Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM

Zdjęcie ilustracyjne

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 21 Z DN. 01.02.2021 R.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia     19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zarządza się, co następuje

§1

Tryb odbywania zajęć na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się na terenie szpitali są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

§3

Lektoraty języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym.

§4

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi Rektor do dnia 15 maja 2021 r.

§5

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne. Prowadzący  zajęcia niezwłocznie  informuje  studentów o wybranej  formie  zdalnego nauczania poprzez  przesłanie  informacji za  pośrednictwem systemu  USOS  na  konto studenta utworzone na serwerze uniwersyteckim.
3) prowadzący  zajęcia  na  bieżąco  przekazuje  studentom  informacje  organizacyjne  oraz zapewnia informację  zwrotną  dotyczącą  ich  postępów  w  nauce. <br/p>4) prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się studentów.

§6

Listę zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed zmianą trybu ich prowadzenia.

§7

W szczególnych przypadkach zmieniony harmonogram zajęć, dyżurów i konsultacji ustala dziekan na wniosek prowadzącego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego 
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Załącznik do Zarządzenia nr 21

pozostałe wiadomości