Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja zajęć

ZARZĄDZENIE Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1
1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2
1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3
1. Konsultacje (dyżury) pracowników, w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4
Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5
Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

R E K T O R
prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła cytometrii „Cytometria przepływowa-podstawowe narzędzie badawcze”

Szanowni Państwo

Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” oraz Katedra Immunologii  CM organizuje w dniach 14-18.02.2022  Szkołę cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”.

Dla pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych przeznaczonych jest 10 bezpłatnych miejsc.

 Program kursu

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 21.01.2022 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- adres e-mail i telefon kontaktowy
- wskazanie miejsca zatrudnienia
- oświadczenie o braku  przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA!

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej jednostki organizacyjnej zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium i Nagroda Prezydenta miasta Bydgoszczy

Istnieje możliwość składania wniosków o:

  • Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta
  • Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców

 

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta (indywidualna lub zespołowa) za osiągnięcia w latach 2020-2021, przyznawana jest pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań. Dorobek naukowy aplikantów powinien obejmować publikacje, patenty, opracowane wzory użytkowe za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów (tj. 2020 i 2021 r.). We wniosku o zespołową nagrodę naukową powinien być podany uzgodniony ze współautorami procentowy udział poszczególnych współautorów zgłoszonych do nagrody. Należy ponadto dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się praw do ww. nagrody wszystkich osób będących współautorami dołączonych publikacji, a nie ujętych we wniosku. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody. Kandydaci do Nagrody Naukowej i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta w sprawie których złożone zostaną wnioski powinni zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać dostępną na stronie Działu Nauki i Projektów CM zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655)  młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie,
 o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

 

W związku z powyższym odpowiednio udokumentowane (tj. wraz z kserokopiami publikacji) oraz uzasadnione wnioski (przygotowane na właściwym formularzu), można składać do Dziekana w terminie określonym przez wydziały*.

 

Jednocześnie należy przesłać tożsame ze złożoną wersją papierową wnioski w formie elektronicznej na adres: projekty@cm.umk.pl.

 

Wcześniej można konsultować się z pracownikami Działu Nauki i Projektów CM w sprawach formalnych dot. przygotowywanego wniosku (tel. 52-585-33-91).

 

*Uwaga: Terminy składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM (o stypendia - do 10.01.2022r. oraz o nagrodę – do 10.02.2022r.) dotyczą składania wniosków przez wydziały (już po rozpatrzeniu i weryfikacji przez Dziekanów). Dziekan wyznacza dla wnioskodawców odpowiednio wcześniejszy termin składania wniosków na wydziale.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PhD@NCU – KONKURS NA WSPARCIE MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ DOKTORANTÓW UMK

Szanowni Państwo,  

Pragnę poinformować, że w ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanego w zakresie Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA), rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów. Konkurs skierowany jest to doktorantów posiadających  status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint  lub  double  degree  we współpracy z uczelnią zagraniczną. 
Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych.
Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2022r. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży.
Serdecznie zapraszam profesorów oraz doktorantów UMK do zapoznania się z Regulaminem Konkursu określającym zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu pod adresem - https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/mobility/.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: ster@umk.pl

Z poważaniem,
Katarzyna Hrynkiewicz
Koordynator projektu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Studium Komunikacji Medycznej WUM
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Instytut Języka Polskiego UW
Pracownia Medycyny Społecznej Collegium Medicum UMK
Studium Etyki Lekarskiej WUM

Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny WUM

zapraszają do udziału

w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”.

Konferencja odbędzie się 26-27 listopada 2021 r. (piątek i sobota)
i będzie miała charakter hybrydowy (odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i na MS Teams).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studiuj w Getyndze

Trwa rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi na semestr letni 2021/2022. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego. Studenci otrzymują miesięcznie stypendium w wysokości 400 euro oraz grant na mieszkanie.

Zainteresowani wyjazdem mogą do 22 listopada 2021 r. składać komplet dokumentów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szczepienia dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Gratulacje za dobrze zdany LEK

Studenci i nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarskiego Szanowni Państwo

 Z wielką radością odczytałem wyniki ostatniej, jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 161 naszych studentów zdawało po raz pierwszy, i w tej grupie - co jest niezmiernie cieszące - wszyscy zdali, a średni wynik plasuje nasz wydział na CZWARTYM miejscu w Polsce. Podkreślić też należy stosunkowo niewielkie odchylenie standardowe wyników, co oznacza wyrównany poziom naszej grupy.

W imieniu kolegium dziekańskiego składam braci studenckiej serdeczne gratulacje i podziękowanie za ciężką pracę i świetne przygotowanie do LEK.

Całemu zespołowi nauczycieli akademickich, zaangażowanych w przygotowanie studentów V i VI roku do egzaminu wyrażam głęboką wdzięczność i szacunek za wysiłek wkładany w ostatnim czasie w poprawę jakości dydaktyki. Mam nadzieję, że ta "dobra zmiana" ;) utrwali się w następnych latach

Tabela z wynikami >>

 Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór do YUFE Student Journey

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 29.09.2021

Zaproszenie na FPA

Program FPA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat WL - zmiana siedziby

Szanowni Państwo,
Pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego,

Od dnia 06.09.2021 obsługa studentów
kierunku lekarskiego oraz
III kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
będzie się odbywała w budynku F, III piętro, pok. 82.

