Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie ilustracyjne

W związku z decyzja JM Rektora UMK z dn. 24.01.2022 r. dotyczącą trybu egzaminów i zajęć informuję, że na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy:

1 - wszystkie egzaminy i zaliczenia końcowe w sesji zimowej bieżącego roku akademickiego mają zostać przeprowadzone w trybie zdalnym (on-line). Formę egzaminu on-line określa prowadzący zajęcia, w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu.

2 - wszystkie zajęcia studentów 1-5 roku kierunku lekarskiego oraz wszyscy studenci pozostałych kierunków wydziału lekarskiego od dnia 26 stycznia do 27 lutego odbywają się w trybie zdalnym (on-line). Formę zajęć on-line określa prowadzący zajęcia, w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego odbywają zajęcia w dotychczasowym trybie, czyli stacjonarnie.

3 - dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia końcowego pomimo braku zaliczenia wszystkich wymaganych umiejętności praktycznych, jeżeli brak możliwości zaliczenia umiejętności praktycznych wynika ze zmiany trybu zajęć na zajęcia zdalne. W takim przypadku zaliczenie brakujących umiejętności praktycznych zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie

4 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ( Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 ), studenci kierunku lekarskiego wykonujący, w trakcie tego roku akademickiego, czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności).

Bydgoszcz, 25.02.2022

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

pozostałe wiadomości