Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Żywy lek na nowotwory

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na Święto Uniwersytetu oraz Inaugurację Światowego Kongresu Kopernikańskiego

J. M. Rektor zaprasza pracowników na Święto Uniwersytetu oraz Inaugurację Światowego Kongresu Kopernikańskiego, które odbędą się w dniach 19-20 lutego 2023 r. w Toruniu.

Zapraszany do zapoznania się z programem obchodów

Uczelnia zapewnia transport z Bydgoszczy do Torunia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pana Prof. dr. hab. Wojciecha Kaźmierczaka

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył Pan prof. dr hab. Wojciech Kaźmierczak z Katedry Fizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 

 

Nota biograficzna

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody dla nauczycieli akademickich

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o nagrodzie Prezesa Rady Ministrów i nagrodzie ministra dla nauczycieli akademickich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do Programu TABMED

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem nowej edycji Programu TABMED (Torun and Bydgoszcz Medical Summer Program) zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu i do rozważenia aktywnego udziału.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IDUB wspiera publikacje

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza od stycznia 2023 r. wznowiła nabór wniosków w konkursach na publikacje dla pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu >>> szczegóły

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Czy to przełom w leczeniu ciężkiej postaci COVID-19?

16 stycznia w Journal of American College of Cardiology opublikowano wyniki badania IMPACT SIRIO-5 [1]. To randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone pod kierunkiem prof. Jacka Kubicy i prof. Eliano Navarese testowało hipotezę, że inhibitory PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9) - leki stosowane w leczeniu zaburzeń lipidowych, są także skuteczne w leczeniu pacjentów z burzą cytokinową w przebiegu COVID-19. Ta ciężka postać zakażenia SARS-CoV-2 obarczona ok. 50% śmiertelnością stanowi od początku pandemii największe wyzwanie dla lekarzy. Badacze wykazali, że jednorazowe podanie inhibitora PCSK9 (evolocumab) wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu lub konieczności intubacji aż o 30% w porównaniu z placebo. W grupie pacjentów ze szczególnie nasiloną reakcją zapalną śmiertelność była niższa w grupie aktywnie leczonej o 37,5%. Tak wysokiej skuteczności leczenia nie odnotowano dotąd w przypadku żadnego z dotychczas testowanych leków.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Legia Akademicka

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami prawnymi od obecnego roku akademickiego ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w ramach Legi Akademickiej ma być realizowane w 3 eta-pach (w ciągu 3 lat):

Etap 1 – szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Jest to szkolenie w jednostce wojskowej, trwające 28 dni, w systemie skoszarowania, odby-wające się w okresie wakacji letnich. Zainteresowany tym szkoleniem student powinien zgłosić się bezpośrednio do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR, dawniejsze WKU) i tam złożyć odpowiedni wniosek. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez do-starczenie ochotnikowi karty powołania wystawionej przez WCR.

Etap 2 – szkolenie podoficerskie (teoretyczna część szkolenia realizowana będzie w uczel-ni).

Do tego etapu szkolenia może przystąpić student, który ukończył szkolenie podstawowe (w jakiejkolwiek formie – jest żołnierzem rezerwy). Szkolenie teoretyczne (w wymiarze 15 godzin) będzie realizowane w uczelni, a szkolenie praktyczne (trwające 21 dni) realizowane będzie w jednostkach wojskowych, w okresie wakacyjnym. Po jego ukończeniu i zdaniu eg-zaminu podoficerskiego, ochotnik otrzyma stopień kaprala. Szkolenie teoretyczne na etapie podoficerskim student odbędzie na wniosek złożony w uczelni. Termin rekrutacji na szko-lenie teoretyczne zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Etap 3 – szkolenie oficerskie.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na etapie oficerskim będzie realizowane we wskazanej uczelni wojskowej. Studenci – podoficerowie mogą składać odpowiednie wnioski bezpo-średnio do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie do 31 stycznia 2023 r. (o szczegóły proszę pytać w dowolnym WCR, www.wcrtorun.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/modul-oficerski-w-szkolach-legii-akademickiej/).

