ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji

  1. prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz – przewodniczący – e-mail: a.araszkiewicz@cm.umk.pl
  2. dr hab. Piotr Kopiński, prof. UMK – zastępca przewodniczącego
  3. mgr prawa January Gralik
  4. stud. Paweł Cybulski
  5. stud. Michalina Kolan
  6. stud. Eliza Niewiadomska

Regulamin (952 KB)

Zadania Komisji: przyjmowanie i niezwłoczne rozpatrywanie zgłoszeń studentów w sprawach molestowania seksualnego, mobbingu i dyskryminacji.

Studenci składają zgłoszenia w/wym. Spraw w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, do przewodniczącego, z-cy przewodniczącego Komisji, lub w Dziekanacie WL.

Tryb odwoławczy: od decyzji Dziekana w ww. sprawach przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.