół statutu wrze...

Wielce Czcigodni Państwo Senatorowie

Dostaliśmy kolejną wersje projektu statutu UMK, która zapewne wg Komisji Statutowej, ma być ostateczna. Niewiele różni się ona od poprzedniej. W praktyce zlikwidowana zostanie autonomia wewnętrzna UMK, kompetencje rektora mają być niemal absolutne. Odrzucono wiele poprawek dodających uprawnień ciałom kolegialnym i zwiększających autonomię Collegium Medicum. Zmniejszono do minimum lub zlikwidowano reprezentację studentów w ciałach kolegialnych. Wybór dziekana staje się fikcją - w praktyce powoła go rektor. Wielce Czcigodni Państwo Senatorowie - na szczęście wszystko jest w naszych rękach. To my podejmiemy ostateczną decyzję. Przyjęcie takiego statutu oznaczać będzie, że staniemy się prowincjonalną uczelnią zarządzaną mniej więcej jak jednostka wojskowa. Zastanówmy się czy po to pracowaliśmy naukowo przez lata, żebyśmy byli teraz stawiani na baczność? Na szczęście mamy jeszcze kilka tygodni do refleksji. Pozostaję z głębokim szacunkiem

  Wojciech Polak, senator UMK

więcej informacji

zdjęcie

Ostatnie dni demokracji na UMK? ....Wydział lekarski nie ustaje w walce o lepszy statut i rzeczywistą autonomię Collegium Medicum...

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Zmiana daty rozpoczęcia zajęć

Decyzją Pana Rektora ds. Studenckich prof. dr hab. Andrzeja Sokali zajęcia na Wydziale Lekarskim rozpoczynają się od 25.02.2019 r. pod warunkiem odrobienia zajęć z tygodnia 18.02.-24.02.2019 r.

Decyzja 

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja: Profesor Rafał Czajkowski

13 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, kierownik Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

więcej informacji

zdjęcie

Nekrolog

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 lutego 2019 r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Nota do Wspólnoty Wydziału Lekarskiego

 więcej informacji

zdjęcie

W projekcie edukacyjnym IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

8 lutego 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach Projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Jest to projekt edukacyjny prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej i adresowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich opiekunami – nauczycielami. Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Podczas spotkań o charakterze wykładowym, warsztatowym i terenowym uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają m.in. archeologia, antropologia czy genetyka, zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania refleksji uczniów w postaci etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

więcej informacji

zdjęcie

Wynalazki na medal

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z Collegium Medicum UMK  uhonorowani zostali dwoma złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) jeden wynalazek otrzymał srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

zdjęcie

„Poznaj Swoją Specjalizację” z prof. dr hab. Markiem Kozińskim!

29 listopada 2018 roku w ramach projektu „Poznaj Swoją Specjalizację” realizowanego w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, odbyło się spotkanie o tematyce KARDIOLOGII i INTERNY, a poprowadził je prof. dr hab. Marek Koziński, Prodziekan WL ds. Naukowo-Badawczych!

więcej informacji

zdjęcie

Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się 41. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Łysomicach.

Bydgoski Oddział IFMSA-Poland w tym roku miał zaszczyt przygotowywać to wyjątkowe wydarzenie.

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium

1 grudnia 2018 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces w 15. edycji konkursu NCN

Mgr Anna Junkiert-Czarnecka z Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK otrzymała 112 280 zł z Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektu "Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa".

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Rektora za publikację

Profesor Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymał z rąk JM Rektora jednorazowe stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową.

więcej informacji

zdjęcie

Studentka w Rejsie Niepodległości

Studentka I roku Optyki okularowej z elementami optometrii Beata Witkowska wyruszyła w rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorem Rejsu Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej informacji

zdjęcie

Nasi studenci „Leczą z Misją”

Dwoje studentów IV roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK - Agnieszka Wojnowska i Wojciech Napiontek uczestniczyło w wolontariacie medycznym w Kenii, organizowanym w ramach stowarzyszenia „Leczymy z Misją”, które zrzesza studentów kierunków medycznych z całej Polski.

więcej informacji

zdjęcie

Z Erasmusem w Lizbonie

Wasza koleżanka z Wydziału – Barbara Smyk przebywa obecnie w Portugalii realizując szósty rok studiów w ramach Programu Erasmus+ w naszej uczelni partnerskiej w Lizbonie. Może jej relacja zachęci Was do przeżycia podobnej przygody…

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja

10 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego. Nowych studentów w murach uczelni w imieniu kadry dydaktycznej Wydziału przywitała Pani Dziekan dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK oraz prodziekani: prof. dr hab. Alina Woźniak, prof. dr hab. Michał Szpinda i prof. dr hab. Marek Koziński.

więcej informacji

zdjęcie

SUKCES NASZEGO PROGRAMU NAPRAWCZEGO ZDAWALNOŚCI LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

A TAKŻE : BYDGOSKIEGO MODELU PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA KLINICZNEGO NA VI ROKU STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM !!!
WRACA „ZŁOTY WIEK” rezultatów naszego nauczania !

