Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2022 roku

Zdjęcie ilustracyjne

W imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali uprzejmie informuję o możliwości uzyskania grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2022 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 21 grudnia 2022 roku (termin przyjazdu podany we wniosku traktowany jest jako orientacyjny, nie jest obowiązujący). Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

Uwaga: Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej.

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 28 listopada 2021 roku. Wniosek składa się z dwóch części:
- "Wniosek o przyznanie grantu" (zał. nr 1) - proszę o przesyłanie tej części wniosku wyłącznie w formie dokumentu word .docx pocztą elektroniczną na adres r.skowronska@uni-wuerzburg.de. Proszę o staranne formułowanie tytułu (problem badawczy, zakres czasowy, w wypadku badań biograficznych daty życia itp.) oraz użycie najnowszego formularza (serwer odrzuca maile z dokumentami .doc);


- "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" (zał. nr 2) - proszę o przesyłanie tej części wniosku w formie dokumentu pdf pocztą elektroniczną na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de lub pocztą tradycyjną (konieczny jest podpis, adres poniżej);

- Uwaga: rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących do dnia 31 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie, jego Regulamin (m.in. wysokość dofinansowania), formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej: 

http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/granty/konkurs-na-granty-jm-rektora/

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres w wypadku przesyłania "Zgody na przetwarzanie danych osobowych"  pocztą tradycyjną:
Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Emil-Fischer-Str. 31
97074 Würzburg
Niemcy

pozostałe wiadomości