Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Najlepsza Absolwentka UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Tytułem Najlepszej Absolwentki UMK została uhonorowana nasza zeszłoroczna studentka kierunku lekarskiego, lek. Klaudyna Grzelakowska. Ukończyła ona studia ze średnią 4,63 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów. Tytuły Najlepszej Absolwentki UMK oraz Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca zostały przyznane w trakcie Inauguracji nowego roku akademickiego.

Lek. Klaudyna Grzelakowska, poza sukcesem ukończenia studiów ze średnią 4,63 może się pochwalić trzykrotnym stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022. Ponadto jest ona współautorką ponad 15 artykułów naukowych, również jako pierwszy autor, oraz rozdziałów monografii naukowych z punktacją IF 11,764 oraz 1170 pkt. MEiN. Publikowała w prestiżowych czasopismach z listy ministerialnej, spośród których warto wymienić takie pozycje jak "Atherosclerosis", "ESC Heart Failure", "Cardiology Journal" oraz "Reviews in Cardiovascular Medicine". Uczestniczyła w licznych konferencjach, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, przedstawiając wyniki prac naukowych, m.in. podczas XIV International Cardiovascular Research Meeting, gdzie zaprezentowała referat pt. "Predictors of in-hospital clinical outcomein COVID-19 patients".

Przez 2 lata pełniła funkcję koordynatora lokalnego projektów w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju oraz Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, organizując m.in. kurs interpretacji EKG dla studentów.

Aktywnie działała w licznych kołach naukowych, m.in. w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Geriatrii w latach 2019-2021, w ramach którego angażowała się w projekty edukacyjne i wydarzenia kierowane do seniorów. Pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii w latach 2020-2022.

Od początku funkcjonowania europejskiego konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) uczestniczyła w jego inicjatywach. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce brała udział w zajęciach w ramach programu YUFE Introduction Offer, a następnie w dwuletnim programie YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chorwacji czy w Niemczech, uzyskując bardzo dobre wyniki z takich przedmiotów jak: Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data (University of Eastern Finland), Introduction to Computer Assisted Medical Decision (University of Rijeka), Pandemics: Lessons from History (University of Essex). W latach 2020-2022 reprezentowała UMK na arenie międzynarodowej jako studencka przedstawicielka  w YUFE Student Forum, a jako członkini zespołu YUFE na UMK brała czynny udział we współtworzeniu konsorcjum.

Przez cały okres trwania studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych w Polsce i za granicą. Ukończyła dwuletni program Institut Pasteur Online Diploma of Infectious Diseases. Wzięła udział w szkole letniej Cardiovascular Summer School: Clinical and Experimental na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech. Ukończyła wiele certyfikowanych kursów oferowanych przez uczelnie zagraniczne w formie zdalnej, m.in. przez Harvard University (Prescription Drug Regulation, Cost, and Access: Current Controversies in Context) czy University of Toronto (Death 101: Shaping the Future of Global Health).

W ramach działań społecznych i służących zmniejszaniu nierówności opanowała Polski Język Migowy (PJM), zdając w 2020 r. egzamin na poziomie zaawansowanym (PJM-3) na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Podczas pandemii COVID-19 realizowała wolontariat na Oddziale Izolacyjnym nr 3 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

pozostałe wiadomości