Obsługa studentów kierunku:
III i IV kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
I i II roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
I i II roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I i II roku kierunku optometria (II stopnia)
będzie się odbywała w budynku KIS (Klub Inicjatyw Studenckich) - parter.

Pozostała obsługa administracyjna będzie realizowana w budynku "E" -  KIS (Klub Inicjatyw Studenckich).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komisyjne otwarcie zamkniętych szafek

Z uwagi na konieczność przygotowania szatni studenckiej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy do nowego roku akademickiego 2021/2022 oraz wprowadzenie nowego regulaminu  w zakresie korzystania z ww. szatni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy informuje, że dnia 16.09.2021 r. od godz. 16.00 nastąpi komisyjne otwarcie zamkniętych szafek i usunięcie znajdujących się tam rzeczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2020

 
prof. dr hab. Jan Styczyński28 lipca w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu nagrodzono laureatów plebiscytu „Osobowość Roku 2020”. Plebiscyt  toczył się w pięciu kategoriach, najpierw na etapie powiatowym, następnie - wojewódzkim.

W kategorii "Nauka" laureatem został 
prof. dr hab. Jan Styczyński kierownik zakładu onkologii klinicznej i eksperymentalnej Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. 

Podczas gali nagrodzono 94 laureatów z każdego powiatu naszego województwa oraz 5 zwycięzców regionalnych. 

 

Dyplom i statuetka dla prof. dr hab. Jana Styczyńskiego

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Osiągnięcia w 2020 roku

Szanowni Państwo,

30 października 2019 nasza Uczelnia jako jedna z 10 w Kraju otrzymała status uczelni badawczej.
Rok 2020 był pierwszym w którym można było skorzystać z dodatkowych środków w ramach programu Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza (w latach 2020-2026 UMK otrzyma subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia).
Pragniemy przedstawić Państwu zestawienie kilku ważnych naszym zdaniem osiągnięć, które wpisują się w budowanie przez nasz Wydział pozycji uczelni badawczej. Jednocześnie prosimy o Państwa opinie i uwagi, jak Państwo oceniacie pierwszy rok, w którym mogliśmy pozyskać dodatkowe środki w ramach IDUB.
Pragniemy również przypomnieć, że zbliża się czas, w którym będziemy musieli poddać się ocenie parametrycznej, która będzie decydowała o wielkości subwencji dla naszego Wydziału.

Z uwagi na powyższe przedstawiamy osiągnięcia pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego za rok 2020.

PUBLIKACJE 2020

     łączna liczba prac   liczba prac z IF   liczba prac z punktacją MNiSW   łączna wartość IF   łączna wartość punktacji MNiSW 
 ogółem   660  282   506   886.220   31334.000 
 Polski, Artykuł   180   57   173   91.199   6129.000 
 Polski, Fragment    83   0   80   0.000   1345.000 
 Polski, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   5.000 
 Polski, List    10   6   6   9.612   420.000 
 Polski, Redakcja    2   0   1   0.000   20.000 
 Polski, Referat Zjazdowy    3   0   2   0.000   10.000 
 Zagraniczny, Artykuł   240   216   237   768.593   22985.000 
 Zagraniczny, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   70.000 
 Zagraniczny, Fragment    2   0   2   0.000   40.000 
 Zagraniczny, List   3   3   3   16.816   310.000 
 Pozostałe prace   135   0   0   0   0 

NADANE STOPNIE I TYTUŁY 2020

Wydział Lekarski w roku 2020 nadał:

  • 39 stopni doktora nauk medycznych
  • 15 stopni doktora habilitowanego
  • przeprowadził 5 postępowań o nadanie tytułu profesora zakończonych nadaniem tytułu


POZYSKANE GRANTY 2020

W roku 2020 pracownicy Wydziału Lekarskiego pozyskali środki finansowe na badania w 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych( 4 z ABM - Program Rozwoju Badań Klinicznych oraz 1 z NCBR - Szpitale jednoimienne).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na inżynierię biomedyczną

Inżynieria biomedyczna realizowana jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową łączącą nauki inżynieryjno-techniczne, medyczne i biologiczne. Dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej możliwe jest opisywanie procesów zachodzących w organizmach żywych za pomocą metod matematycznych, a także konstruowanie i projektowanie urządzeń służących diagnostyce i terapii medycznej.

Na kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, studia I stopnia – inżynierskie, realizowane są dwie specjalności: Techniczny doradca medyczny i Teleinformatyka medyczna, których celem jest przygotowanie absolwenta do współpracy z personelem medycznym w zakresie budowy i eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz przygotowanie absolwenta do udziału w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych również o techniki i technologie informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Wymagania rekrutacyjne: https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/inzynieria-biomedyczna#charakterystyka

Link do strony rekrutacyjnej: https://rekrutacja.utp.edu.pl/pl/offer/R_I_2021-22_Z/programme/SP-IBI/?from=field:IBI

Opis do kierunku na stronie WIM UTP: https://wim.utp.edu.pl/inzynieria-biomedyczna/

Strona internetowa kierunku: http://www.inzynieriabiomedyczna.edu.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska

W dniu 20.05.2021 w Collegium Medicum UMK odbyła Promocja doktorska.

Galeria zdjęć>>>

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, uroczystość miała charakter symboliczny.

