Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich

  1. Rada Wydziału na wniosek promotora może wyróżnić rozprawę doktorską poprzez podjecie stosownej uchwały.
  2. Wniosek przygotowuje się na podstawie opinii obu recenzentów rozprawy doktorskiej zawartych w recenzji rozprawy doktorskiej.
  3. Dziekan po uzyskaniu informacji o opublikowaniu rozprawy doktorskiej lub jej istotnej części w formie pracy lub prac, w których doktorant jest pierwszym  lub jedynym autorem, w czasopiśmie o IF nie mniejszym niż 0,5 (IF przyjęty dla danego wydawnictwa w roku poprzedzającym zgłoszenie publikacji do druku), przedstawia Radzie Wydziału wniosek o wyróżnienie, w celu podjęcia stosownej uchwały.
  4. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym (samodzielni pracownicy naukowi) podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
  5. Wyróżnienie następuje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty nadania stopnia doktora.
  6. Doktorant, którego praca została wyróżniona otrzymuje pisemny akt wyróżnienia.

(Uchwała RWL 1855/2007)