Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Konkursy IDUB

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Poniżej najbliższe nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

 • Mobilności dla pracowników
  W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
  - Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
  Nabór trwa od 20.03. do 17.04.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Mobilności dla doktorantów
  Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.
  Nabór trwa od 01.03. do 31.03.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)
  Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).
  Nabór trwa od 11.04.2023 r. do 14.05.2023 r.
  Szczegóły na stronie.
   

 

Konkursy z naborem ciągłym

 • Granty na granty europejskie
  Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla pracowników
  Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:
  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Expert
  Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla doktorantów
  Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
  doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:
  • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu
   w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  • dofinansowanie druku monografii.

  Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   

Harmonogram

pozostałe wiadomości