Zebrani na sali to tylko reprezentanci Pań i Panów doktorów, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali na Wydziałach Collegium Medicum stopnie doktora nauk o zdrowiu, doktora nauk farmaceutycznych,  doktora nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych. Rok ubiegły zaowocował w Collegium Medicum: 60 stopniami doktora i 14 stopniami doktorów habilitowanych. W uroczystości wzięli udział:

Promowani doktorzy:

dr Maciej Karolak
dr Agata Magdalena Kosobucka
dr Sebastian Szyper
dr Sławomir Kujawski
dr Ewa Demidowicz
dr Łukasz Kluczyński
dr Natallia Veryho

Promowani doktorzy habilitowani

dr hab. Piotr Adamski
dr hab. Grażyna Gadomska
dr hab. Maciej Gagat
dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska
dr hab. Małgorzata Maj
dr hab.  Arkadiusz Migdalski
dr hab.  Krzysztof Pałgan
dr hab.  Katarzyna Skonieczna
dr hab.   Janusz Tyloch
dr hab.  Marcin Wiśniewski

Jest to wspaniały wkład w umacnianie pozycji uczelni badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja online

Kontynuując tradycję spotkań naukowych, dnia 22 maja 2021 r. odbędzie się Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego  PTK: Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Promocji Zdrowia oraz Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dwa postępowania profesorskie na Wydziale Lekarskim zakończone nominacją !!!!

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarski Collegium Medicum UMK w 2016 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek”. Jest autorem 231 prac naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 223 oraz 3879 punktów MNiSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Poza tym doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyższych nurtów badawczych umożliwiło zaangażowanie się w szereg projektów interdyscyplinarnych we współpracy z jednostkami klinicznymi oraz podstawowymi. Był kierownikiem i wykonawcą grantów MNiSW oraz NCN. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie, wielokrotnie nagradzanego, patentu na ”Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”, którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports.
Za prowadzoną działalność́ naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo- badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny.
Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, Przewodniczącym Zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem Zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania drogę zawodową związał z Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr.1. im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Śniegocki (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1984 a w 1990 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie neurochirurgii.
Rozprawę doktorską pt.: Badania morfologiczne nerwu obwodowego królika po urazie z naciągania w okresie późnym obronił w 1992 roku.
Pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która niebawem przekształciła się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął w 1994 roku
W roku 2002 w oparciu o ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz na podstawie pracy: „Generacja tlenku azotu w okresie okołooperacyjnym w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego medycyny w zakresie neurochirurgii.
Od roku 2011 pełni funkcję Kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy.
W 1993 został członkiem założycielem Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Współorganizował Sympozja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów również wspólnie z Komisją Urazów Układu Nerwowego Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnie współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów , który odbywał się w Bydgoszczy na temat: „Choroby naczyniowe mózgu”.
W roku 2007 został członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.
Odbył staże we Frankfurcie nad Menem , Insbrucku , Lund, Nantes, Genk. Działalność naukowo-badawcza obejmuje kilka dziedzin: urazy czaszkowo-mózgowe i ich powikłania, choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy nerwów obwodowych, choroby naczyniowe mózgu, generacja rodników ponadtlenkowych w różnych schorzeniach układu nerwowego, badania nad układem krzepnięcia u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotokach i z guzami mózgu, leczenie guzów OUN. Dorobek obejmuje łącznie 279 prac.
Jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, 93 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych , 9 postępowaniach doktorskich.
Pełni funkcję Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tryb zajęć od dnia 10 kwietnia 2021 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Do studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego!

PT
Studenci 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,

Minister Zdrowia oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski apelują o zgłaszanie się studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego do pomocy w walce z pandemią (pisma w załączeniu).
Ci z Państwa, którzy taką decyzję podejmą, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - link poniżej https://wolontariat.cm.umk.pl/

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Pismo MZ ws. studentów 5 i 6 roku - Covid
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zarządzenie nr 23 Dziekana WL ws. udziału studentów kierunku lekarskiego w zwalczaniu epidemii SARS CoV-2

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia online z baz ScienceDirect i Scopus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia zdalne do 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem nr 67 Rektora UMK WSZYSTKIE zajęcia prowadzone na Wydziale Lekarskim w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 będą prowadzone w trybie zdalnym.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dn. 19.01.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie szczepień studentów z dnia 10.03.2021

Szanowni Państwo,

Po kolejnych uzgodnieniach ze szpitalami węzłowymi oraz w związku z licznymi problemami z wystawianiem e-skierowań przez POZ:
- przedłużamy rejestracje do szczepień tych studentów, którzy dotychczas nie zgłosili takiej chęci, aż do 18.03.2021, godz. 15:00. Posiadanie e-skierowania nie jest warunkiem rejestracji
- warunkiem rejestracji jest przesłanie danych: Nazwisko, Imię, nr indeksu (albumu), nr telefonu, na adres: dydaktyka@cm.umk.pl
- skierowania będą wystawiane przez szpital węzłowy 
- z dotychczasowych informacji wynika, że będzie to szczepionka AstraZeneca, ale będzie to zależało od ostatecznej dostępności szczepionek w Agencji rezerw Materiałowych
- o terminie i miejscu szczepień osoby zainteresowane będą powiadamiane przez szpital węzłowy

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kolejne cztery postępowania profesorskie na Wydziale Lekarskim zakończone nominacją !!!!