SPEKTAKULARNY SPADEK LICZBY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM SIĘ NIE POWIODŁO !!!

20%
 ⇓
6,7%

więcej informacji

zdjęcie

Patent na wynalazek

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Olga Haus przewodniczącą PTGC

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy została wybrana przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022.

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus w Almadzie

Wasz kolega z Wydziału – Oskar Puk niedawno wrócił z dwumiesięcznych praktyk, które odbył w ramach Programu Erasmus+ w Portugalii. Mamy nadzieję, że jego relacja zachęci Was do skorzystania ze wspaniałych możliwości jakie daje ten program.
„Portugalia zapadnie w mojej pamięci nie ze względu na wspaniałe widoki, ale ze względu na jeszcze wspanialszych ludzi. 

więcej informacji

zdjęcie

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

zdjęcie

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

zdjęcie

Wybitna młoda naukowiec

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Bydgoskie Autografy

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski

Alicja Mułyk, studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbywały się w dniach 7-9 września 2018 r. we Wrocławiu. Zawody były organizowane przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

więcej informacji

zdjęcie

1 200 000 zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziewiątą edycję programu LIDER. Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

więcej informacji

zdjęcie

Zacznij aktywnie rok akademicki!

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus+ w Heraklionie

Jeśli zastanawiacie się czy skorzystać z możliwości jakie niesie ze sobą Program Erasmus+ przeczytajcie wypowiedź absolwentki Wydziału Lekarskiego – Justyny Władyki, która jest wielokrotną beneficjentką Programu. Poniżej, krótki opis najlepszej z jej przygód.

więcej informacji

zdjęcie

Study Buddy

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym 2018/19 na Wydziale Lekarskim będzie gościło 22 studentów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Rumunii.

więcej informacji

zdjęcie

Biologia Medyczna na Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

W miniony weekend pracownicy Katedry Biologii i Biochemii Medycznej tworząc team „Biologia Medyczna CM UMK” reprezentowali Wydział Lekarski podczas największej triathlonowej imprezy sportowej w Polsce – Enea Bydgoszcz Triathlon 2018.

więcej informacji

zdjęcie

anglojęzyczne studia doktoranckie

Od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Oferta wakacyjna CSM dla nauczycieli i studentów

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zaprasza zarówno nauczycieli jak i studentów Collegium Medicum UMK na wakacyjne zajęcia w CSM.

więcej informacji

zdjęcie

Złoty wynalazek

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

więcej informacji

zdjęcie

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

20 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna.

więcej informacji

zdjęcie

Co daje NASZEMU WYDZIAŁOWI kategoria naukowa A?

więcej informacji

zdjęcie

Prof. A. Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

więcej informacji

zdjęcie

I miejsce na konferencji studenckiej

Studenci Collegium Medicum UMK działający w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Aleksander Nowak i Jakub Ratajczak zajęli pierwsze miejsce podczas "13th International Students' Conference on Cardiology" za prezentację "Burr to artery ratio can predict outcomes in patients undergoing rational arherectomy".

więcej informacji

zdjęcie

Scapula Aurea i Golden Scapula 2018

Z ogromną radością informujemy, iż zarówno polsko– jak i anglojęzyczni Studenci I roku kierunku lekarskiego CM UMK odnieśli ogromny sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula 2018, zorganizowanym w Gdańsku w dniach 01.06. – 03.06.2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

TURNIEJ WIEDZY MEDYCZNEJ „TuWiM”

6 czerwca 2018 r. Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UMK serdecznie zaprasza studentów IV, V oraz VI roku kierunku lekarskiego do udziału w Turnieju Wiedzy Medycznej „TuWiM”.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Jan Styczyński w Krajowej Radzie ds. Onkologii

Minister Zdrowia 17 maja 2018 r. powołał prof. dr. hab. n. med. Jana Styczyńskiego, kierownika Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK do Krajowej Rady ds. Onkologii.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja: Profesor Marek Koziński

9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. Markowi Kozińskiemu, kierownikowi Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i prodziekanowi ds. naukowo-badawczych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Na niewątpliwe podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł profesora został nadany osobie, która wkrótce ukończy dopiero 40 r.ż.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki XIII Mistrzostw UMK w tenisie ziemnym

