Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Stypendium i Nagroda Prezydenta miasta Bydgoszczy

Zdjęcie ilustracyjne

Istnieje możliwość składania wniosków o:

  • Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta
  • Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców

 

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta (indywidualna lub zespołowa) za osiągnięcia w latach 2020-2021, przyznawana jest pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań. Dorobek naukowy aplikantów powinien obejmować publikacje, patenty, opracowane wzory użytkowe za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów (tj. 2020 i 2021 r.). We wniosku o zespołową nagrodę naukową powinien być podany uzgodniony ze współautorami procentowy udział poszczególnych współautorów zgłoszonych do nagrody. Należy ponadto dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się praw do ww. nagrody wszystkich osób będących współautorami dołączonych publikacji, a nie ujętych we wniosku. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody. Kandydaci do Nagrody Naukowej i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta w sprawie których złożone zostaną wnioski powinni zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać dostępną na stronie Działu Nauki i Projektów CM zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655)  młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie,
 o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

 

W związku z powyższym odpowiednio udokumentowane (tj. wraz z kserokopiami publikacji) oraz uzasadnione wnioski (przygotowane na właściwym formularzu), można składać do Dziekana w terminie określonym przez wydziały*.

 

Jednocześnie należy przesłać tożsame ze złożoną wersją papierową wnioski w formie elektronicznej na adres: projekty@cm.umk.pl.

 

Wcześniej można konsultować się z pracownikami Działu Nauki i Projektów CM w sprawach formalnych dot. przygotowywanego wniosku (tel. 52-585-33-91).

 

*Uwaga: Terminy składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM (o stypendia - do 10.01.2022r. oraz o nagrodę – do 10.02.2022r.) dotyczą składania wniosków przez wydziały (już po rozpatrzeniu i weryfikacji przez Dziekanów). Dziekan wyznacza dla wnioskodawców odpowiednio wcześniejszy termin składania wniosków na wydziale.

pozostałe wiadomości