Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nominacja profesorska dla Pani prof. dr hab. Iwony Świątkiewicz

Zdjęcie ilustracyjne

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Świątkiewicz - studia na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku i Bydgoszczy ukończyła w 1986 r. z wyróżnieniem w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 1997 r. (Akademia Medyczna w Bydgoszczy), a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Collegium Medicum UMK w 2014 r. W 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Odbyła liczne staże kliniczne i naukowe w wiodących ośrodkach naukowych na świecie, w tym dwuletni staż w University of California San Diego w USA oraz trzymiesięczny staż w King's College of London w Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Imperial College London, Hammersmith Hospital London, Royal Brompton Hospital London, Hopital Beaujon Paris, University Heart Centre Hamburg. Jako badaczka uczestniczy w wielu przełomowych międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym koordynowanych przez National Institutes of Health (NIH) w USA.

Prof. Świątkiewicz jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1987 r. pracuje w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Jest ekspertką Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2017 r. jest profesorem wizytującym w University of California San Diego w La Jolla. Jest członkiem Taub Research Group w School of Medicine University of California San Diego, Steering Committee międzynarodowej organizacji naukowej CIRCLE-DOME (Circadian Clock Disruption in Diabetes, Obesity & Metabolism) oraz towarzystw naukowych, w tym European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging i American Society of Echocardiography. Do jej zasług można dodać członkostwo w zespole, który jako jeden z pierwszych wprowadził do praktyki klinicznej innowacyjne przeznaczyniowe zabiegi implantacji systemu MitraClip oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka. Została również doceniona prestiżowym tytułem Fellow of European Society of Cardiology i European Cardiologist.

Prof. Iwona Świątkiewicz ma ponad 35-letnie doświadczenie kliniczne. Jest reprezentantką gdańskiej Szkoły Internistycznej i Kardiologicznej kontynuowanej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy przez prof. Edmunda Nartowicza. W latach 1991-2018 pełniła funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii, a między 2004 a 2017 r. była koordynatorką zespołu ds. przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca i naczyń. Funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej CM UMK pełniła w latach 2014-2018. Jest jedną z pionierek wprowadzenia do standardów diagnostyki i leczenia oraz upowszechnienia w praktyce klinicznej i metodyce badań naukowych nowoczesnych technik z zakresu echokardiografii doplerowskiej, obciążeniowej, kontrastowej i trójwymiarowej. Jako kierownik koordynowała również szkolenia specjalizacyjne dla kilkunastu lekarzy internistów i kardiologów oraz staże specjalizacyjne z zakresu wad serca i echokardiografii. Prof. Świątkiewicz jest też nauczycielem akademickim z ponad 30-letnim stażem, mentorem i opiekunem projektów naukowych studentów i młodych lekarzy, a także promotorem prac doktorskich.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Świątkiewicz obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem biomarkerów i wskaźników echokardiograficznych w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w chorobach serca, zwłaszcza dysfunkcji i niewydolności serca. Ponadto zajmuje się również oceną znaczenia reakcji zapalnej w patofizjologii i rokowaniu chorób serca oraz opracowaniem nowych strategii prewencji pierwotnej i wtórnej chorób kardiometabolicznych, w tym opartych na kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i chronomedycynie. Naukowo zajmuje się także oceną skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca. Współpraca naukowa z University of California San Diego i Salk Institute for Biological Studies w USA zaowocowała w ostatnich latach nowymi nurtami badawczymi związanymi z nowatorskimi strategiami obniżania ryzyka kardiometabolicznego. Efektem są wspólne projekty naukowe nt. korygowania zaburzeń rytmów dobowych w zespole metabolicznym oraz prognozowania ryzyka kardiomiopatii cukrzycowej. Prof. Świątkiewicz jest autorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i licznych pozycji książkowych oraz aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych.

pozostałe wiadomości