Z poważaniem,

dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK
koordynator Legii Akademickiej na UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces doktorantki

Mgr Magorzata Grochocka

Nasza doktorantka, mgr Małgorzata Grochocka, ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UMK, została przewodniczącą zarządu Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych na kadencję 2022/2023. Małgorzata Grochocka jest również pracownikiem Katedry Dermatologii i Wenerologii Wydziału Lekarskiego, członkinią Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to ogólnopolska organizacja zrzeszającą delegatów reprezentujących samorządy doktorantów, związana również z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Pani mgr Małgorzata Grochocka, współpracując z KRD, brała aktywny udział w przygotowaniu i realizacji II edycji Ogólnopolskich Targów Pracy Sektora Innowacyjnych Technologii Work&Science Forum (21.10.2022-17.11.2022), zarówno pod kątem promocyjnym, merytorycznym, jak również pozyskiwania partnerów oraz prowadziła jako Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych spotkanie Q&A z przedstawicielami firmy ADAMED.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sztuka w medycynie

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Komunikacji Klinicznej działające przy Zespole Naukowo-Dydaktycznym Komunikacji Medycznej w Katedrze Kardiochirurgii skupia studentów zainteresowanych szeroko pojętą komunikacją oraz rozwijaniem kompetencji i umiejętności skutecznego porozumiewania się w zespołach interdyscyplinarnych oraz z pacjentami w codziennej praktyce klinicznej. Wśród zadań wspólnie podejmowanych w Kole są m.in. kształtowanie empatii, nauka towarzyszenia człowiekowi w chorobie i cierpieniu, a także komunikacja końca życia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Arkadiusz Jawień Doktorem Honoris Causa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przychodzi wena do lekarza - Ogólnopolski Konkurs Literacki

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

Wejdź na nową stronę UOWIRO i skorzystaj ze stałej oferty przygotowanej dla studentów UMK. Oferujemy:

 • Wsparcie edukacyjne - Nie radzisz sobie na zajęciach? Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem? Zgłoś się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Strefę relaksu i profilaktyki zdrowotnej – skorzystaj z nagrań, które zostały przygotowane specjalnie dla społeczności UMK.

Serdecznie zapraszamy

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza Absolwentka UMK

Tytułem Najlepszej Absolwentki UMK została uhonorowana nasza zeszłoroczna studentka kierunku lekarskiego, lek. Klaudyna Grzelakowska. Ukończyła ona studia ze średnią 4,63 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów. Tytuły Najlepszej Absolwentki UMK oraz Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca zostały przyznane w trakcie Inauguracji nowego roku akademickiego.

Lek. Klaudyna Grzelakowska, poza sukcesem ukończenia studiów ze średnią 4,63 może się pochwalić trzykrotnym stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022. Ponadto jest ona współautorką ponad 15 artykułów naukowych, również jako pierwszy autor, oraz rozdziałów monografii naukowych z punktacją IF 11,764 oraz 1170 pkt. MEiN. Publikowała w prestiżowych czasopismach z listy ministerialnej, spośród których warto wymienić takie pozycje jak "Atherosclerosis", "ESC Heart Failure", "Cardiology Journal" oraz "Reviews in Cardiovascular Medicine". Uczestniczyła w licznych konferencjach, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, przedstawiając wyniki prac naukowych, m.in. podczas XIV International Cardiovascular Research Meeting, gdzie zaprezentowała referat pt. "Predictors of in-hospital clinical outcomein COVID-19 patients".

Przez 2 lata pełniła funkcję koordynatora lokalnego projektów w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju oraz Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, organizując m.in. kurs interpretacji EKG dla studentów.

Aktywnie działała w licznych kołach naukowych, m.in. w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Geriatrii w latach 2019-2021, w ramach którego angażowała się w projekty edukacyjne i wydarzenia kierowane do seniorów. Pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii w latach 2020-2022.

Od początku funkcjonowania europejskiego konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) uczestniczyła w jego inicjatywach. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce brała udział w zajęciach w ramach programu YUFE Introduction Offer, a następnie w dwuletnim programie YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chorwacji czy w Niemczech, uzyskując bardzo dobre wyniki z takich przedmiotów jak: Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data (University of Eastern Finland), Introduction to Computer Assisted Medical Decision (University of Rijeka), Pandemics: Lessons from History (University of Essex). W latach 2020-2022 reprezentowała UMK na arenie międzynarodowej jako studencka przedstawicielka  w YUFE Student Forum, a jako członkini zespołu YUFE na UMK brała czynny udział we współtworzeniu konsorcjum.

Przez cały okres trwania studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych w Polsce i za granicą. Ukończyła dwuletni program Institut Pasteur Online Diploma of Infectious Diseases. Wzięła udział w szkole letniej Cardiovascular Summer School: Clinical and Experimental na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech. Ukończyła wiele certyfikowanych kursów oferowanych przez uczelnie zagraniczne w formie zdalnej, m.in. przez Harvard University (Prescription Drug Regulation, Cost, and Access: Current Controversies in Context) czy University of Toronto (Death 101: Shaping the Future of Global Health).

