Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dwa postępowania profesorskie na Wydziale Lekarskim zakończone nominacją !!!!

Zdjęcie ilustracyjne

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarski Collegium Medicum UMK w 2016 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek”. Jest autorem 231 prac naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 223 oraz 3879 punktów MNiSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Poza tym doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyższych nurtów badawczych umożliwiło zaangażowanie się w szereg projektów interdyscyplinarnych we współpracy z jednostkami klinicznymi oraz podstawowymi. Był kierownikiem i wykonawcą grantów MNiSW oraz NCN. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie, wielokrotnie nagradzanego, patentu na ”Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”, którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports.
Za prowadzoną działalność́ naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo- badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny.
Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, Przewodniczącym Zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem Zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania drogę zawodową związał z Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr.1. im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Śniegocki (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1984 a w 1990 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie neurochirurgii.
Rozprawę doktorską pt.: Badania morfologiczne nerwu obwodowego królika po urazie z naciągania w okresie późnym obronił w 1992 roku.
Pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która niebawem przekształciła się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął w 1994 roku
W roku 2002 w oparciu o ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz na podstawie pracy: „Generacja tlenku azotu w okresie okołooperacyjnym w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego medycyny w zakresie neurochirurgii.
Od roku 2011 pełni funkcję Kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy.
W 1993 został członkiem założycielem Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Współorganizował Sympozja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów również wspólnie z Komisją Urazów Układu Nerwowego Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnie współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów , który odbywał się w Bydgoszczy na temat: „Choroby naczyniowe mózgu”.
W roku 2007 został członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.
Odbył staże we Frankfurcie nad Menem , Insbrucku , Lund, Nantes, Genk. Działalność naukowo-badawcza obejmuje kilka dziedzin: urazy czaszkowo-mózgowe i ich powikłania, choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy nerwów obwodowych, choroby naczyniowe mózgu, generacja rodników ponadtlenkowych w różnych schorzeniach układu nerwowego, badania nad układem krzepnięcia u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotokach i z guzami mózgu, leczenie guzów OUN. Dorobek obejmuje łącznie 279 prac.
Jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, 93 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych , 9 postępowaniach doktorskich.
Pełni funkcję Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

pozostałe wiadomości