Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Autonomia CM w 13 postulatach

obrazek:

Szanowni Pracownicy Collegium Medicum,

Zgodnie z obietnicą prezentujemy Państwu nasze postulaty dotyczące Collegium Medicum w obliczu projektu Statutu UMK.

 

Postulaty, dotyczące organizacji i funkcjonowania Collegium Medicum

1. Collegium Medicum jest autonomiczną częścią Uniwersytetu, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo

2. W skład Collegium Medicum wchodzą jednostki organizacyjne kształcące studentów, doktorantów, uczestniczące w kształceniu podyplomowym, prowadzące badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykonujące świadczenia medyczne w powiązaniu z wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych, Centrum Kształcenia w Języku Angielskim oraz jednostki administracyjne i inne, prowadzące pomocniczą działalność usługową i techniczną.

3. Collegium Medicum ma swoje godło i sztandar. Godło CM jest używane zawsze z godłem Uniwersytetu. Sztandar CM uczestniczy we wszystkich oficjalnych uroczystościach Uniwersytetu, razem ze sztandarem Uniwersytetu.

4. Prorektor ds. CM zarządza Collegium Medicum. Bezpośrednim przełożonym Prorektora ds. CM jest Rektor Uniwersytetu.

5. Prorektora ds. CM wspomagają w jego działalności
• Dziekani i Prodziekani Wydziałów wchodzących w skład Collegium Medicum, wybierani przez Rady swoich Wydziałów oraz
• Rada Collegium Medicum złożona z przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych CM oraz przedstawicieli studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Rady oraz doktorantów

6. Prorektora ds. CM wybiera wspólnota CM na zasadach demokratycznych, z udziałem wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w CM i studentów

7. Do zadań Prorektora ds. Collegium Medicum należy:
• reprezentowanie Collegium Medicum, w tym także wobec innych organów Uniwersytetu;
• nadzór nad działalnością wszystkich jednostek Collegium Medicum;
• przedstawianie Rektorowi wniosków i sprawozdań dotyczących Collegium Medicum;
• wydawanie aktów wewnętrznych dotyczących jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Collegium Medicum oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących CM, na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Rektora;
• nawiązanie stosunku pracy oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy w Collegium Medicum, zgodnie z polityką kadrową i płacową Uniwersytetu oraz przy uwzględnieniu specyfiki prowadzenia zadań z zakresu dydaktyki klinicznej;
• powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Collegium Medicum, z wyjątkiem dziekanów oraz zastępców kanclerza i kwestora ds. Collegium Medicum; powołania i odwołania kierowników jednostek wydziałowych wymagają pozytywnego zaopiniowania przez Radę odpowiedniego Wydziału, natomiast obsadzanie stanowisk kierowniczych administracyjnych wymaga zgody Związków Zawodowych działających w CM,
• wprowadzenie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Collegium Medicum;
• ustalanie, na wniosek dziekanów, szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, z uwzględnieniem uczestnictwa nauczycieli akademickich w sprawowaniu opieki zdrowotnej;
• przeprowadzanie oceny nauczycieli akademickich, zatrudnionych w CM według zasad ustalonych i zaakceptowanych przez Rady poszczególnych Wydziałów;
• wykonywanie ustawowych i statutowych obowiązków podmiotu tworzącego wobec uniwersyteckich podmiotów leczniczych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rektora;
• reprezentowanie Uniwersytetu w zakresie działalności Collegium Medicum w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi organami, a w szczególności organami samorządów zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i charytatywnymi;
• wykonywanie wszelkich innych zadań wskazanych w uchwałach Senatu oraz Rady Uczelni, a także aktach wewnątrzuczelnianych wydawanych przez Rektora.

8. Jednostki organizacyjne w Collegium Medicum tworzy Rektor na wniosek lub po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednią Radę Wydziału. W Collegium Medicum działają Rady Wydziałów, a wewnątrz nich Rady Dyscyplin. Powołanie Kierownika Szkoły Doktorskiej w CM wymaga pozytywnego zaopiniowania przez wszystkie Rady Wydziałów CM. Wszelkie zmiany organizacyjne w strukturze Collegium Medicum wymagają zgody odpowiedniej Rady Wydziału i opinii Prorektora ds. Collegium Medicum. Jednostki organizacyjne w Collegium Medicum podlegają odpowiednio prorektorowi ds. Collegium Medicum, zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum lub zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum.

9. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum podlega funkcjonalnie prorektorowi ds. Collegium Medicum, a organizacyjnie kanclerzowi Uniwersytetu.
Do zadań zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum należą sprawy:
• organizacji administracji Collegium Medicum w zakresie określonym regulaminem organizacyjnym;
• gospodarowania majątkiem, w tym zarządzania nieruchomościami i nadzór nad składnikami mienia Collegium Medicum;
• techniczne i transportu w Collegium Medicum;
• inwestycji i remontów w Collegium Medicum;
• obiegu informacji i dokumentacji w Collegium Medicum;
• zamówień publicznych w Collegium Medicum;
• socjalne w Collegium Medicum;
• pracownicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Collegium Medicum;
• inne zlecone przez prorektora ds. Collegium Medicum.

10. Zastępca kwestora ds. CM realizuje politykę finansową CM, podlega funkcjonalnie prorektorowi ds. CM, a organizacyjnie kwestorowi Uniwersytetu.

11. Uniwersytet jest podmiotem tworzącym dla uniwersyteckich podmiotów leczniczych. Uniwersyteckie podmioty lecznicze udostępniają Collegium Medicum jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
• Rektor tworzy, przekształca lub likwiduje uniwersytecki podmiot leczniczy w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii prorektora ds. CM, Rady CM oraz Rady Uczelni.
• Statut uniwersyteckiego podmiotu leczniczego nadaje i zmienia Prorektor ds. Collegium Medicum po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Collegium Medicum.
• Nadzór nad działalnością uniwersyteckiego podmiotu leczniczego sprawuje Prorektor ds. Collegium Medicum, dokonując kontroli i oceny działalności uniwersyteckiego podmiotu leczniczego.

12. Collegium Medicum jest nieposiadającym osobowości prawnej pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
Prorektor ds. Collegium Medicum wprowadza regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z zachowaniem uprawnień organizacji związkowych działających w Collegium Medicum oraz z uwzględnieniem wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych przez nauczycieli akademickich w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Kierowników jednostek administracyjnych w Collegium Medicum zatrudnia prorektor ds. Collegium Medicum na wniosek zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum.

13. Przyznawane i otrzymywane przez Uniwersytet środki na realizację zadań Collegium Medicum są wyodrębniane z uwzględnieniem algorytmów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przekazywane do Collegium Medicum.
• Collegium Medicum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wyodrębnionej części planu rzeczowo-finansowego.
• Prorektor ds. Collegium Medicum przedstawia Rektorowi plan rzeczowo-finansowy w części dotyczącej Collegium Medicum pozytywnie zaopiniowany przez Rady Wydziałów oraz Radę Collegium Medicum.
• Nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum sprawuje Prorektor ds. Collegium Medicum przy pomocy zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum.
• Prorektor ds. Collegium Medicum może wnioskować o zmianę planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum, po pozytywnej opinii Rad Wydziałów i Rady CM, jeżeli zmiana ta nie będzie miała ujemnego wpływu na zaplanowany wynik finansowy Collegium Medicum.
• Prorektor ds. Collegium Medicum przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Rady Wydziałów i Radę ds. Collegium Medicum sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum.
• Prorektor ds. Collegium Medicum wraz z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum.
• Collegium Medicum sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prorektor ds. Collegium Medicum przedstawia Rektorowi sprawozdanie finansowe Collegium Medicum, po zaopiniowaniu przez Rady Wydziałów i Radę CM. Sprawozdanie to stanowi część łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu.
• Prorektor ds. Collegium Medicum wraz z zastępcą kwestora ds. Collegium Medicum ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum.
• Decyzja Rektora o przydzielaniu mienia jednostkom organizacyjnym UMK, jeśli dotyczy to mienia Collegium Medicum, musi być pozytywnie zaopiniowana przez Radę odpowiedniego Wydziału, Z-cę Kanclerza ds. CM, Z-cę Kwestora ds. CM i Prorektora ds. Collegium Medicum.

 

Link do uwag

https://pytania.cm.umk.pl/#new_tab

 

Z wyrazami szacunku

Kolegium Dziekańskie WL

pozostałe wiadomości