W ramach działań społecznych i służących zmniejszaniu nierówności opanowała Polski Język Migowy (PJM), zdając w 2020 r. egzamin na poziomie zaawansowanym (PJM-3) na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Podczas pandemii COVID-19 realizowała wolontariat na Oddziale Izolacyjnym nr 3 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta YUFE - Moduły semestralne

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w niezwykłej przygodzie, jaką jest MODUŁ YUFE.

Czym jest Moduł YUFE (YUFE Minor)?
Jest to blok przedmiotów, oferowany przez uczelnie należące do YUFE i skierowany do osób na II i III roku studiów licencjackich lub na I lub II roku studiów uzupełniających, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS w ramach specjalnych bloków programowych dotyczących problematyki miejskiej, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Moduł YUFE to międzynarodowy bonus do Twoich studiów.

YUFE Minor możesz ukończyć w Toruniu, jeśli wybierzesz program Urban Health &Wellbeing oferowany przez UMK. Możesz jednak również wyjechać w semestrze letnim do Maastricht, Antwerpii lub Rijeki, jeśli wybierzesz jeden z Modułów oferowanych przez te uniwersytety.

Wyjeżdżając na studia w Antwerpii, Maastricht lub Rijece otrzymasz nie tylko stypendium Erasmusa+, ale dodatkowe środki z UMK.

Udział w Module YUFE może być dla Ciebie wyjątkowym doświadczeniem, które zaowocuje nowymi umiejętnościami wyróżniającymi Cię na tle osób kończących Twój kierunek, co może się okazać istotną przewagą na rynku pracy.

Na etapie pilotażowym YUFE proponuje cztery Moduły. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim; część zajęć oferowana jest online. Rekrutacja trwa do 15 października 2022.

>>>Moduł YUFE (broszura informacyjna)

Minor in Urban Heritage (Uniwersytet w Antwerpii)
Tematem tego Modułu jest dziedzictwo, we wszystkich jego aspektach: materialnych, niematerialnych, fizycznych, cyfrowych, itp. W sektorze dziedzictwa kulturowego coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ochronę lub digitalizację dziedzictwa. Moduł traktować będzie o interdyscyplinarnym podejściu do tych zagadnień.
Więcej informacji

Minor in Urban Sustainable Development (Uniwersytet w Maastricht)
Program jest inspirowany ekonomią obwarzanka autorstwa Kate Raworth, określającą zarówno społeczne podstawy, jak i ekologiczny pułap zrównoważonego życia. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć to m.in. odpowiedzialność społeczna, bezpieczeństwo ekologiczne oraz przejście od lokalnych wydarzeń do globalnych efektów. To doskonałe połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.
Więcej informacji

Minor in Urban Ecology (Uniwersytet w Rijece)
Zestaw kursów poszerzający wiedzę o relacji ludzi z naturą w zurbanizowanym środowisku. Gdy myślimy o miastach albo terenach zabudowanych, to bierzemy pod uwagę potrzeby ludzi. Natomiast nie tylko ludzie zamieszkują miasta i właśnie powiązania z innymi organizmami będą przedmiotem Modułu. Poruszone zostaną również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zużyciem naturalnych surowców, zanieczyszczeniem, rolą roślin w miastach i ekologicznych metodach produkcji żywności oraz konsumpcji.
Więcej informacji

Minor in Urban Health & Wellbeing (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Moduł adresowany jest do osób studiujących różne dyscypliny, a tematy szeroko związane z dobrostanem społeczności i zdrowiem publicznym analizowane będą pod różnym kątem. Program oparty na tezie Lalonde porusza zagadnienia stylu życia, wpływów środowiskowych (z uwzględnieniem czynników socjoekonomicznych), warunków biologicznych i ochrony zdrowia.
Więcej informacji

Masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, chcesz aplikować?
Skontaktuj się z YUFE Admission Officer na UMK:
Mateusz Magalski (Dział Kształcenia, Rektorat, p. 411)
admission_yufe@umk.pl
https://www.umk.pl/yufe/studia/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Tomasz Drewa prezesem PTU

prof. dr hab. med.Tomasz Drewa 200x280

Profesor Tomasz Drewa, kierownik Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK, został prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nowy zarząd PTU na kadencję 2022 – 2026 powołano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w trakcie 52. Kongresu Naukowego PTU.