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. Marzena Anna Lewandowska (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) jako stypendystka (okres 36 miesięcy) międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), założonego przez ONZ, w 2006 r. ukończyła studia doktoranckie w zakresie Patologii Molekularnej i Genetyki Molekularnej Człowieka we Włoszech i z afiliacją w Department of Life Sciences, The Open University w Wielkiej Brytanii. Temat jej rozprawy: "Functional Studies on the Intronic Splicing Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene", promotor – prof. Francisco Baralle. Studia doktoranckie, egzamin oraz praca zawodowa - w języku angielskim. W 2011 roku odbyła się nostryfikacja brytyjskiego doktoratu w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (równoważność dyplomu z 2006 r. z polskim dyplomem doktora nauk medycznych); a w 2014 r. na Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: medycyna, dyscyplina biologia medyczna na podstawie osiągnięcia "Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe". W 2019 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Collegium Medicum UMK. Po doktoracie kontynuowała pracę naukową w zagranicznych instytutach naukowych (łącznie 48 miesięcy stażu podoktorskiego). Podczas pracy zawodowej w Lurie Children's Research Center i Northwestern University Feinberg School of Medicie w Chicago dodatkowo ukończyła podyplomowe studia menadżerskie, otrzymując tytuł Master of Business Administration (MBA) na uczelni National Louis University – Chicago. Najdłuższy stażu podoktorski (2007-2009) odbyła w Katedrze Genetyki Molekularnej Człowieka kierowanej przez prof. Ann Harris w Lurie Children's Research Center Chicago, USA. W tym czasie brała udział w różnych projektach badawczych, głównie związanych z poznaniem mechanizmów regulujących ekspresję genu CFTR oraz funkcję Kolagenu XV. Podjęcie się tych projektów znacząco wzbogaciło jej warsztat naukowy, zwłaszcza o metody związane ze zmienną konformacją chromatyny, opracowane na Uniwersytecie Harvard przez Joe Dekkera. To właśnie tę pionierską metodologię w późniejszych latach wdrożyła w swoim zespole w Polsce. Staż podoktorski związany z onkologią prof. Marzena Lewandowska odbyła na Wydziale Biologii Molekularnej i Komórki na Northwestern University Feinberg School of Medicine, (Chicago, IL, USA) w zespole prof. Sui Huang. Brała udział w projektach badawczych związanych z testowaniem potencjalnych chemioterapeutyków czy interakcją białek i RNA z chromatyną (DamID, ChIP-Seq) w komórkach nowotworowych. Wyniki tej pracy były prezentowane zarówno podczas prestiżowych konferencji (Cold Spring Harbour), jak i weszły w skład publikacji w "Science Translational Medicine" w 2018 r. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych objęła stanowisko najpierw kierownika Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, a następnie kierownika Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. W tym samym czasie rozpoczęła prace z Katedrą Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK. Jej najważniejsze osiągniecia naukowe to: charakterystyka mutacji splicingowych (przeprowadzanie badań funkcjonalnych); wykrywanie i charakterystyka zmian somatycznych w tkance nowotworowej i/lub krwi obwodowej; charakterystyka epigenetycznych czynników prognostycznych i predykcyjnych możliwych do zastosowania w onkologii związanych z nieprawidłową metylacją, modyfikacją histonów, mutacjami lub zmienną ekspresją genów wpływających na kompleks przebudowy chromatyny, przestrzenną organizacja chromatyny, zmienną ekspresją miRNA i zmienną liczbą kopii miRNA; zidentyfikowanie zmiennej konformacji chromatyny jako mechanizmu regulującego ekspresję genu PTB3(ROD1), którego produkt wchodzi w skład struktury PNC. Główne osiągnięcia organizacyjne i działalność w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym są związane z Innowacyjnym Forum Medycznym w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (kierowniczy udział przy tworzeniu projektu, nadzór podczas budowy i wyposażania Innowacyjnego Forum Medycznego oraz stworzenie i kierowanie nowo powstałym diagnostycznym laboratorium genetycznym dla pacjentów onkologicznych). Stworzone i kierowane przez prof. Marzenę Lewandowską laboratorium genetyczne jest certyfikowane zarówno przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, jak i międzynarodowe gremia podczas oceny jakości badań genetycznych w guzach litych technikami molekularnymi, techniką FISH oraz innowacyjnym sekwencjonowaniem nowej generacji. Prof. Marzena Lewandowska była wielokrotnie nagradzana (przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa czy Prezydenta Miasta); za najważniejsze uznaje: wyróżnienie za zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia pacjentów (nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorób) oraz dwukrotne wyróżnienie Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw w 2019 za wdrożenie badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1/2 w tkance nowotworowej piersi i/lub jajnika z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS), a w 2020 roku za opracowanie i wdrożenie analiz krążącego DNA nowotworowego u chorych na raka płuca.

 

Prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) od października 2011 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Collegium Medicum UMK oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. Jest autorem 227 publikacji naukowych łącznie, w tym 89 recenzowanych publikacji punktowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (36 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: morfologii i zastosowania komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej oraz zabiegów rekonstrukcyjnych po wycięciu guzów nowotworowych twarzoczaszki. W latach 1987-1988 odbył staż naukowy w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej, Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy; w latach 1989-1992 - staż kliniczno-naukowy w Sapporo Hokuyu Bioin (Artificial Organ and Transplantation Hospital) w Japonii, w latach 1992-1993 - staż w prywatnym Centrum Dializy (Rolf Bambauer) w Homburgu/Saar w Niemczech, a w roku 2010 krótki staż w zakresie rekonstrukcji piersi w Bad Saarow, Niemcy. W roku 2011 przebywał na szkoleniu dotyczącym wykorzystania Integry w zabiegach rekonstrukcyjnych (prof. Casoli, Centre Hospitalo Universitaire de Bordeaux, Francja), a w roku 2016 na szkoleniu dotyczącym zastosowania klejów tkankowych w zabiegach abdominoplastyki (prof. Giorgio de Santis, University of Modena and Reggio Emilia, Włochy). Jest promotorem 4 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 12 prac doktorskich, uczestniczył w 4 postępowaniach habilitacyjnych oraz 60 przewodach doktorskich. Był i jest kierownikiem 6 specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej. Jest członkiem rad naukowych czasopisma z listy Journal Citation Reports ("Postępy Dermatologii i Alergologii") oraz - w przeszłości - czasopisma "Annals of Agricultural and Environmental Medicine". Jest także recenzentem 4 czasopism z listy Journal Citation Reports. W latach 2011-2013 był redaktorem naukowym czasopisma "Forum Stomatologii Praktycznej". W 2019 roku został powołany w skład zespołu ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej. W latach 2010-2018 był członkiem Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej oraz w latach 2012-2019 roku członkiem Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. chirurgii estetycznej. Za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia: indywidualną nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 1999/2000, zespołową nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 2000/2001, indywidualną dydaktyczną nagrodę Rektora w roku akademickim 2001/2002, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora w roku akademickim 2002/2003, indywidualną nagrodę dydaktyczną PWSZ   w roku akademickim 2011, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora drugiego stopnia w roku 2019/2020. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i plastycznej. W praktyce lekarskiej zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną i estetyczną. Prof. dr hab. Henryk Witmanowski jest kierownikiem naukowym cyklu kursów do specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej – 6 tematów (w roku 2020: chirurgia piersi oraz plastyka korekcyjna powiek górnych, pozostałe kursy w 2021 i 2022 r.). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Jest współautorem podręcznika dla studentów pt. "Medycyna estetyczna" wydanego przez PZWL w roku 2017 oraz redaktorem naukowym podręcznika dla studentów i lekarzy rezydentów pt. "Chirurgia plastyczna", wydanego przez PZWL w roku 2019. Podręcznik służy studentom wydziału lekarskiego i farmacji w realizacji programu nauczania chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii, laryngologii, dermatologii, onkologii i okulistyki. Jest źródłem aktualnej wiedzy na temat podstaw chirurgii plastycznej i pierwszym takim podręcznikiem w języku polskim. Autorami są wyłącznie osoby ściśle związane z Katedrą Chirurgii Plastycznej (pracownicy, studenci i stażyści) z Bydgoskiego środowiska medycznego. Podręcznik zebrał dobre recenzje i jest zalecany we wszystkich Uniwersytetach Medycznych i Akademiach Wychowania Fizycznego w kraju.  

 

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski (pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK) – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: "Analiza produktów reperacji tlenowych uszkodzeń DNA w moczu pacjentów chorych na nowotwory poddanych radioterapii". Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r. za osiągnięcie pt.: "Możliwości zastosowania w praktyce klinicznej markerów oksydacyjnych uszkodzeń DNA". Od roku 2015 pracuje w Collegium Medicum UMK. Jest autorem 76 publikacji naukowych o łącznym Impact Factorze 128. Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Journal of Hematology and Oncology Research", a także członkiem rady naukowej 10 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Recenzent ponad stu publikacji naukowych w czasopismach z IF. Recenzent merytoryczny kilkunastu wniosków grantowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu LIDER). Członek zespołu eksperckiego do zadań związanych z realizacją zleceń Ministra Zdrowia. Ekspert w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Krzysztofa Roszkowskiego koncentrują się wokół poszukiwania molekularnych markerów skuteczności leczenia onkologicznego. Aktualnie prowadzi projekty badawcze w międzynarodowych zespołach badawczych z Department of Translational Hematology and Oncology Research, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, USA, Departments of Dermatology and Pathology, University of Alabama at Birmingham, USA oraz Department of Chemical Engineering (DEQ), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z zakresie radioterapii onkologicznej. Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kierownikiem Katedry Onkologii Collegium Medicum UMK.

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mikołaj Kozera (pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – urodzony w 29.10.1973 w Gdańsku, ukończył tamtejszą Akademię Medyczną w 1998, w latach 1999 - 2015 asystent Kliniki Neurologii Dorosłych AM w Gdańsku, specjalizację z neurologii uzyskał w 2005. W 2006 otrzymał stopień naukowy doktora medycyny, broniąc rozprawy p.t.” „Ocena reaktywności naczyń mózgowych u osób z cukrzycą typu 1 za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej”, której promotorem był prof. Walenty Nyka. W 2011 roku Polskie Towarzystwo Neurologiczne nagrodziło publikację wyników rozprawy nagrodą naukowa im. Józefa Babińskiego. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt.: Czynnościowa ocena mikrokrążenia mózgowego u pacjentów z cukrzycą typu 1 za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej oraz testu infuzji L-argininy, a prezentacja aspektów ultrasonograficznych otrzymała nagrodę European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH) w Wenecji. W okresie pracy w gdańskiej klinice współtworzył program leczenia trombolitycznego i monitorowania udaru mózgu w województwie pomorskim, zorganizował a następnie prowadził Pracownię Neurosonologii Kliniki Neurologii, a w 2007 roku jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodowy certyfikat European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH).
W latach 2015 -2019 pełnił funkcję kierownika Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W tym okresie w Klinice wdrożono procedurę leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej (we współpracy z Katedrą i Zakładem Radiologii oraz Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK) oraz nowe formy terapii krwotoków mózgowych. Ponadto uruchomiono przykliniczną poradnię dla pacjentów po udarze mózgu, prowadząc m.in. opiekę i diagnostykę przyczyn udaru u młodych chorych oraz diagnostykę i kwalifikację do leczenia (we współpracy z Katedrą i Kliniką Kardiologii CM UMK) zatorowości mózgowej spowodowanej przetrwałym otworem owalnym (PFO). W tym okresie Klinika była współorganizatorem licznych sympozjów i konferencji naukowych, w tym Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu w 2018 roku, w latach 2018 i 2018 roku została wyróżniona przez studentów medycyny English Division jako najlepsza jednostka Kliniczna, a studenci koła naukowego przy Klinice Neurologii zainicjowali i prowadzili program edukacji szkolnej nt. rozpoznawania objawów udaru mózgu.
W 2019 roku został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, w którym prowadzi zajęcia dla studentów medycyny oraz słuchaczy studiów podyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu (pełni funkcję prezesa od 2014), przewodniczącym Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH), komitetu sterującego inicjatywy Angels. Ponadto jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologii oraz ekspertem AOIT i NCBiR.  

