Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Co daje NASZEMU WYDZIAŁOWI kategoria naukowa A?

obrazek:

1. Prestiż i miejsce w elicie polskich uczelni, a także znacząco wzmacnia pozycję UMK w staraniach o uzyskanie rangi uczelni badawczej
Jedynie 4 wydziały w Bydgoszczy posiadają kategorię naukową A (Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny CM UMK oraz Wydział Humanistyczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW).
Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym m.in. uczelniami akademickimi będą jedynie uczelnie prowadzące działalność naukową i posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ ( ta kategoria ma zostać wprowadzona Ustawą 2.0) w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej. Pozostało uczelnie staną się uczelniami zawodowymi; UMK posiada obecnie 11 wydziałów kategorii A ( w tym NASZ Wydział !), 2 wydziały kategorii A+ oraz 4 wydziały kategorii B

2. PRAWO DO HABILITOWANIA ORAZ NADAWANIA STOPNIA DOKTORA !!!- gdybyśmy pozostali w kategorii B- prawo to zostało by nam odebrane, albowiem zgodnie z projektem nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” habilitować i doktoryzować mogą tylko jednostki posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ (te kategorię wprowadzi dopiero nowa ustawa).

3. Wyższą o 1/3 dotację na działalność statutową w porównaniu do jednostek z kategorią B
Współczynnik we wzorze na obliczenie dotacji na działalność statutową przypisany kategorii jednostki naukowej dla jednostek kategorii A wynosi 1, a dla jednostek kategorii B wynosi 0,75.
Źródło: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

4. KONTYNUACJĘ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM !!!- zgodnie z projektem nowej ustawy studia lekarskie może prowadzić tylko ta uczelnia, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

5. NASZ Wydział będzie mógł prowadzić postępowania nostryfikacyjne dyplomu lekarza - zgodnie z projektem nowej ustawy:
„Postępowanie prowadzi uczelnia posiadające kategorię naukową A+, A (albo B+) w dyscyplinie, której dotyczy wniosek”

6. NASZ Wydział będzie miał prawo zgłosić swojego kandydata do Komisji Ewaluacji Nauki – KEN, która dokonywać będzie parametryzacji czyli przyznawać kategorie naukowe uczelniom - zgodnie z projektem nowej ustawy: Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli:
1) co najmniej w jednej dyscyplinie w danej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+.

7. M.in. dzięki Wydziałowi Lekarskiemu CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika pozostanie uniwersytetem, gdyż zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
Wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej „dyscyplinami”, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej „dziedzinami”.
Pozostałe uczelnie bydgoskie stracą rangę uniwersytetów.

pozostałe wiadomości