Profesor Tomasz Drewa jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1996 roku. Zdobywał szerokie doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej CO w Bydgoszczy (2010-2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii CO w Kielcach (2012).

Od 1996 pracuje w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem Prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 w utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej w CM UMK. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzsytwa Urologicznego oraz prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl".

W 2013 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora medycyny w dziedzinie urologii.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie psychologiczne dla studentów

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rezerwacje sal w Centrum Symulacji Medycznych CM na rok akademicki 2022/2023

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kategoria naukowa B+

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Lekarskiego,

Uprzejmie informuję, że decyzją  NR 473/302/2022 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 na  podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki medyczne.

Kategorię B+ otrzymało 16 dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w tym wszystkie pochodzące z Collegium Medicum.

Obecnie jesteśmy na etapie analizy decyzji i przygotowujemy się do odwołania w obszarach,
które naszym zdaniem powinny nam przynieść wyższy dorobek punktowy.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces parametryczny na Wydziale Lekarskim,  a w szczególności Panu dr hab. Maciejowi Gagatowi, prof. UMK, który koordynował nasze działania i przygotowywał raport.

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Decyzja o przyznaniu kategorii B+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tajemnice tkanek człowieka okiem patologa - warsztaty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla prof. Jana Styczyńskiego za współtworzenie idei ratującej życie!

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński został uhonorowany statuetką „za współtworzenie idei ratującej życie” przez Fundację DKMS  z okazji 10-tysięcznego przeszczepu szpiku od dawcy Fundacji.

Prof. Jan Styczyński jest dawcą komórek krwiotwórczych, prawdopodobnie jako jedyny transplantolog w Polsce. Prof. Styczyński od wielu lat współpracuje z Fundacją DKMS i jako ekspert uczestniczy w programach edukacyjnych dla dawców komórek krwiotwórczych i dla ośrodków pobierających komórki.

Fundacja DKMS działa w Polsce od roku 2008. Od tego czasu liczba dawców w Polsce zwiększyła się 70-krotnie. Od czasu pierwszego udanego przeszczepienia szpiku na świecie w roku 1957, do roku 2019 wykonano w sumie ponad 1,5 miliona przeszczepień, a każdego roku ta liczba zwiększa się o ponad 80 tysięcy.

 

W ostatnich tygodniach na świecie zarejestrowano 40-milionowego potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych (w tym 800 tysięcy to dawcy komórek krwi pępowinowej). W Polsce ponad 2 miliony osób zadeklarowało chęć bycia dawcą komórek. Zarówno pod względem liczby dawców, jak i odsetka dawców w całej populacji, Polska jest na piątym miejscu na świecie. Efektem tego jest ewidentna korzyść dla polskich pacjentów, gdyż obecnie 65% przeszczepień komórek krwiotwórczych w Polsce jest przeprowadzanych od polskich dawców.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trzej przedstawiciele Wydziału Lekarskiego w składzie Rady ds. Chorób Rzadkich

Minister Zdrowia, Zarządzeniem z dnia 26 maja 2022,  powołał Radę ds. Chorób Rzadkich. Celem jej ustanowienia jest wsparcie merytoryczne Ministra przy realizacji Planu dla Chorób Rzadkich. W skład Rady weszło troje naukowców z Collegium Medicum UMK.

Przedstawicielami naszej uczelni są:

prof. dr hab. Olga Haus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK,

prof. dr hab. Sylwia Kołtan – konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

prof. dr hab. Jan Styczyński – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK

Do zadań Rady należy:

 • inicjowanie oraz monitorowanie pod względem merytorycznym realizacji poszczególnych etapów realizacji Planu dla Chorób Rzadkich,
 • powoływanie zespołów eksperckich realizujących poszczególne obszary Planu dla Chorób Rzadkich,
 • koordynacja współpracy pomiędzy Ośrodkami Eksperckimi Chorób Rzadkich (OECR),
 • opracowanie modelu i zasad współpracy OECR z ośrodkami genetyki klinicznej lub medycznej oraz z poradniami genetycznymi,
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli OECR w zakresie stosowania wielkoskalowych badań genomowych,
 • opracowanie rekomendacji tworzenia i zasad działania specjalistycznych konsultacyjnych zespołów medycznych w zakresie wielkoskalowej diagnostyki genomowej chorób rzadkich w OECR;
 • nadzorowanie prac Rady Naukowej do spraw Rejestrów Chorób Rzadkich oraz Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne dla Studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty w ramach programu LOGOS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profilaktyka ratuje życie!