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. szczepień z dn. 5 marca

Szanowni Państwo,
od wczoraj zaledwie pojedyncze osoby zgłaszają chęć szczepienia. Pozostało nadal ponad 500 wolnych miejsc (szczepionka AstraZeneca), a pozostawienie niewykorzystanych szczepionek byłoby nie do przyjęcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. szczepień - wolne miejsca

Szanowni Państwo
Studenci CM UMK

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szczepienia przeciwko COVID-19. Zasady rejestracji pozostają bez zmian.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie dodatkowej rejestracji studentów CM na szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo
Ministerstwo Zdrowia umożliwiło rejestrację na szczepienia tych studentów kierunków medycznych, którzy dotychczas nie podjęli takiej decyzji.
Warunkiem jest uzyskanie skierowania na szczepienie od lekarza POZ. Po uzyskaniu skierowania prosimy o przesłanie danych: Nazwisko, Imię, nr telefonu, nr indeksu (albumu), na adres: dydaktyka@cm.umk.pl, w treści: dodatkowe szczepienie

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs Lider XII

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Konkurs EJP RD

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 21 Z DN. 01.02.2021 R.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia     19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, co następuje

§1

Tryb odbywania zajęć na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się na terenie szpitali są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

§3

Lektoraty języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym.

§4

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi Rektor do dnia 15 maja 2021 r.

§5

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne. Prowadzący  zajęcia niezwłocznie  informuje  studentów o wybranej  formie  zdalnego nauczania poprzez  przesłanie  informacji za  pośrednictwem systemu  USOS  na  konto studenta utworzone na serwerze uniwersyteckim.
3) prowadzący  zajęcia  na  bieżąco  przekazuje  studentom  informacje  organizacyjne  oraz zapewnia informację  zwrotną  dotyczącą  ich  postępów  w  nauce. <br/p>4) prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się studentów.

§6

Listę zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed zmianą trybu ich prowadzenia.

§7

W szczególnych przypadkach zmieniony harmonogram zajęć, dyżurów i konsultacji ustala dziekan na wniosek prowadzącego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego 
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Załącznik do Zarządzenia nr 21

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikaty dotyczące szczepień Covid-19 dla Studentów i Pracowników CM - aktualizacja 12.02.2021 r.

Rozporządzenie_MEiN_-_ograniczenie_działalności_uczelni_i_podmiotów_kształcących_dokRozporządzenie MEiN - ograniczenie działalności uczelni i podmiotów kształcących doktorantów_26022021

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 12.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 03.02.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 29.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 28.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień z dnia 27.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników z dnia 24.01.2021 r. >>

Kwestionariusz szczepienia wraz z oświadczeniem >>

Komunikat dotyczący szczepień studentów z dnia 22.01.2021 r. >>

Komunikat dotyczący szczepień Studentów >>

Komunikat dotyczący szczepień Pracowników CM >>

List Koordynatora ds. szczepień do Studentów i Pracowników CM >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

PRESTIŻOWY GRANT W PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI HORIZON 2020 Z UDZIAŁEM NASZYCH NAUKOWCÓW

Międzywydziałowe konsorcjum naukowe kierowane przez dr hab. Annę Bajek, prof. UMK z Katedry Urologii i Andrologii w składzie: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK (Katedra Urologii i Andrologii, Wydział Lekarski), dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK, mgr Oliwia Kowalczyk, dr Remigiusz Tomczyk (Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski) i dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK (Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu) otrzymał jeden z najbardziej prestiżowych grantów w ramach projektu Horizon 2020. Wskaźnik sukcesu w grancie wynosił 2%, a projekt PHENOLEXA „Bening Cascade Extractive Biorefinery For Converting Agri-Food Side Streams Into High-Value Polyphenolic Bioactives And Functional Fibres For Pharma, Cosmeuticals, Nutraceuticals And Food Products” jako jeden z nielicznych otrzymał grant w wysokości 3,902,695 euro. Celem projektu BBI (Bio-based Industries), w ramach którego składano wniosek, jest transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy światem nauki i przemysłu. Ze względu na ochronę własności intelektualnych szczegóły projektu nie mogą zostać upublicznione, warto jednak nadmienić, iż nasi naukowcy będą współtworzyć nowe technologie mające zastosowanie w onkologii i kardiochirurgii. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, składającego się z 12 partnerów, jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, z 9 państw Unii Europejskiej. Gratulujemy liderowi zespołu Pani dr hab. Annie Bajek, prof. UMK oraz wszystkim członkom zespołu. Na prośbę Pani Profesor szczególnie gratulacje i podziękowania dla Pani mgr Oliwii Kowalczyk.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Więcej informacji na temat projektów BBI na stronie www. bbi-europe.eu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie do oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.
Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego do wyrażenia opinii o zajęciach dydaktycznych.

