Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

ZASADY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenia Rektora UMK nr 109 i 110 określiły zasady prowadzenia zajęć i zaliczeń/egzaminów W związku z nimi, do zakończenia roku akademickiego należy się kierować następującymi zasadami:

ZAJĘCIA

 • zajęcia dla wszystkich lat Wydziału Lekarskiego należy prowadzić w formie zdalnej nawet, jeżeli forma ta nie była przewidziana w programie nauczania. Dotyczy to zarówno teoretycznych jak i praktycznych efektów kształcenia. Nie obowiązuje ograniczenie w zakresie liczby punktów ETCS w odniesieniu do efektów praktycznych. Oznacza to, że całość nauczania praktycznego można przeprowadzić zdalnie. Istnieje możliwość nagrania procedur praktycznych w CSM, a następnie udostepnienie instruktażu studentom, i zaliczenie umiejętności na tej podstawie. PROSZĘ, ABY TĘ MOŻLIWOŚĆ TRAKTOWAĆ JAKO PODSTAWĘ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.
 • w wyjątkowych przypadkach, jeżeli prowadzący zajęcia uzna, że praktycznego efektu kształcenia nie można uzyskać zdalnie, możliwe jest przeprowadzenie zajęć w Centrum Symulacji Medycznych. Proszę, aby tę możliwość traktować jako naprawdę wyjątkową, ze względu na znaczne obciążenie CSM
 • Zarządzenie Rektora daje możliwość realizacji zajęć praktycznych w siedzibie Uczelni, jeżeli jest to niezbędne. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, w wyjątkowych przypadkach możliwa będzie organizacja zajęć w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 i nr 2, z zachowaniem istotnych rygorów: 3 studentów na opiekuna, maksymalnie 12 studentów w klinice, zabezpieczenie w środki ochrony osobistej dostarczanie przez szpital, zakaz przemieszczania się między klinikami, zebranie wywiadu CoVID przed zajęciami.
  Zajęcia w klinikach będą możliwe od 15 czerwca. Proszę, aby tę możliwość traktować również jako naprawdę wyjątkową, ze względu na istniejące ciągle ryzyko epidemiczne. Zajęcia w tej formie wymagają zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego.

 

ZALICZENIA I EGZAMINY

Zaliczenia i egzaminy można przeprowadzać w czterech formach:

 • Zdalnej asynchronicznej off-line (eseje, opracowania, analiza przypadku przesłane do oceny egzaminatorowi)
 • Zdalnej synchronicznej on-line zbiorowej. Zaliczenie lub egzamin testowy przeprowadzany dla całej grupy lub roku, z wykorzystaniem jednej z platform. Rekomendowane platformy to Microsoft Teams i Moodle. Konieczne jest spełnienie warunku identyfikacji i nadzoru nad zdającymi. Należy wybrać jedną z dwóch możliwości:
  • Ustalenie limitu czasu na rozwiązanie każdego pytania, bez możliwości powrotu do pytania. Należy wtedy uwzględnić skalę trudności pytania
  • Ustalenie limitu czasu dla całego testu. Należy wtedy skorzystać z możliwości „tasowania” pytań tak, aby każdy student otrzymał zestaw tych samych pytań, ale w losowej kolejności. Microsoft Teams posiada taką opcję.
   PROSZĘ, ABY TĘ MOŻLIWOŚĆ TRAKTOWAĆ JAKO PODSTAWĘ ZALICZEŃ I EGZAMINÓW
 • Zdalnej synchronicznej on-line indywidualnej, dla tych studentów, którzy ze względu na kwarantannę lub pobyt w szpitalu nie mogli przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie
 • Bezpośredniej. W przypadku tej formy konieczna jest uprzednia rezerwacja Sali, z określeniem limitu zdających. Należy przestrzegać zaleceń wynikających z Zarządzeń Rektora UMK i załączników.

 

Dla uniknięcia kolizji terminów zaliczeń i egzaminów, uruchomiony zostanie terminarz, dostępny dla Koordynatorów Nauczania Zdalnego oraz, w trybie odczytu, dla wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu proszę o wprowadzanie, po uzgodnieniu ze studentami, do terminarza odpowiednich danych: zaliczenie czy egzamin, przedmiot, grupa, forma zdalna czy bezpośrednia (jeżeli zdalna, to platforma, jeżeli bezpośrednia, to miejsce), data i godzina.
Przykładowy wpis:
Zaliczenie
Transplantologia
IV rok
Zdalna
MTeams
12.06.2020
12:00
Szczegółowe instrukcje dot. dostępu i wprowadzania danych zostaną umieszczone na stronie www Wydziału.

Dla studentów, którzy nie dysponują technicznymi możliwościami połączenia on-line video, należy zorganizować zaliczenie lub egzamin w formie bezpośredniej.

Szczegółowe zasady znajdują się w następujących aktach wewnętrznych UMK: Zarządzenie Rektora UMK nr 109 i 110 z dn. 27 maja 2020 r, oraz Załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 109.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

ZASADY - wersja docx

pozostałe wiadomości