26 maja 2018 r. odbyły się dla studentów i pracowników UMK oraz pracowników ochrony zdrowia na XIII Mistrzostwa UMK w tenisie ziemnym o puchary prorektora ds. Collegium Medicum.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

III Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej New Horizons in Personalized Medicine

Polska Koalicja Medycny Personalizowanej - Stowarzyszenie we współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i European Alliance for Personalized Medicine organizuje III Letnią Szkołę Medycyny Personalizowanej New Horizons in Personalized Medicine. Odbędzie się ona w dniach 19-22 czerwca 2018 r. w Warszawie, po raz pierwszy w Polce.

więcej informacji

zdjęcie

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

zdjęcie

Haploid Markers 2018 za nami!

W dniach 17-19 maja 2018 r. w centrum konferencyjnym Opera Nova w Bydgoszczy odbyła się zorganizowana przez Katedrę Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK międzynarodowa konferencja Haploid Markers 2018 ”Inferring ancestry from DNA”.

więcej informacji

zdjęcie

International Cardiovascular Research Meeting - podsumowanie

W dniach 10-12 maja 2018 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na XI edycji konferencji International Cardiovascular Research Meeting zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Medycyna narracyjna

8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji.”

więcej informacji

zdjęcie

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

więcej informacji

zdjęcie

Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy

Podsumowanie II Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy”

W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbyła się II edycja Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy”, której głównym celem było zwiększenie kompetencji pracowników służy zdrowia w zakresie poprawnej komunikacji z pacjentem oraz promocja rozwoju naukowego i podejmowania badań dotyczących komunikacji w medycynie.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki Bydgoskich Igrzysk Symulacji

26 kwietnia 2018 r. w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK odbyły się pierwsze lokalne zawody symulacji medycznej zwane Bydgoskimi Igrzyskami Symulacji.

więcej informacji

zdjęcie

Ruszył sezon biegowy

Tradycją stało się już, że pracownicy Katedry Biologii i Biochemii Medycznej reprezentują naszą Uczelnię podczas imprez biegowych.

więcej informacji

zdjęcie

Witamy na nowej stronie Wydziału

Witamy na nowej stronie Wydziału Lekarskiego. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Badania genetyczne dla IPN

Przetarg na badania genetyczne dla Instytutu Pamięci Narodowej rozstrzygnięty - Collegium Medicum UMK liderem zwycięskiego konsorcjum.
Collegium Medicum UMK stanęło na czele konsorcjum uczelni medycznych, które podpisały umowę z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na wykonywanie badań genetyczno-identyfikacyjnych materiału biologicznego pochodzącego z ekshumowanych szczątków ludzkich, ofiar terroru komunistycznego oraz niemieckiego nazizmu.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa sala w CSM - pacjent wirtualny

Od 16 kwietnia 2018 r. Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK udostępnia dla studentów kierunku lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo a także ratownictwo medyczne salę komputerowego wspomagania nauczania - pacjent wirtualny.

więcej informacji

zdjęcie

Lic. Alicja Mułyk, studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zajęła 1 miejsce w trakcie Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbyły się 7 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Promocja doktorska

6 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta promocja doktorska.

więcej informacji

zdjęcie

Kampania o udarze mózgu

Studenci działający w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Neurologii Collegium Medicum UMK, pod opieką Kierownika Kliniki dr. hab. n. med. Grzegorza Kozery, poprowadzą kampanię edukacyjną "uDARuj zdrowie" skierowaną do uczniów szkół oraz seniorów w zakresie udaru mózgu.

więcej informacji

zdjęcie

Medicalia 2017

2 grudnia 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się Dzień Nauki MEDICALIA 2017. Ogromne zainteresowanie jak co roku wzbudziły zajęcia prowadzone przez dr. n. med. Przemysława Gałązkę z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży p.t. "Sala operacyjna jako codzienne miejsce pracy chirurga dziecięcego i instrumentariuszki."

więcej informacji

zdjęcie

Dyplomatorium

4 listopada 2017 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

zdjęcie

IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU

więcej informacji

zdjęcie

Profesor Jędrzejczyk wyróżniony "Convallaria Copernicana"

Na wniosek Wydziału Lekarskiego, podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, wybitny chirurg Profesor Waldemar Jędrzejczyk otrzymał specjalne Wyróżnienie UMK "Convallaria Copernicana"

więcej informacji

zdjęcie

Leczymy z Misją - relacja studentów

więcej informacji

zdjęcie

Interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym

więcej informacji

Archiwum