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Przemysław Nehring

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów CM (https://www.cm.umk.pl/nauka-3/informacje-dzialu-nauki-cm/16-nauka/489-nagrody-i-stypendia.html) oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy  https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów
i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19. Ci z Państwa, którzy zechcą się jeszcze zarejestrować, proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie
dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres
dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 12.01.2012, godziny 15:00.
Z poważaniem Zbigniew Włodarczyk Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2021 roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

III edycja Turnieju Wiedzy Medycznej "TUWIM"

Mimo trwającej pandemii 10 listopada 2020 roku odbyła się III edycja konkursu „TuWiM” – Turnieju Wiedzy Medycznej, skierowanego do studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego. Jak w latach poprzednich konkurs bazował na formule Lekarskiego Egzaminu Końcowego zawierając 200 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania w zdecydowanej większości zostały ułożone przez pracowników Katedr i Zakładów należących do Collegium Medicum w Bydgoszczy i dotyczyły takich dziedzin jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, położnictwo i ginekologia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i intensywna terapia, bioetyka i prawo medyczne czy zdrowie publiczne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Bydgoszcz, 12.11.2020
Szanowni Państwo
Studentki i Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gwałtowność drugiej fali epidemii zaskoczyła nas wszystkich. Zmusiła nie tylko do ograniczenia, a potem zawieszenia zajęć stacjonarnych w oddziałach i klinikach szpitalnych, ale obciążyła służbę zdrowia zadaniami niejednokrotnie przekraczającymi możliwości sprzętowe, a zwłaszcza personalne.
Nie wiemy, jak daleko i z jakim nasileniem epidemia będzie się rozwijała. Wiemy niestety, że służba zdrowia jest na skraju wydolności. Władze administracyjne przygotowały podstawy prawne do powołania do służby nie tylko kwalifikowanych pracowników medycznych, ale również studentów kierunków lekarskich, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, analityki, farmacji.
Wierzę, że moment, w którym to będzie konieczne, nigdy nie nastąpi, ale warto przygotować się na najtrudniejsze scenariusze.
Proszę Państwa – tym razem studentów wszystkich lat kierunku lekarskiego - o rozważenie możliwości podjęcia się działań wspomagających na zasadzie wolontariatu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym linku. Zgłoszenie Państwa będzie wyrazem gotowości do podjęcia takich działań, a rzeczywiste wykorzystanie Państwa ofiarności i zakres działań zależeć będzie od bieżących potrzeb jednostek służby zdrowia.
Pragnę również przypomnieć, że czynności wykonywane w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako część lub całość praktyk lub umiejętności praktycznych wynikających z programu nauczania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Zgłoszeń można dokonać poprzez stronę: https://wolontariat.cm.umk.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat - zgłoszenia dla jednostek

Wszystkie jednostki medyczne, które potrzebują wolontariuszy mogą zgłosić to Dziekanowi Wydziału Lekarskiego poprzez wypełnienie ankiety zawartej w linku: https://wolontariat.cm.umk.pl/jednostki/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji funkcjonującego od niemal trzech dekad tzw. kompromisu aborcyjnego. Wiemy, że w protestach tych uczestniczą także studentki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a wielu innych publicznie wyraża swoje opinie w sprawie sytuacji, do której wspomniany wyrok doprowadził.

Działania zmierzające do zmiany prawa aborcyjnego miały miejsce w sytuacji głębokich podziałów społecznych i frustracji wynikających z poważnych ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. Każdy, kto miał swój udział w powrocie do dyskusji na ten temat – w tej właśnie chwili, musiał mieć świadomość reakcji, jaką to wywoła i ponosi odpowiedzialność za rozwój wypadków.

Uniwersytet jest instytucją publiczną, co oznacza, że członkowie jego społeczności, niezależnie od różnic poglądów i ocen, powinni angażować się w życie publiczne. Rozumiemy reakcję tych wszystkich, którzy w decyzji o likwidacji kompromisu aborcyjnego, a zwłaszcza w sposobie, w jaki została podjęta, dostrzegli nie tylko świadomie przeprowadzoną próbę skłócenia społeczeństwa, ale także nadmierną ingerencję państwa w życie i decyzje jego obywateli.

Studentów, Doktorantów i Pracowników naszego Uniwersytetu, którzy zdecydowali się publicznie demonstrować swoje poglądy gorąco prosimy, by dbali o zdrowie i bezpieczeństwo związane zarówno z zagrożeniem epidemicznym, jak i zaostrzeniem form protestu. Prosimy także, by wyrażanie własnych opinii odbywało się w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują nas wszystkich jako członków wspólnoty akademickiej. Jednocześnie deklarujemy pomoc i wsparcie dla wszystkich Pań i Panów należących do społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, których dotkną jakiekolwiek konsekwencje związane z udziałem w protestach.