Profilaktyka ratuje życie to hasło przewodnie wystawy czarno-białych fotografii portretowych, którą będzie można oglądać w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu od 13 do 29 kwietnia (III piętro).

Wystawa jest jedną z wielu akcji charytatywnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w które angażują się dr Oliwia Kowalczyk, adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii oraz dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z  Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy z Fundacją Kochasz Dopilnuj i jest częścią zbioru fotografii bohaterek kampanii „Pomacaj się”, której celem jest edukacja na temat profilaktyki raka piersi i promowanie regularnego samobadania. Zaprezentowane zostaną portrety oraz historie kobiet, które stanowią swoistą opowieść o doświadczeniu tej choroby onkologicznej. Obrazy te odsłaniają trudy doświadczeń pacjentek, ale jednocześnie pokazują, że życie z tą chorobą oraz pokonanie jej są możliwe. Fotografie, ukazując kobiece ciało z blizną po mastektomii, stanowią również rodzaj walki ze stereotypami na temat postrzegania piękna kobiecego ciała przez pryzmat choroby.

Autorkami zdjęć są Małgorzata Lakowska oraz Anna Szołucha z MOOi Studio. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant D&I z YUFE dla Wydziału Lekarskiego

Dotację przeznaczoną na działania, narzędzia oraz badania związane z różnorodnością i inkluzywnością otrzymała dr Oliwia Kowalczyk z Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Komunikacji Medycznej w Katedrze Kardiochirurgii.

Projekt "Diversity is our strength. Effective communication in a diverse interdisciplinary team" będzie realizowany w obszarze współpracy w zespole interdyscyplinarnym w opiece medycznej. Uczestnikami będą członkowie Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ankieta badająca opinie wobec sposobów aktywnego zapobiegania COVID-19

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat

Ministerstwo Zdrowia uruchamia infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce >>>

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Jan Styczyński konsultantem krajowym na drugą kadencję

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DZIESIĘCIOMILIONOWY GRANT AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH DLA ZESPOŁU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzyma Zespół Medycyny Regeneracyjnej (REGEN) wchodzący w skład Centrum Doskonałości Naukowej „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” na realizację niekomercyjnego badania klinicznego pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” z Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek oraz Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Katedry Urologii i Andrologii.

Celem projektu jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu przy pomocy badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Investigational Medicinal Products, ATIMP)- mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSCs). Będzie to bardzo spersonalizowana terapia, jako że komórki MSCs izolowane będą z tkanki tłuszczowej pacjenta poddawanego leczeniu.

Projekt zarządzany będzie przez Komitet Zarządzania Merytorycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Drewa (specjalista urolog), prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska (specjalista inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej), dr hab. Jan Adamowicz (specjalista urolog), dr Arkadiusz Jundziłł (specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej). 

 

 

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1275,Rozstrzygniecie-konkursu-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cy.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja Profesorska dla Pani Prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska z Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk  

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską pt. "Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura” wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. Tomasza Drewy i obroniła w 2011 r. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pn. „Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne”.   

W latach 2005-2007 pracowała jako technik, następnie jako asystent (2007-2011) i adiunkt (2012-2015) w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, a od 2017 Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek, na Wydziale Lekarskim CM UMK.  

Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie m.in. w Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Mediany, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005).  

Była kierownikiem grantów MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider) oraz liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed).  

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Stypendystka Ministra Zdrowia (2006), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021).  

Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl” oraz prezesem spółki spin off „Stem Cell Therapies sp.zoo”.  

Jest autorką 208 publikacji, w tym 81 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=200,882 oraz 3605 pkt. wg MNiSW.  H-indeks =16 (Scopus), 10- indeks= 39.  

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej skupiają się na konstrukcji pęcherza moczowego z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, w tym poszukiwaniu optymalnych biomateriałów i źródeł komórek do regeneracji rekonstruowanego pęcherza moczowego oraz badaniu molekularnych i komórkowych podstaw mechanizmu regeneracji. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat WL - zmiana siedziby

Szanowni Państwo,
Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego,

Od dnia 06.09.2021 obsługa studentów
kierunku lekarskiego oraz
III kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
będzie się odbywała w budynku F, III piętro, pok. 82.

Obsługa studentów kierunku:
III i IV kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
I i II roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I i II roku kierunku optometria (II stopnia)
będzie się odbywała w budynku KIS (Klub Inicjatyw Studenckich) - parter.

Pozostała obsługa administracyjna będzie realizowana w budynku "E" -  KIS (Klub Inicjatyw Studenckich).

więcej informacji

Archiwum