 

Rektor UMK w imieniu Kolegium Rektorskiego

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli akademickich

Szkolenia z zakresu e-learningu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZASADY EPIDEMICZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ KLINICZNYCH I TEORETYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE - Konferencja online

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia nauczycieli, którzy planują realizować część zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy planują w tym roku akademickim realizować część zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przygotowanie wniosków grantowych

Przygotowanie wniosków grantowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. na adres dzieklek@cm.umk.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019

W dniu 17.11.2019 r. odbyło się uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Absolwentom gratulujemy.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2019 - część oficjalna
Wykład Prodziekana prof. M. Wicińskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2019

W dniu 21.10.2019 r. odbyła się uroczysta Immatykulacja studentów Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA DOKTORSKA 2019

 5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się PROMOCJA DOKTORSKA   Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wynalazki na medal

Podczas paryskich Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel International naukowcy z Collegium Medicum UMK  uhonorowani zostali dwoma złotymi medalami, zaś w trakcie Kaohsiung International Invention&Design EXPO (Tajwan) jeden wynalazek otrzymał srebrny, zaś jeden – brązowy medal.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Poznaj Swoją Specjalizację” z prof. dr hab. Markiem Kozińskim!

29 listopada 2018 roku w ramach projektu „Poznaj Swoją Specjalizację” realizowanego w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, odbyło się spotkanie o tematyce KARDIOLOGII i INTERNY, a poprowadził je prof. dr hab. Marek Koziński, Prodziekan WL ds. Naukowo-Badawczych!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland

W dniach 9-11 listopada 2018 r. odbyło się 41. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Łysomicach.

Bydgoski Oddział IFMSA-Poland w tym roku miał zaszczyt przygotowywać to wyjątkowe wydarzenie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium

1 grudnia 2018 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Rektora za publikację

Profesor Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, otrzymał z rąk JM Rektora jednorazowe stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka w Rejsie Niepodległości

Studentka I roku Optyki okularowej z elementami optometrii Beata Witkowska wyruszyła w rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Organizatorem Rejsu Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży” jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasi studenci „Leczą z Misją”

Dwoje studentów IV roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum UMK - Agnieszka Wojnowska i Wojciech Napiontek uczestniczyło w wolontariacie medycznym w Kenii, organizowanym w ramach stowarzyszenia „Leczymy z Misją”, które zrzesza studentów kierunków medycznych z całej Polski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z Erasmusem w Lizbonie

Wasza koleżanka z Wydziału – Barbara Smyk przebywa obecnie w Portugalii realizując szósty rok studiów w ramach Programu Erasmus+ w naszej uczelni partnerskiej w Lizbonie. Może jej relacja zachęci Was do przeżycia podobnej przygody…

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja

10 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego. Nowych studentów w murach uczelni w imieniu kadry dydaktycznej Wydziału przywitała Pani Dziekan dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK oraz prodziekani: prof. dr hab. Alina Woźniak, prof. dr hab. Michał Szpinda i prof. dr hab. Marek Koziński.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Patent na wynalazek

Wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Olga Haus przewodniczącą PTGC

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy została wybrana przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus w Almadzie

Wasz kolega z Wydziału – Oskar Puk niedawno wrócił z dwumiesięcznych praktyk, które odbył w ramach Programu Erasmus+ w Portugalii. Mamy nadzieję, że jego relacja zachęci Was do skorzystania ze wspaniałych możliwości jakie daje ten program.
„Portugalia zapadnie w mojej pamięci nie ze względu na wspaniałe widoki, ale ze względu na jeszcze wspanialszych ludzi. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konstytucja dla Nauki

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Konstytucja dla Nauki to projekt obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedstawiciele Toho University w CM

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybitna młoda naukowiec

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bydgoskie Autografy

8 września 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski

Alicja Mułyk, studentka studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zajęła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbywały się w dniach 7-9 września 2018 r. we Wrocławiu. Zawody były organizowane przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

1 200 000 zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziewiątą edycję programu LIDER. Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zacznij aktywnie rok akademicki!

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus+ w Heraklionie

Jeśli zastanawiacie się czy skorzystać z możliwości jakie niesie ze sobą Program Erasmus+ przeczytajcie wypowiedź absolwentki Wydziału Lekarskiego – Justyny Władyki, która jest wielokrotną beneficjentką Programu. Poniżej, krótki opis najlepszej z jej przygód.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Study Buddy

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby pomóc swoim zagranicznym kolegom przyjeżdżającym do Collegium Medicum na semestr lub rok studiów w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym 2018/19 na Wydziale Lekarskim będzie gościło 22 studentów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Rumunii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Biologia Medyczna na Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

W miniony weekend pracownicy Katedry Biologii i Biochemii Medycznej tworząc team „Biologia Medyczna CM UMK” reprezentowali Wydział Lekarski podczas największej triathlonowej imprezy sportowej w Polsce – Enea Bydgoszcz Triathlon 2018.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

anglojęzyczne studia doktoranckie

Od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne anglojęzyczne stacjonarne studia doktoranckie o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta wakacyjna CSM dla nauczycieli i studentów

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zaprasza zarówno nauczycieli jak i studentów Collegium Medicum UMK na wakacyjne zajęcia w CSM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Złoty wynalazek

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

20 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. A. Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Lekarski uzyskał Kategorię Naukową A

Nasz Wydział uzyskał Kategorię Naukową A !!!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

więcej informacji

Archiwum